Pomoc nevinným, trpiacim deťom

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 2/2018 pri zabezpečovaní účelu výchovného opatrenia ako obec, ktorá sa spolupodieľa pri výkone plánu výchovného opatrenia pravidelne navštevujeme rodiny s deťmi v spolupráci s ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi.

Aj občan sa môže podieľať na ochrane detí v rodinách, kde je podozrenie na zanedbanie starostlivosti dieťaťa, alebo týrania zo strany zákonných zástupcov. Ak takúto skutočnosť zistí, je potrebné obrátiť sa na MsÚ v Spišskej Novej Vsi, odbor sociálny alebo priamo na ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi, odbor kurately. Určite pomôžete nevinným, trpiacim deťom.