Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Zmena užívania stavby

Stavebný úrad

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby sa vydáva podľa § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po predchádzajúcom správnom konaní primerane v zmysle ustanovení §-ov 76 - 81  stavebného zákona. Vydáva sa na základe návrhu stavebníka

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ adresuje návrh na:
Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú: 

  • doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby;
  • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania;

  • projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením;

  • výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním;

  • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia;

  • podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia;

  • stavebný denník.

Sadzobník správnych poplatkov , dokument PDF