Prenájom plochy na uverejnenie v kultúrno-spoločenskom mesačníku Informátor

Prenájom plochy - riadkový


Spomienky a poďakovania
rozsah maximálne 90 slov a maximálne 2 fotografie

* bez fotografie            15 €
* s fotografiou              17 €
* s 2 fotografiami         19 €


Svadobné oznámenia
rozsah maximálne 90 slov

* bez fotografie            15 €
* s fotografiou              17 €


Drobné riadkové príspevky    
s rozsahom maximálne 25 slov

* občianske (predám, kúpim)                                                             1 €
* podnikateľské, resp. občianske s ponukou služieb (rôzne)       7 €


Prenájom plochy - plošný, grafické formáty (v rámčeku)

Vonkajšia zadná strana obálky - farebne 
formát A4 665 €
formát A5              370 €

Vnútorná strana obálky - farebne
formát A4              530 €
formát A5              300 €
formát A6              150 €

Vnútro – čiernobiele
formát A4              330 €
formát A5              200 €
formát A6              110 €
formát A7                60 €
formát A8                35 €

* Uvedené ceny spoplatňovaných príspevkov a prenájmu plochy na uverejnenie plošných, grafických formátov platia za jedno uverejnenie.
* Ceny sú konečné.  
* Nie sme platiteľmi DPH.

Zľavy za opakovanie plošných, grafických formátov

3 - 5 x                       5 %
6 - 8 x                       7 %
9 - 11 x                    15 %
12 x                         20 %

Rozmery plošných, grafických formátov (šírka x výška v mm)

formát A4                    186 x 252 mm
formát A5                    190 x 130 mm
formát A6                      92 x 130 mm
formát A7                      60 x 90 mm (príp. obrátene)
formát A8                      60 x 45 mm (príp. obrátene)


Grafický návrh plošného formátu je potrebné:
* spracovať
v pomere 1 : 1 k požadovanému rozmeru v mm
vo formáte jpg,  tif alebo pdf
s minimálnym rozlíšením  300 dpi

* a dodať hotový
napr. na USB kľúči (inom nosiči) alebo
doručiť e-mailom

Poplatok za uverejnenie

je možné uhradiť
* v hotovosti
v pokladni redakcie Ička - Radnica, Radničné námestie č. 7,
I. poschodie vpravo alebo II. poschodie vľavo - úradné hodiny tu >>

* prevodom na účet mesta
    IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003
   (v správe pre prijímateľa, prosíme uviesť Vaše meno + predmet platby)Redakčná uzávierka - 15. deň v kalendárnom mesiaci
V prípade, že deň redakčnej uzávierky pripadne na víkend (sobotu, nedeľu), sviatok alebo deň pracovného pokoja posledným dňom na podanie podkladov je najbližší skorší pracovný deň.

Náklad
14 000 výtlačkov

Distribúcia
Slovenská pošta

Vychádza
1x mesačne, k 1. dňu v príslušnom mesiaci
Vydávané a rozširované na území mesta Spišská Nová Ves.
Nepredajné.


Fakturačné údaje
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7
052 70 Spišská Nová Ves

DIČ:                2020717875
IČO:                00329614
Číslo účtu:    3400422003/5600
IBAN:            SK16 5600 0000 0034 0042 2003
BIC:               KOMASK2X
Účet vedený v: Prima banka Slovensko, a. s. - pobočka Spišská Nová Ves
Nie sme platiteľmi DPH.