Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Umiestnenie v domove dôchodcov

Sociálna pomoc

Občan, ktorý potrebuje sociálne služby poskytované v  zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby a jeho miestom trvalého pobytu je mesto Spišská Nová Ves, si môže podať písomnú  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  na  Mestskom úrade – oddelení sociálnych vecí.

Súčasťou žiadosti je aj  lekársky nález  na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Lekárska posudková činnosť

  • je posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva posudkový lekár.

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu. Pri sociálnej posudkovej činnosti sa posudzujú:

  • individuálne predpoklady fyzickej osoby,
  • rodinné prostredie fyzickej osoby,
  • prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.

Na základe tejto žiadosti mesto zabezpečí vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, čo je podkladom pre vydanie  Rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

Žiadateľ, na základe právoplatného rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu, podá písomnú  žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení priamo u poskytovateľa, podľa vlastného výberu.

zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

  • a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo

  • b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas

  • plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.