2020

2018

  • Publikácia Spišská Nová Ves - mutácia SJ- AJ
  • Spišská Nová Ves Sedem divov mesta - v spolupráci so spol. Bambow, s. r. o
  • Potulky mestom - mutácia anglická
  • Ján Petrík: Iglovská elektráreň, Spisský šľachtický rod M ünnich -  v spolupráci s vydavateľstvo Scepusia
  • J. Štiavnický: Zvony v srdci -  v spolupráci s vydavateľstvom FamaArt


    Spoločenská hra - Zlatý poklad mesta Spišská Nová Ves

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Nepotrebuješ to zažiť

Mesto Spišská Nová Ves vydalo v decembri 2015 informačno-preventívny materiál, ktorý vznikol v rámci projektu  Nepotrebuješ to zažiť, realizovaného s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015.

Cieľom projektu bolo formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie už na základnej škole a podpora žiakov v uvedomovaní si zodpovedného rozhodovania sa v situáciách, keď sú vystavení tlakom skupiny alebo tlakom vnútorného prostredia.

Tento materiál vznikol ako výstup z prednášok a besied pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Spišská Nová Ves . Publikácia obsahuje informácie o typoch omamných látok, ale hlavne o negatívnych zdravotných, sociálnych a trestno-právnych dopadoch užívania drog.

Rok 2014

Dejiny mesta Spišská Nová Ves, monografia

Publikácia má spolu deväť kapitol, začína Prírodnými pomermi, ktoré spracovali Ing. Zuzana Krempaská a RNDr. Anna Leskovjanská. Spišskú Novú Ves v archeologických svedectvách spracoval PhDr. Marián Soják, PhD. Počnúc treťou kapitolou texty pojednávajú o demografických, politických, náboženských a školských pomeroch mesta, ako aj o hospodárskom a stavebnom vývoji. Nechýbajú ani informácie o ťažkých chvíľach obyvateľov mesta či už v podobe požiarov alebo morových epidémií. PhDr. František Žifčák sa v tretej kapitole venuje obdobiu stredoveku (1268 – 1526). Okrem iného táto kapitola obsahuje aj informácie o vzniku tzv. poľského zálohu a informácie o našej slávnej zvonolejárskej dielni a zánikom zálohu (1526 – 1772) spracoval doc. PhDr. Chalupecký. Roky 1772 až 1848 (Na prahu modernej spoločnosti) spracovala Mgr. Nina Palková. Vznik a vývoj moderného mesta (1848 – 1918) v období začínajúcom revolúciou 1848/49 po rok 1918 spracoval taktiež doc. PhDr. Ivan Chalupecký. Doc. PhDr. Juraj Sulaček, CSc. spracoval obdobie 1918 – 1945. Novodobejším dejinám sa venoval PhDr. Alois Židlík, ktorý pripravil kapitoly 1945 – 1989 (Spišská Nová Ves v tzv. období socializmu) a 1990 – 2010 (Na ceste k slobodnej spoločnosti). Okrem uvedených autorov prispeli Mgr. Miroslav Lacko a Ing. Marián Jančura, CSc., ktorí spracovali oblasť baníctva. Kultúrny a spoločenský vývoj mesta zmapovali Mgr. Peter Zmátlo, PhD. a Dana Rosová. Ján Petrík sa venoval oblasti športu, oblasť zdravotníctva spracovali Mgr. Zuzana Pavlisová, PhD. a Dana Rosová. Informácie z oblasti školstva spracovala PhDr. Ružena Kormošová, PhD.

Kniha má 632 strán, 722 fotografií, 2 614 poznámok, resumé v troch jazykových mutáciách (anglická, nemecká, maďarská), hmotnosť 3 kg. Celkové výdavky na vydanie publikácie v náklade 3 000 ks sú cca 78 tisíc EUR.

Ostatné publikácie

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2010

Brožúra - informácie v celkovom náklade 8 000 ks v jazykových mutáciách (slovenky, anglicky). Poskytuje prehľad možností trávenia voľného času v meste.

