Povolenia na vodné stavby

Vyjadrenie k zriadeniu vodnej stavby - žumpa

Podľa zákona NR SR č.  364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) mesto  v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy vydáva vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe - domová žumpa.

Vyjadrenie je potrebné pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby alebo zmeny stavby je stavebník povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať.

AKO VYBAVIŤ SÚHLAS: 

Vyplnením príslušného tlačiva (viď dole) a doložením podkladov:

  • kópiu katastrálnej mapy (kde bude zakreslená situácia osadenia žumpy)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu - studňa 

Podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) mesto v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy vydáva rozhodnutie - povolenie na zriadenie vodnej stavby - studne podľa § 26 ods. 2. V povolení určí záväzné podmienky na uskutočnenie stavby a užívanie stavby.

AKO VYBAVIŤ SÚHLAS: 

Vyplnením príslušného tlačiva (viď dole) a doložením podkladov:

  • doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozamku alebo stavby alebo má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňujú zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykoanť zmenu stavby alebo udržiavacie práve na nej (list vlastníctva, resp. nájomná zmluva);

  • kópia z katastrálnej mapy;

  • doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 30 €;

  • rozhodnutie o umiestnení stavby alebo doklad o upustení od územného rozhodnutia a súhlas podľa § 120 stavebného zákona, ktorý vydáva príslušný stavebný úrad; 

  • projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach. Projektová dokumentácia musí zahŕňať situačný nákres a technickú správu;

  • stanovenie odporúčaného čerpaného množstva vody odborne spôsobilou osobou;

  • stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov;

  • stanoviská správcov inžinierskych sietí;

  • iné doklady vyplývajúce z projektovej dokumentácie.