Odstraňovanie vrakov

Odstraňovanie vozidiel na určené parkovisko pre naše mesto zabezpečuje spoločnosť Kovozber, s. r. o., Spišská Nová Ves. 


Povinnosti držiteľa vozidla

Podľa § 67 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ vozidla povinný:

a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje, alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny;

b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachovával estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

Ak si držiteľ vozidla uvedené povinnosti nesplní a jeho vozidlo:

- poškodzuje a ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad mesta či chránenej časti prírody a krajiny,  mesto písomne vyzve držiteľa takéhoto vozidla, aby do 60 dní vykonal nápravu a vozidlo z verejného priestranstva odstránil sám.

Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná nápravu, mesto odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko.

Náklady s tým spojené je podľa zákona o odpadoch povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla.

Nesplnenie tejto povinnosti je priestupkom podľa § 115, ods. 1, písm. r, zákona o odpadoch, za ktorý môže byť uložená pokuta do výšky  1 500 €.

Ak si do jedného mesiaca od jeho upovedomenia držiteľ (vlastník) neprevezme vozidlo z určeného parkoviska, bezodkladne po uplynutí tejto lehoty príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, a ak tak rozhodne, vlastníkom vozidla sa stáva štát dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Upozorňujeme občanov, že Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Spišskej Novej Vsi v rámci automatizovaného jednotného informačného systému cestnej dopravy (JISCD) si sám vygeneruje a spracováva, či vozidlo má alebo nemá vykonanú technickú alebo emisnú kontrolu.

Veríme, že dodržiavaním tohto postupu sa nám podarí odstrániť z verejného priestranstva hore uvedené vozidlá, a tým získať nové parkovacie miesta bez vynaložených investícií.

JUDr. Michal Komara, PhD.
11/2019