Prenájom nebytových priestorov


Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje, že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to:

1. V objekte Nám. SNP 2 („Detská poliklinika“), súpisné č. 2258 na parcele KN 1913/1,

2. V objekte Šafárikovo nám. č. 3, súpisné č. 2351 na parcele KN 5812,

3. V objekte Levočská č. 1, súpisné č. 3156 na parcele KN 128,

4. V objekte Štefánikovo nám. č. 10 (bývalý „Dom služieb“), s. č. 2987 na parcele 2156/1.