Nevyhnutná pomoc obyvateľovi obce v jeho náhlej núdzi 

Adresa:
Tehelná 27
052 01 Spišská Nová Ves
 Štatút zariadenia sociálnych služieb Nocľaháreň v Dome humanity Nádej
na Tehelnej ulici č. 27,  
Spišská Nová Ves 
schválený uznesením MsZ č. 96/2011
dňa 29. 9. 2011

V nocľahárni možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorý nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.
Podľa § 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ako aj § 3 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov - obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

Zriaďovateľ: Mesto Spišská Nová Ves

Správca zariadenia: 
Zariadenie sociálnych služieb - nocľaháreň je organizačnou súčasťou Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, ktoré ho spravuje prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí

V zariadení sa poskytujú služby denne - v noci.

Poskytované služby:
a) ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania
b) poskytovanie posteľnej bielizne vrátane jej prania a žehlenia
c) utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
d) utváranie podmienok na prípravu stravy
e) sociálne poradenstvo

Podmienky poskytovania sociálnych služieb
V nocľahárni môže byť ubytovaný občan s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves, ktorý sa ocitol v sociálnej a hmotnej núdzi, je bez prístrešia a nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

V nocľahárni môže byť ubytovaný občan s trvalým pobytom v inom meste alebo obci,
ak nie je zariadenie kapacitne vyťažené.

Žiadosť predkladá žiadateľ vedúcemu oddelenia sociálnych vecí na MsÚ v Spišskej Novej Vsi, ktorý sa vyjadrí k umiestneniu do zariadenia.
Žiadosť spracováva a vybavuje pracovník oddelenia sociálnych vecí na MsÚ .

Dĺžka pobytu je 6 mesiacov.

Výška úhrady za poskytované sociálne služby v nocľahárni sa stanovuje:
1. pre občana v hmotnej núdzi  0,70 €/noc
2. pre občana, ktorý sa nenachádza v hmotnej núdzi  1,20 €/noc
3. pre občana s trvalým pobytom v inej obci  1,50 €/noc
podľa aktuálne v zmysle platného   VZN o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb:
 VZN 1 2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby 

Obyvateľ nocľahárne je povinný:
• dodržiavať štatút a domový poriadok
• uhrádzať úhradu za poskytované služby v stanovených termínoch
• aktívne pracovať na zabezpečení vlastného trvalého príjmu a trvalého bývania 
• o 8 dní nahlásiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti
na sociálnu službu