Prenájom plochy na uverejnenie v kultúrno-spoločenskom mesačníku Informátor

Prenájom plochy - riadkový


Spomienky a poďakovania
rozsah maximálne 90 slov a maximálne 2 fotografie

* bez fotografie     15 €
* s fotografiou       17 €
* s 2 fotografiami  19 €


Svadobné oznámenia
rozsah maximálne 90 slov

* bez fotografie            15 €
* s fotografiou              17 € 


Drobné riadkové príspevky    
s rozsahom maximálne 25 slov

* občianske (predám, kúpim)                                                             1 €
* podnikateľské, resp. občianske s ponukou služieb (rôzne)       7 €

Prenájom plochy - plošný, grafické formáty (v rámčeku)

Vonkajšia zadná strana obálky - farebne 
formát A4              665 €
formát A5              370 €

Vnútorná strana obálky - farebne
formát A4              530 €
formát A5              300 €
formát A6              150 €

Vnútro – čiernobiele
formát A4              330 €
formát A5              200 €
formát A6              110 €
formát A7                60 €
formát A8                35 € 

* Uvedené ceny spoplatňovaných príspevkov a prenájmu plochy na uverejnenie plošných, grafických formátov platia za jedno uverejnenie.
* Ceny sú konečné. 
* Nie sme platiteľmi DPH.

Zľavy za opakovanie plošných, grafických formátov

3 - 5 x                       5 %
6 - 8 x                       7 %
9 - 11 x                      15 %
      12 x                     20 % 

Rozmery plošných, grafických formátov (šírka x výška v mm)

formát A4                    186 x 252 mm
formát A5                    190 x 130 mm
formát A6                      92 x 130 mm
formát A7                      60 x   90 mm, príp. obrátene
formát A8                      60 x   45 mm, príp. obrátene

Grafický návrh plošného formátu
je potrebné:
spracovať
v pomere 1 : 1 k požadovanému rozmeru v mm
vo formáte jpgtif alebo pdf
s minimálnym rozlíšením  300 dpi

a dodať hotový
napr. na USB kľúči (inom nosiči) alebo
doručiť e-mailom

Poplatok za uverejnenie

je možné uhradiť
* v hotovosti
v pokladni redakcie Ička - Radnica, Radničné námestie č. 7,
I. poschodie vpravo alebo II. poschodie vľavo - úradné hodiny tu >>

* prevodom na účet mesta
    IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003
   (v správe pre prijímateľa, prosíme uviesť Vaše meno + predmet platby)Redakčná uzávierka - 15. deň v kalendárnom mesiaci
V prípade, že deň redakčnej uzávierky pripadne na víkend (sobotu, nedeľu), sviatok alebo deň pracovného pokoja posledným dňom na podanie podkladov je najbližší skorší pracovný deň.

Náklad
14 000 výtlačkov

Distribúcia:
Slovenská pošta

Vychádza
1x mesačne, k 1. dňu v príslušnom mesiaci
Vydávané a rozširované na území mesta Spišská Nová Ves.
Nepredajné.

Kontakt

Ing. Marcela Baluchová 
Tel. č.: 053/417 66 27
E-mail:  marcela.baluchova@mestosnv.sk

Fakturačné údaje
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7
052 70 Spišská Nová Ves

DIČ:                  2020717875
IČO:                  00329614
Číslo účtu:      3400422003/5600
IBAN:                    SK16 5600 0000 0034 0042 2003
BIC:                   KOMASK2X
Účet vedený v: Prima banka Slovensko, a. s. - pobočka Spišská Nová Ves
Nie sme platiteľmi DPH.