Agenda územného plánovania

Mesto Spišská Nová Ves je vecne a územne príslušným orgánom územného plánovania pre všetky stavebné a ostatné investičné zámery, realizované v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves v zmysle § 4 odst. 3 písm d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Referát územného plánovania vydáva súhlas, stanovisko, alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky na území obce.

Doporučujeme pred kúpou a predajom pozemkov, pred započatím projektovej prípravy, pred podaním žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, pred podaním žiadosti o vydanie stavebné povolenia, zistiť v akom vzťahu je váš zámer vo vzťahu k aktuálnej územnoplánovacej dokumentácii a možnosti využitia územia.

Vybavuje:

Referát územného plánovania, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 2. poschodie

Ing. Anna da Cruz, tel.: 053/415 23 22, anna.dacruz@mestosnv.sk

Postup na vybavenie žiadosti:

Orgán územného plánovania má pre klientov k dispozícii tlačivá pre poskytnutie potrebných informácií:

Po prijatí žiadosti v podateľni MsÚ, kde sa žiadosť zaprotokoluje dňom podania do podacieho denníka, je odstúpená na príslušné oddelenie na vybavenie.

Lehota vybavenia:

Vydanie stanoviska do  30 dní, v zložitých prípadoch  do 60 dní.

Správne poplatky:

Tlačivá sú zverejnené na  webovej stránke mesta v elektronickej forme  alebo v tlačenej forme na referáte a v kancelárii prvého kontaktu.