Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Vodné stavby - žumpa, studňa

Podnikateľ

Vyjadrenie k zriadeniu vodnej stavby - žumpa

Podľa zákona NR SR č.  364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) mesto  v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy vydáva vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe - domová žumpa.

Vyjadrenie je potrebné pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby alebo zmeny stavby je stavebník povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať.

AKO VYBAVIŤ SÚHLAS: 

Vyplnením príslušného tlačiva (viď dole) a doložením podkladov:

 • kópiu katastrálnej mapy (kde bude zakreslená situácia osadenia žumpy)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu - studňa 

Podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) mesto v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy vydáva rozhodnutie - povolenie na zriadenie vodnej stavby - studne podľa § 26 ods. 2. V povolení určí záväzné podmienky na uskutočnenie stavby a užívanie stavby.

AKO VYBAVIŤ SÚHLAS: 

Vyplnením príslušného tlačiva (viď dole) a doložením podkladov:

 • doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozamku alebo stavby alebo má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňujú zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykoanť zmenu stavby alebo udržiavacie práve na nej (list vlastníctva, resp. nájomná zmluva);

 • kópia z katastrálnej mapy;

 • doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 30 €;

 • rozhodnutie o umiestnení stavby alebo doklad o upustení od územného rozhodnutia a súhlas podľa § 120 stavebného zákona, ktorý vydáva príslušný stavebný úrad; 

 • projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach. Projektová dokumentácia musí zahŕňať situačný nákres a technickú správu;

 • stanovenie odporúčaného čerpaného množstva vody odborne spôsobilou osobou;

 • stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov;

 • stanoviská správcov inžinierskych sietí;

 • iné doklady vyplývajúce z projektovej dokumentácie.

  Vážime si vaše súkromie

  Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.