Služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná  fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v úplnom znení,  počas obdobia, v ktorom  nemôže opatrovanie vykonávať. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni,  najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Odľahčovacia služba môže byť fyzickej osobe poskytovaná formou terénnej sociálnej služby, ambulantnej sociálnej služby alebo pobytovej sociálnej služby v rozsahu najmenej  12 hod. denne.

Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre účely poskytnutia odľahčovacej služby, je  posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pre výpočet úhrady za odľahčovaciu službu sa použijú  sadzby úhrad stanovené pre príslušný druh poskytovanej sociálnej služby.


​​​​​​​Pri poskytovaní odľahčovacej služby sa postupuje nasledovne:

1. žiadateľ, ktorého miestom trvalého pobytu je mesto Spišská Nová Ves, si podá písomnú  žiadosť o poskytnutie sociálnej služby na oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu,
ku ktorej doloží  posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny;

2. žiadateľ na základe súhlasu mesta o odkázanosti na sociálnu službu podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby mestu alebo poskytovateľovi sociálnej služby.