Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Všeobecné informácie

Mestská polícia

Mestská polícia (MsP)

je poriadkový útvar mestského zastupiteľstva (MsZ), pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta;

objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť mestskej polície určuje MsZ. Organizáciu mestskej polície určuje primátor za dodržania podmienok predchádzajúcej vety v súlade s Organizačným poriadkom Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi;

vedie ju jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú MsZ na návrh primátora mesta a ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.

Základné úlohy mestskej polície, práva a povinnosti zamestnancov mestskej polície sú zakotvené v zákone SNR č. 564/91 Zb. o obecnej polícií v platnom znení.

Mestská polícia vykonáva objasňovanie priestupkov, v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. Pri objasňovaní je oprávnená:

vyžadovať vysvetlenie od fyzických osôb alebo právnických osôb,
vyžadovať vysvetlenie od štátnych orgánov alebo obcí,
vyžadovať odborné vyjadrenie od príslušných orgánov,
vykonávať alebo vyžadovať úkony potrebné na zistenie totožnosti osôb a ich pobytu,
vyžadovať predloženie potrebných dokladov, najmä spisov a iných písomných materiálov.

Medzi hlavné úlohy mestskej polície patrí:

zabezpečiť verejný poriadok v meste,
chrániť majetok mesta a občanov pred stratou, zneužitím a poškodením;

dbať o ochranu životného prostredia v meste;

dbať o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach;

vykonávať kontrolu všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta;

ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposluchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon;

oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení úloh a ktorých riešenie nepatrí do právomocí mesta.

Medzi oprávnenia príslušníkov mestskej polície patrí:

vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok alebo od iného protiprávneho konania;

ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh; zadržať osobu pristihnutú pri páchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom; presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú nie je ozbrojený;

zasahovať na základe vlastného zistenia, alebo na základe oznámenia od občanov. (Z tohoto dôvodu bola zriadená   tiesňová telefónna linka s číslom  159. Na toto tel. číslo je možné 24 hod. denne bezplatne podávať oznámenia o porušení právnych noriem.);

prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta, alebo sa v nich nezdržiaval pokiaľ to vyžaduje zabezpečenie úloh mestskej polície alebo mesta;

zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo zariadeniami;

požadovať preukázanie totožnosti od osoby pristihnutej pri páchaní priestupku, alebo od ktorej je požadované vysvetlenie ( ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitých na objasnenie priestupku);

otvoriť byt, ak je dôvodná obava, že je ohrozený život a zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania; 

odňať vec, ak ide o hľadanú vec, alebo môže súvisieť s trestným činom, môže byť v ďalšom konaní zhabaná, alebo môže byť vyslovené jej prepadnutie;

použiť donucovacie prostriedky v zmysle zákona SNR č.   564/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi úzko spolupracuje s Policajným zborom SR, štátnymi orgánmi, ako aj orgánmi samosprávy. Príslušníci mestskej polície sa taktiež zúčastňujú zasadaní mestských výborov v jednotlivých častiach mesta.

Príslušníci Mestskej polície v Spišskej  Novej Vsi pracujú   v 12-hodinových zmenách
(denná zmena  8.00 - 20.00 h, nočná zmena 20.00 - 8.00 h,
prechodná zmena: pondelok až štvrtok 13.00 - 1.00 h, piatok až sobota 16.30 - 4.30 h).

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.