Zabezpečenie sociálnej služby u neverejných poskytovateľov

Mesto Spišská Nová Ves v súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov vedie evidenciu žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby a žiadateľov o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby v zmysle nižšie uvedených kritérií. Výnimku takto určeného poradia stanovuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak občan s trvalým pobytom na území mesta Spišská Nová Ves má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, mesto v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne fyzickej osobe sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 z. č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) u neverejného poskytovateľa podľa poradia na základe stanovených kritérií vedenia tohto poradia.

Poznámka: mesto eviduje došlé žiadosti na základe kritérií, ktoré si vopred určí, pričom môže ísť o kritérium druhu sociálnej služby, formy sociálnej služby, miesta poskytovania sociálnej služby atď.

Kritériá pre zaradenie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa do poradovníka žiadateľov:
1. stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
2. dátum podania žiadosti o zabezpečenia poskytovania sociálnej služby.

Prednostné zabezpečenie sociálnej služby - § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách

Prednostné zabezpečenie sociálnej služby znamená, že žiadosť občana o poskytnutie sociálnej služby je z dôvodu jej vážnosti vybavovaná prioritne, t. j. mimo poradia skôr doručených žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby.

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej  osobe bezodkladne:
- ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené,
- ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo
- ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí.

Za vážne ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby podľa prvej vety sa považuje najmä ak:
- táto fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby,
- je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu alebo jej blízka osoba, na ktorej pomoc bola odkázaná, zomrie alebo
- táto fyzická osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo
- jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.

Žiadosť o bezodkladné zabezpečenie sociálnej služby podáva občan s trvalým pobytom na území mesta písomne (osobne alebo poštou), voľnou formou,
na adresu: Mestský  úrad, Oddelenie sociálnych vecí, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

Pri bezodkladnom zabezpečení sociálnej služby nie je možný výber konkrétneho poskytovateľa.