Podmienky zriaďovania a prevádzkovania letných terás a exteriérového sedenia

Mesto Spišská Nová Ves prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás a exteriérového sedenia na území mesta Spišská Nová Ves.  Dodržiavanie podmienok je záväzné pre všetky subjekty, ktoré prevádzkujú letné terasy a exteriérové sedenie na verejných priestranstvách na území mesta Spišská Nová Ves.

Členenie letných terás a exteriérového sedenia:

 • Letná terasamá ľahkú konštrukciu so zastrešením, môže byť vymedzená pódiom a oplotením.
  •  v pamiatkovej zóne
  •  ostatné územie mesta
 • Exteriérové sedenie
  • A – exteriérové sedenie pri fasádach (celoročné),t. j. najviac 2 stoly o rozmere max. 80x80cm, 6 stoličiek umiestnené tesne pri fasáde, bez slnečníka.
  • B – letné exteriérové sedenie,(1. apríl - 15. október) t. j. najviac 3 stoly o rozmere max. 80 x 80 cm, 12 stoličiek, 3 štvorcové slnečníky/dáždniky o rozmere max. 2,5 x 2,5 m, umiestnené minimálne 3 m od fasád historických objektov a s ponechaním min. prechodnej šírky chodníka 3 m.
  • C – letné exteriérové sedenie na Letnej ulici, časť pešia zóna,(1. apríl - 15. október) t. j. stoly, stoličky a slnečníky. Základná výmera je 45 m², maximálne do plochy 90 m², pričom umiestňovanie nie je povolené pri fasádach objektov. Vylúčené sú novotvary záhradných altánkov, či iné tvary slnečníkov.

Postup na vybavenie žiadosti:

 1. v pamiatkovej zóne (ďalej len "PZ") mesta
    Spišská Nová Ves

 1. Referát územného plánovania – Stanovisko k zriadeniu letnej terasy, exteriérového sedenia
 2. Oddelenie vnútornej správy – Súhlas k zriadeniu letnej terasy, exteriérového sedenia pre KPÚ
 3. Krajský pamiatkový úrad (ďalej len „KPÚ“) – Rozhodnutie k zriadeniu letnej terasy, exteriérového sedenia
 4. Stavebný úrad, v prípade, že sa jedná o ohlásenie drobnej stavby – napojenie na inžinierske siete, viď. bod č. 1.3
 5. Oddelenie vnútornej správy – Povolenie k zriadeniu letnej terasy, exteriérového sedenia pre KPÚ

2. na ostatnom území mesta Spišská Nová Ves

 1. Referát územného plánovania – Stanovisko k zriadeniu letnej terasy, exteriérového sedenia
 2. Oddelenie vnútornej správy – Povolenie k zriadeniu letnej terasy, exteriérového sedenia pre KPÚ


1. Referát územného plánovania

Po spracovaní projektových dokumentácií vydá stanovisko.

Referát  územného plánovania má pre klientov k dispozícii tlačivá pre poskytnutie potrebných informácií:

Po prijatí žiadosti v podateľni MsÚ, kde sa žiadosť zaprotokoluje dňom podania do podacieho denníka, je odstúpená na príslušné oddelenie na vybavenie.

Lehota vybavenia:

Vydanie stanoviska do 30 dní, v zložitých prípadoch do 60 dní.

Prílohy:

 1. súhlas vlastníka pozemku so zriadením a prevádzkovaním letnej terasy, ak sa nejedná o pozemok mesta,
 2. projektová dokumentácia k zriadeniu letnej terasy
 3. projektová dokumentácia k zriadeniu exteriérového sedenia
 4. projektová dokumentácia na napojenie na inžinierske siete


1.1 Projektová dokumentácia k zriadeniu letnej terasy

A: v PZ a v ochrannom pásme PZ: 

- situáciu navrhovaného umiestnenia letnej terasy zakreslenú v kópii z katastrálnej mapy v mierke 1:500, príp. 1:200 so zakreslením a okótovaním vymedzenej plochy, ktorú bude letná terasa zaberať a napojením na inžinierske siete,

