Žiadosť na výrub drevín

V zmysle Zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, je zabezpečovaný výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny.

V zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, aplikácia § 17 o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadosť na výrub  drevín obsahuje:

  1. 1.  meno a priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa;

  2. 2.  katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne;

  3. 3.  súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom);

  4. 4.  špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu;

  5. 5.  odôvodnenie žiadosti.

Správny poplatok

Upozornenie na zmenu pri podávaní žiadostí o výrub stromov rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves

Okresný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 2, 4 a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len OPaK) si v zmysle § 68 písm. h) zákona o OPaK s účinnosťou od 1. 4. 2013  vyhradil pôsobnosť obce vo veci vydávania súhlasov na výrub drevín podľa § 47 a zároveň ukladanie náhradnej výsadby podľa § 48 zákona o OPaK na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves v zastavanom území

Na základe uvedeného to znamená, že vydávanie súhlasov na výrub drevín na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves, bolo do 31. 3. 2013 v pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves. Od 1. 4. 2013 sú v pôsobnosti Okresného úradu životného prostredia Spišská Nová Ves, a preto je potrebné tieto žiadosti podávať Okresnému úradu životného prostredia Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie č. 5, Spišská Nová Ves.  

Pôsobnosť Mesta Spišská Nová Ves  vo veciach vydávania súhlasov na výrub drevín podľa § 47 a zároveň ukladanie náhradnej výsadby podľa § 48  na súkromných pozemkoch, nachádzajúcich sa v zastavanom území mesta Spišská Nová Ves, ostávajú aj naďalej v pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves.

Správa verejnej zelene

Verejná zeleň je dôležitou a nenahraditeľnou súčasťou životného prostredia, dotvára priestor, má biologickú a estetickú funkciu.

Úlohou Oddelenia komunálneho servisu MsÚ je koordinácia všetkých činností súvisiacich s problematikou zelene na celkovej ploche 758 508 m2 podľa pasportu, ktorý bol aktualizovaný v júni 2006 "Aktualizácia ekonomizácie údržby verejnej zelene" pre Mesto Spišská Nová Ves projektovým ateliérom ZAAR Trnava.

Vybavuje:  Pavol Neuvirth, MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, I. poschodie, č. dv. 212, tel. č.: 415 22 31, pavol.neuvirth@mestosnv.sk

Tvorba, údržba a ochrana verejnej zelene:

V meste je údržba zabezpečovaná firmami: