Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Umiestnenie v Dome humanity NÁDEJ

Sociálna pomoc

Adresa:
Tehelná 27
052 01 Spišská Nová Ves
Štatút zariadenia sociálnych služieb Nocľaháreň v Dome humanity Nádej
​​​​​​​na Tehelnej ulici č. 27,  
Spišská Nová Ves
 schválený uznesením MsZ č. 96/2011
dňa 29. 9. 2011

​​​​​​​ V nocľahárni možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorý nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.
Podľa § 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ako aj § 3 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov - obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

Zriaďovateľ: Mesto Spišská Nová Ves

Správca zariadenia: 
Zariadenie sociálnych služieb - nocľaháreň je organizačnou súčasťou Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, ktoré ho spravuje prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí

V zariadení sa poskytujú služby denne - v noci.

Poskytované služby:
a) ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania
b) poskytovanie posteľnej bielizne vrátane jej prania a žehlenia
c) utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
d) utváranie podmienok na prípravu stravy
e) sociálne poradenstvo

Podmienky poskytovania sociálnych služieb
V nocľahárni môže byť ubytovaný občan s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves, ktorý sa ocitol v sociálnej a hmotnej núdzi, je bez prístrešia a nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

V nocľahárni môže byť ubytovaný občan s trvalým pobytom v inom meste alebo obci,
ak nie je zariadenie kapacitne vyťažené.

Žiadosť predkladá žiadateľ vedúcemu oddelenia sociálnych vecí na MsÚ v Spišskej Novej Vsi, ktorý sa vyjadrí k umiestneniu do zariadenia.
Žiadosť spracováva a vybavuje pracovník oddelenia sociálnych vecí na MsÚ .​​​​​​​

Dĺžka pobytu je 6 mesiacov.

Výška úhrady za poskytované sociálne služby v nocľahárni sa stanovuje:
1. pre občana v hmotnej núdzi  0,70 €/noc
2. pre občana, ktorý sa nenachádza v hmotnej núdzi  1,20 €/noc
3. pre občana s trvalým pobytom v inej obci  1,50 €/noc
podľa aktuálne v zmysle platného   VZN o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb:
VZN 1 2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby

Obyvateľ nocľahárne je povinný:
• dodržiavať štatút a domový poriadok
• uhrádzať úhradu za poskytované služby v stanovených termínoch
• aktívne pracovať na zabezpečení vlastného trvalého príjmu a trvalého bývania 
• o 8 dní nahlásiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti
na sociálnu službu

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.