Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Redakcia

Informátor - IČKO

Informátor * IČKO
Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves 

​​​​​​​ Vydavateľ
Mesto Spišská Nová Ves
IČO: 00329614

Registrácia: č. 5/91 zo dňa 15. 11. 1991 vydaná Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi, právnym oddelením

Evidenčné číslo: MK SR - EV 3527/09, ISSN 1339 - 049X

Vydavateľ: Mesto Spišská Nová Ves,   IČO: 00329614

Redakčná rada
Mgr. Zuzana Kleinová
Ing. Marcela Baluchová
Edita Gondová
Tomáš Repčiak​​​​​​
Mgr. Mária Dutková
Ing. Jana Barbuščáková
​​​​​​​

Adresa redakcie
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie č. 7
Radnica, I. poschodie - vpravo
052 70  Spišská Nová Ves

Redakcia nezodpovedá za obsah doručenej inzercie,  vyhradzuje si právo doručené príspevky upraviť, skrátiť alebo aj neuverejniť.  
Nevyžiadané materiály a fotografie nevraciame.​​​​​

Kontakty
T.: 053/417 66 27 * e-mail:   marcela.baluchova@mestosnv.sk
T.: 053/417 66 22 * e-mail:   edita.gondova@mestosnv.sk
T.: 053/417 66 24 * e-mail:   tomas.repciak@mestosnv.sk

Redakčná uzávierka
15. deň v kalendárnom mesiaci
V prípade, že deň redakčnej uzávierky pripadne na víkend (sobotu, nedeľu), sviatok
alebo deň pracovného pokoja - posledným dňom na podanie podkladov je najbližší skorší pracovný deň.

Vychádza: 1x mesačne, k 1. dňu v príslušnom mesiaci

Náklad: 14 000 ks
Distribúcia: Slovenská pošta

Vydávané a rozširované na území mesta Spišská Nová Ves.
Nepredajné.

Výroba a tlač: Tlačiareň Kežmarok GG, s. r. o.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.