Podmienky zriaďovania a prevádzkovania letných terás a exteriérového sedenia

Mesto Spišská Nová Ves prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás a exteriérového sedenia na území mesta Spišská Nová Ves. Dodržiavanie podmienok je záväzné pre všetky subjekty, ktoré prevádzkujú letné terasy a exteriérové sedenie na verejných priestranstvách na území mesta Spišská Nová Ves.

Členenie letných terás a exteriérového sedenia:


Postup na vybavenie žiadosti:

 1. v pamiatkovej zóne (ďalej len "PZ") mesta
Spišská Nová Ves

  1. Referát územného plánovania – Súhlas k zriadeniu letnej terasy, exteriérového sedenia pre KPÚ
  2. Krajský pamiatkový úrad (ďalej len „KPÚ“) – Rozhodnutie k zriadeniu letnej terasy, exteriérového sedenia
  3. Stavebný úrad, v prípade, že sa jedná o ohlásenie drobnej stavby – napojenie na inžinierske siete, viď. bod č. 1.3
  4. Referát územného plánovania – Povolenie k zriadeniu letnej terasy, exteriérového sedenia pre KPÚ

2. na ostatnom území mesta Spišská Nová Ves

  1. Referát územného plánovania – Povolenie k zriadeniu letnej terasy, exteriérového sedenia


1. Referát územného plánovania

Referát územného plánovania má pre žiadateľov k dispozícii tlačivá pre poskytnutie potrebných informácií:

Po prijatí žiadosti v podateľni MsÚ, kde sa žiadosť zaprotokoluje dňom podania do podacieho denníka, je odstúpená na príslušné oddelenie na vybavenie.


Prílohy:

  1. súhlas vlastníka pozemku so zriadením a prevádzkovaním letnej terasy, exteriérového sedenia, ak sa nejedná o pozemok mesta,
  2. projektová dokumentácia k zriadeniu letnej terasy, exteriérového sedenia
  3. projektová dokumentácia na napojenie na inžinierske siete


1.1 Projektová dokumentácia k zriadeniu letnej terasy

A: v PZ a v ochrannom pásme PZ: 

- situáciu navrhovaného umiestnenia letnej terasy zakreslenú v kópii z katastrálnej mapy v mierke 1:500, príp. 1:200 so zakreslením a okótovaním vymedzenej plochy, ktorú bude letná terasa zaberať a napojením na inžinierske siete,

- výkresy v M 1:50: pôdorysu terasy so zakreslením umiestnenia mobilných prvkov (stoly, stoličky, umiestnenie obslužného zariadenia, konštrukcie terasy), rezu, jednotlivých pohľadov vrátane architektonického, konštrukčného, materiálového, farebného riešenia tak, aby z dokumentácie bolo možné posúdiť výsledný návrh letnej terasy,

- súčasťou projektovej dokumentácie môže byť vizualizácia alebo zákres vo fotografii,

- špecifikáciu mobiliáru, v prípade použitia typových zariaďovacích prvkov je možné nahradiť prospektami alebo dokumentáciou,

- stručnú technickú správu so špecifikáciou materiálu konštrukcie terasy, prestrešenia a farebnosti jednotlivých častí letnej terasy,

- v prípade záujmu o napojenie na IS, spôsob napojenia na IS (elektro, voda, kanál, internet a pod.),

- v prípade, že sa jedná a zriadenie na území PZ, stanovisko KPÚ.

B: na ostatnom území mesta:

- situáciu navrhovaného umiestnenia letnej terasy zakreslenú v kópii z katastrálnej mapy v mierke 1:500, príp. 1:200 so zakreslením a okótovaním vymedzenej plochy, ktorú bude letná terasa zaberať a napojením na inžinierske siete,

- základný nákres terasy s jej rozmermi, návrh prekrytia,

- špecifikácia mobiliáru, v prípade použitia typových zariaďovacích prvkov je možné nahradiť prospektami alebo dokumentáciou,

- stručnú technickú správu so špecifikáciou materiálu a farebnosti jednotlivých častí letnej terasy,

- spôsob napojenia na IS (elektro, voda, kanál, internet a pod.).

1.2 Projektová dokumentácia k zriadeniu exteriérového sedenia: 

- situáciu umiestnenia exteriérového sedenia v kópii z katastrálnej mapy v mierke 1:100 so zakreslením umiestnenia mobilných prvkov,

- špecifikácia mobiliáru, materiálového riešenia, v prípade použitia typových zariaďovacích prvkov možné nahradiť prospektami alebo fotodokumentáciou,

- v prípade, že sa jedná a zriadenie na území PZ, stanovisko KPÚ.

- v prípade, že sa jedná o exteriérové sedenie pri fasáde (celoročné) , fotografia čelnej strany objektu, v ktorom sa prevádzka nachádza / fasády.


1.3 Projektová dokumentácia na napojenie na inžinierske siete (ďalej len „IS“):

- projektová dokumentácia - spôsob napojenia na IS (elektro, voda, kanál, internet a pod.),

- v prípade, že sa jedná a zriadenie na území PZ, stanovisko k napojeniu na IS – KPÚ,

- stanovisko k napojeniu na IS – MsÚ, OVaD,

- ohlásenie drobnej stavby - stavebný úrad.

Zhotoviteľa stavby napojenia letnej terasy na inžinierske siete schváli Mesto Spišská Nová Ves, OVaD, a vykoná dozor nad realizáciou napojenia.

Po spracovaní projektových dokumentácií vydá súhlas pre KPÚ.

Lehota vybavenia:

Vydanie stanoviska do 30 dní, v zložitých prípadoch do 60 dní.

2. Krajský pamiatkový úrad

Žiadosť o umiestnenie letnej terasy, exteriérového sedenia po vydaní súhlasu RÚP

Lehota vybavenia:

Vydanie rozhodnutia do 30 dní.

3. Referát územného plánovania

Po doručení rozhodnutia KPÚ vydá POVOLENIE na zriadenie letnej terasy, exteriérového sedenia

Lehota vybavenia:

Vydanie povolenia do 30 dní.


Žiadosti odporúčame podať do 15. februára v daný kalendárny rok, nakoľko jej vybavenie odhadom trvá 90 dní.

Žiadateľ je povinný oznámiť (telefonicky alebo e-mailom) dátum montáže terasy.

VZN č. 2/2023, o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás a exteriérového sedenia na území mesta Spišská Nová Ves (formát PDF)