Ochrana detí pred násilím

Deti sa môžu stretnúť s násilím, ktoré má veľa podôb. Či už je to násilie fyzické, psychické, sexuálne, týranie, zanedbávanie, šikanovanie alebo kyberšikanovanie a pod. Ochrániť deti  môže len rýchly a účinný zásah.

Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Národná linka na pomoc deťom v ohrození je jednou z aktivít Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím, ktorého cieľom je zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím, zvýšenie efektivity subjektov pri riešení problematiky násilia páchaného na deťoch, zvyšovanie profesionality, informovanie odbornej i laickej verejnosti o danej problematike. Národný projekt implementuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava a odborným garantom je v rámci MPSVaR SR Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.                                        

Zriadenie štátom garantovanej linky vyplýva z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, schválenej vládou Slovenskej republiky.

Národná linka na pomoc deťom v ohrození Viac ako nick:

- funguje na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť,
- vyškolení odborníci poskytujú rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu,
- chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu , alebo prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk
- pomáha nepretržite, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie,
- je neanonymná z dôvodu poskytnutia adresnej  pomoci,
- pri zistení porušovania práv dieťaťa, ohrozenia jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, kontaktuje zodpovedné orgány, napr. políciu, prokuratúru a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
- dopĺňa systém už existujúcich liniek, ktoré rovnako pomáhajú a radia ľuďom v rôznych ťažkých životných situáciách,
- dištančná forma pomoci zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa.

Národná linka na pomoc deťom v ohrození