Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Zriadenie letnej terasy

Podnikateľ

Mesto Spišská Nová Ves prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás a exteriérového sedenia na území mesta Spišská Nová Ves.  Dodržiavanie podmienok je záväzné pre všetky subjekty, ktoré prevádzkujú letné terasy a exteriérové sedenie na verejných priestranstvách na území mesta Spišská Nová Ves.

Členenie letných terás a exteriérového sedenia:

 • Letná terasamá ľahkú konštrukciu so zastrešením, môže byť vymedzená pódiom a oplotením.
  •  v pamiatkovej zóne
  •  ostatné územie mesta
 • Exteriérové sedenie
  • A – exteriérové sedenie pri fasádach (celoročné),t. j. najviac 2 stoly o rozmere max. 80x80cm, 6 stoličiek umiestnené tesne pri fasáde, bez slnečníka.
  • B – letné exteriérové sedenie,(1. apríl - 15. október) t. j. najviac 3 stoly o rozmere max. 80 x 80 cm, 12 stoličiek, 3 štvorcové slnečníky/dáždniky o rozmere max. 2,5 x 2,5 m, umiestnené minimálne 3 m od fasád historických objektov a s ponechaním min. prechodnej šírky chodníka 3 m.
  • C – letné exteriérové sedenie na Letnej ulici, časť pešia zóna,(1. apríl - 15. október) t. j. stoly, stoličky a slnečníky. Základná výmera je 45 m², maximálne do plochy 90 m², pričom umiestňovanie nie je povolené pri fasádach objektov. Vylúčené sú novotvary záhradných altánkov, či iné tvary slnečníkov.

Postup na vybavenie žiadosti:

   1. v pamiatkovej zóne (ďalej len "PZ") mesta Spišská Nová Ves
 1. Referát územného plánovania – Stanovisko k zriadeniu letnej terasy, exteriérového sedenia
 2. Oddelenie vnútornej správy – Súhlas k zriadeniu letnej terasy, exteriérového sedenia pre KPÚ
 3. Krajský pamiatkový úrad (ďalej len „KPÚ“) – Rozhodnutie k zriadeniu letnej terasy, exteriérového sedenia
 4. Stavebný úrad, v prípade, že sa jedná o ohlásenie drobnej stavby – napojenie na inžinierske siete, viď. bod č. 1.3
 5. Oddelenie vnútornej správy – Povolenie k zriadeniu letnej terasy, exteriérového sedenia pre KPÚ
   2. na ostatnom území mesta Spišská Nová Ves
 1. Referát územného plánovania – Stanovisko k zriadeniu letnej terasy, exteriérového sedenia
 2. Oddelenie vnútornej správy – Povolenie k zriadeniu letnej terasy, exteriérového sedenia pre KPÚ


1. Referát územného plánovania

Po spracovaní projektových dokumentácií vydá stanovisko.

Referát  územného plánovania má pre klientov k dispozícii tlačivá pre poskytnutie potrebných informácií:

Po prijatí žiadosti v podateľni MsÚ, kde sa žiadosť zaprotokoluje dňom podania do podacieho denníka, je odstúpená na príslušné oddelenie na vybavenie.

Lehota vybavenia:

Vydanie stanoviska do 30 dní, v zložitých prípadoch do 60 dní.

Prílohy:

 1. súhlas vlastníka pozemku so zriadením a prevádzkovaním letnej terasy, ak sa nejedná o pozemok mesta,
 2. projektová dokumentácia k zriadeniu letnej terasy
 3. projektová dokumentácia k zriadeniu exteriérového sedenia
 4. projektová dokumentácia na napojenie na inžinierske siete


1.1 Projektová dokumentácia k zriadeniu letnej terasy

A: v PZ a v ochrannom pásme PZ: 

- situáciu navrhovaného umiestnenia letnej terasy zakreslenú v kópii z katastrálnej mapy v mierke 1:500, príp. 1:200 so zakreslením a okótovaním vymedzenej plochy, ktorú bude letná terasa zaberať a napojením na inžinierske siete,