- výkresy v M 1:50: pôdorysu terasy so zakreslením umiestnenia mobilných prvkov (stoly, stoličky, umiestnenie obslužného zariadenia, konštrukcie terasy), rezu, jednotlivých pohľadov vrátane architektonického, konštrukčného, materiálového, farebného riešenia tak, aby z dokumentácie bolo možné posúdiť výsledný návrh letnej terasy,

- súčasťou projektovej dokumentácie môže byť vizualizácia alebo zákres vo fotografii,

- špecifikáciu mobiliáru, v prípade použitia typových zariaďovacích prvkov  je možné nahradiť prospektami alebo dokumentáciou,

- stručnú technickú správu so špecifikáciou materiálu konštrukcie terasy, pretrešenia a farebnosti jednotlivých častí letnej terasy,

- v prípade záujmu o napojenie na IS, spôsob napojenia na IS (elektro, voda, kanál, internet a pod.),

- v prípade, že sa jedná a zriadenie na území PZ,  stanovisko KPÚ.

B:  na ostatnom území mesta:

- situáciu navrhovaného umiestnenia letnej terasy zakreslenú v kópii z katastrálnej mapy v mierke 1:500, príp. 1:200 so zakreslením a okótovaním vymedzenej plochy, ktorú bude letná terasa zaberať a napojením na inžinierske siete,

- základný nákres terasy s jej rozmermi, návrh prekrytia,

- špecifikácia mobiliáru, v prípade použitia typových zariaďovacích prvkov  je možné nahradiť prospektami alebo dokumentáciou,

- stručnú technickú správu so špecifikáciou materiálu a farebnosti jednotlivých častí letnej terasy,

- spôsob napojenia na IS (elektro, voda, kanál, internet a pod.).

1.2 Projektová dokumentácia k zriadeniu exteriérového sedenia: 

- situáciu umiestnenia exteriérového sedenia v kópii z katastrálnej mapy v mierke 1:100 so zakreslením umiestnenia mobilných prvkov,

- špecifikácia mobiliáru, materiálového riešenia, v prípade použitia typových zariaďovacích prvkov možné nahradiť prospektami alebo fotodokumentáciou,

- v prípade, že sa jedná a zriadenie na území PZ,  stanovisko KPÚ.

- v prípade, že sa jedná o exteriérové sedenie pri fasáde (celoročné) , fotografia čelnej strany objektu, v ktorom sa prevádzka nachádza / fasády.


1.3 Projektová dokumentácia na napojenie na inžinierske siete (ďalej len „IS“):

- projektová dokumentácia - spôsob napojenia na IS (elektro, voda, kanál, internet a pod.),

- v prípade, že sa jedná a zriadenie na území PZ, stanovisko k napojeniu na IS –  KPÚ,

- stanovisko k napojeniu na IS – MsÚ, OVaD,

- ohlásenie drobnej stavby - stavebný úrad.

Zhotoviteľa stavby napojenia letnej terasy na inžinierske siete schváli Mesto Spišská Nová Ves, OVaD, a vykoná dozor nad realizáciou napojenia.
​​​​​​​

2. Oddelenie vnútornej správy (ďalej len „OVS“)

Po vydaní stanoviska referátu územného plánovania vydá súhlas pre KPÚ.

Lehota vybavenia:

Vydanie súhlasu pre KPÚ do 30 dní.
​​​​​​​

3. Krajský pamiatkový úrad

Žiadosť o umiestnenie letnej terasy, exteriérového sedenia po vydaní súhlasu OVS

Lehota vybavenia:

Vydanie rozhodnutia do 30 dní.
​​​​​​​

4. Oddelenie vnútornej správy

Po doručení rozhodnutia KPÚ vydá POVOLENIE na zriadenie letnej terasy, exteriérového sedenia

Lehota vybavenia:

Vydanie povolenia do 30 dní.


Žiadosti odporúčame podať do 15. februára v daný kalendárny rok, nakoľko jej vybavenie odhadom trvá 90 dní.

Žiadateľ je povinný oznámiť (telefonicky alebo e-mailom) dátum montáže terasy.