Kontakt

Mestská polícia
Školská 1
052 70 Spišská Nová Ves

T. č.: +421 53 442 20 30, +421 53 442 20 32
Tiesňové volanie:   159

Pracovisko: Ulice Potočná, Lesná a blízke okolie (lokalita zvaná Vilčurňa)

Po spoločných rokovaniach  predstaviteľov mesta a funkcionárov Policajného zboru bola 15. novembra 2000 založená Občianska stráž pre lokalitu Vilčurňa. Občiansku stráž tvoria štyria zamestnanci mesta, ktorí boli Policajným zborom a Mestskou políciou  preškolení z Trestného zákona, Trestného poriadku, Zákona o priestupkoch a pod. Ich hlavnou náplňou práce je dozerať v objektoch a zariadeniach zabezpečovať ochranu proti krádežiam, prepadnutiam alebo živelným pohromám.

V rámci uvedenej hlavnej činnosti vykonávajú:

kontrolu dodržiavania verejného poriadku v určenej oblasti (Vilčurňa a blízke okolie);

zakročujú podľa svojich možnosti v medziach zákona a iných právnych predpisoch, v prípade, ak dôjde k porušovaniu právnych noriem a zároveň o udalosti bezodkladne informuje mestskú políciu (stálu službu);

zistené závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon činnosti Občianskej stráže bezodkladne oznamujú náčelníkovi mestskej polície.