- výkresy v M 1:50: pôdorysu terasy so zakreslením umiestnenia mobilných prvkov (stoly, stoličky, umiestnenie obslužného zariadenia, konštrukcie terasy), rezu, jednotlivých pohľadov vrátane architektonického, konštrukčného, materiálového, farebného riešenia tak, aby z dokumentácie bolo možné posúdiť výsledný návrh letnej terasy,

- súčasťou projektovej dokumentácie môže byť vizualizácia alebo zákres vo fotografii,

- špecifikáciu mobiliáru, v prípade použitia typových zariaďovacích prvkov  je možné nahradiť prospektami alebo dokumentáciou,

- stručnú technickú správu so špecifikáciou materiálu konštrukcie terasy, pretrešenia a farebnosti jednotlivých častí letnej terasy,

- v prípade záujmu o napojenie na IS, spôsob napojenia na IS (elektro, voda, kanál, internet a pod.),

- v prípade, že sa jedná a zriadenie na území PZ,  stanovisko KPÚ.

B:  na ostatnom území mesta:

- situáciu navrhovaného umiestnenia letnej terasy zakreslenú v kópii z katastrálnej mapy v mierke 1:500, príp. 1:200 so zakreslením a okótovaním vymedzenej plochy, ktorú bude letná terasa zaberať a napojením na inžinierske siete,

- základný nákres terasy s jej rozmermi, návrh prekrytia,

- špecifikácia mobiliáru, v prípade použitia typových zariaďovacích prvkov  je možné nahradiť prospektami alebo dokumentáciou,

- stručnú technickú správu so špecifikáciou materiálu a farebnosti jednotlivých častí letnej terasy,

- spôsob napojenia na IS (elektro, voda, kanál, internet a pod.).

1.2 Projektová dokumentácia k zriadeniu exteriérového sedenia: 

- situáciu umiestnenia exteriérového sedenia v kópii z katastrálnej mapy v mierke 1:100 so zakreslením umiestnenia mobilných prvkov,

- špecifikácia mobiliáru, materiálového riešenia, v prípade použitia typových zariaďovacích prvkov možné nahradiť prospektami alebo fotodokumentáciou,

- v prípade, že sa jedná a zriadenie na území PZ,  stanovisko KPÚ.

- v prípade, že sa jedná o exteriérové sedenie pri fasáde (celoročné) , fotografia čelnej strany objektu, v ktorom sa prevádzka nachádza / fasády.


1.3 Projektová dokumentácia na napojenie na inžinierske siete (ďalej len „IS“):

- projektová dokumentácia - spôsob napojenia na IS (elektro, voda, kanál, internet a pod.),

- v prípade, že sa jedná a zriadenie na území PZ, stanovisko k napojeniu na IS –  KPÚ,

- stanovisko k napojeniu na IS – MsÚ, OVaD,

- ohlásenie drobnej stavby - stavebný úrad.

Zhotoviteľa stavby napojenia letnej terasy na inžinierske siete schváli Mesto Spišská Nová Ves, OVaD, a vykoná dozor nad realizáciou napojenia.
​​​​​​​

2. Oddelenie vnútornej správy (ďalej len „OVS“)

Po vydaní stanoviska referátu územného plánovania vydá súhlas pre KPÚ.

Lehota vybavenia:

Vydanie súhlasu pre KPÚ do 30 dní.
​​​​​​​

3. Krajský pamiatkový úrad

Žiadosť o umiestnenie letnej terasy, exteriérového sedenia po vydaní súhlasu OVS

Lehota vybavenia:

Vydanie rozhodnutia do 30 dní.
​​​​​​​

4. Oddelenie vnútornej správy

Po doručení rozhodnutia KPÚ vydá POVOLENIE na zriadenie letnej terasy, exteriérového sedenia

Lehota vybavenia:

Vydanie povolenia do 30 dní.


Žiadosti odporúčame podať do 15. februára v daný kalendárny rok, nakoľko jej vybavenie odhadom trvá 90 dní.

Žiadateľ je povinný oznámiť (telefonicky alebo e-mailom) dátum montáže terasy.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.