Opatrovateľská služba občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby 


Opatrovateľská služba

Mesto Spišská Nová Ves   zabezpečuje opatrovateľskú službu  občanom odkázaným pre svoj nepriaznivý zdravotný stav na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch samoobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení.

Občan, ktorý potrebuje opatrovateľskú službu a jeho miestom trvalého pobytu je mesto Spišská Nová Ves, si môže podať písomnú   Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  na  Mestskom úrade – oddelení sociálnych vecí.

Súčasťou žiadosti je aj      lekársky nález     na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu  

Na základe tejto žiadosti mesto zabezpečí vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, čo je podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

Žiadateľ následne na základe právoplatného Rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu, podá písomnú  žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby priamo u poskytovateľa podľa vlastného výberu.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

V Spišskej Novej Vsi poskytujú opatrovateľskú službu traja poskytovatelia:

* Spišská katolícka charita
Slovenská č. 30
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463
Mgr. Silvia Kostelníková

alebo

* ARELLA, s. r. o.
Hviezdoslavova č. 29
052 01 Spišská Nová Ves
Mobil: 0948 038 164
Mgr. Libuše Slivková - konateľ
e-mail: arellasrosluzby@gmail.com

alebo

* Slnečný domov, OZ
kanc.: Štefánikovo námestie č. 5
052 01 Spišská Nová Ves
Mobil: 0940 623 277
Marta Sýkorová - štatutár
e-mail: socialnesluzbysenior@gmail.com

Následne žiadateľ podá  žiadosť o zabezpečenie opatrovateľskej služby u poskytovateľa podľa vlastného výberu na  Mestskom úrade - oddelení sociálnych vecí.

Mesto Spišská Nová Ves    poskytuje  opatrovateľskú službu prostredníctvom Domova dôchodcov.  Táto služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa  v Dome opatrovateľskej služby DOS na ulici Levočská č. 16 v pracovných dňoch. Výška úhrady za poskytovanú službu závisí  od vykonaných opatrovateľských úkonov a počtu hodín opatrovateľskej služby v zmysle   VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

Žiadateľ, na základe právoplatného rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu, podá písomnú   žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby priamo v Domove dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves, kde je potrebné:

a) úradne osvedčiť  Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, a  Čestné vyhlásenie o príbuzných na účely platenia úhrady za OS,

b) potvrdiť u svojho obvodného lekára bezinfekčnosť prostredia, v žiadosti je uvedené, aké ďalšie doklady je potrebné priložiť.