Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci


SOS náramok

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav  s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej hlasovej komunikácie s fyzickou osobou uvedenou v odseku 1 prostredníctvom zariadenia tiesňových volaní na predvolené telefónne čísla, prostredníctvom ktorých bude zabezpečená potrebná pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.

Sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Spišská Nová Ves, ktorá:

a)  dovŕšila dôchodkový vek,

b)  má nepriaznivý zdravotný stav,

c)  žije v osamelej domácnosti, kde  sociálna situácia v rodine nedovoľuje zabezpečiť intenzívny dohľad nad zdravotným stavom seniora.

Podmienkou pre poskytovanie služby je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby a o potrebe poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o sociálnu službu. 

Sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovaná bezplatne, na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.