Rok 2009

Farebná obrazová publikácia "Spišská Nová Ves" ISBN 978-80-970311-4-5 v náklade 2 000 ks v dvoch jazykových  mutáciách (slovenský, anglický jazyk).

Rok 2008

Brožúra Tipy, kontakty, informácie v celkovom náklade 10 000 ks v jazykových mutáciách (slovenky, anglicky). Poskytuje prehľad možností trávenia voľného času v meste.

Brožúrka Míľniky histórie mesta Spišská Nová Ves - Od najstarších čias po súčasnosť bola po častiach uverejňovaná v Kultúrno-spoločenskom mesačníku Informátor pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves. Autorkou je PhDr. Ružena Kormošová.

Rok 2007

Tlač letákov o meste Spišská Nová Ves v celkovom náklade 14 000 ks v jazykových mutáciách (slovenský, nemecký, anglický, poľský, ruský, maďarský jazyk).

Rok 2006

Farebná obrazová publikácia "Spišská Nová Ves" ISBN 80-969-521-1-0 v náklade 2 500 ks v troch jazykových mutáciách (slovenský, nemecký, anglický jazyk).

Rok 2004

Plnofarebná brožúra "Spišská Nová Ves" v náklade 3 000 ks s textami v troch jazykoch.

Rok 2003

Brožúra "Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi", v náklade 3 000 ks v trojjazyčnej mutácii pod označením ISBN 80-969054-9-X.

Rok 2002

Brožúra „Reduta v Spišskej Novej Vsi“ takisto v troch jazykových mutáciách pod označením ISBN 80-968861-8-5 v celkovom náklade 3 000 kusov.

Brožúry „Investujte v mikroregióne Spišská Nová Ves“ v náklade 500 ks.

Okrem toho uskutočnila v upravenej forme dotlač série letákov o kultúrnohistorických pamiatkach mesta Spišská Nová Ves v celkovom náklade 15 000 ks. Tiež bolo vytlačené druhé inovované vydanie brožúry o meste Spišská Nová Ves.

Rok 2001

Na základe úspešného predaja minuloročných spišských grajciarov bola tentokrát uskutočnená razba sady mincí štyroch slovenských miest, ktoré vydali regionálne mince v XX. storočí.

Rok 2000

Jedným zo zaujímavých reklamných predmetov mesta bolo bezpochyby vydanie pamätnej mince  SPIŠSKÝ JEDNOGRAJCIAR pri príležitosti jubilejného roku 2000, ktorá mala hodnotu aj ako platidlo v meste Spišská Nová Ves v nominálnej hodnote 20 Sk.

Na základe úspešného predaja spišských grajciarov bola pri príležitosti prelomu storočí a tisícročí - milénia, uskutočnená razba spišských dvojgrajciarov spolu s dorazbou spišských jednograjciarov. Pri príležitosti nového milénia sa takisto zabezpečilo značkové “miléniové” víno s etiketou spišskonovoveskej veže a miléniovým rokom.

Rok 1999

- brožúra "Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi" bola vydaná v troch jazykových mutáciách, v celkovom náklade 3 000 kusov, pod označením ISBN 80-968238-4-1.

Rok 1998

- kniha "Spišská Nová Ves" pod ISBN 80-967-906-8-4 pri príležitosti 730. výročia mesta v náklade 4 000 ks v štyroch jazykových mutáciách (slovenský, nemecký, anglický, francúzsky jazyk).

Rok 1997

- brožúra "Symboly mesta Spišská Nová Ves" pod ISBN 80-967-850-4-4 v náklade 3 000 ks v jazykových mutáciách (slovenský, nemecký, anglický jazyk),

- "Malý spišský slovník" od Jozefa Hodorovského pod ISBN 80-967-862-6-1 v náklade 1 000 ks.

Rok 1996

 - brožúra "Spišská Nová Ves" pod ISBN 80-967492-8-5 v náklade 7 000 ks v  troch jazykových mutáciách (slovenský, nemecký, anglický jazyk),

- brožúra "Radnica v Spišskej Novej Vsi" pod ISBN 80-967659-9-X v náklade 3 000 ks v troch jazykových mutáciách (slovenský, nemecký, anglický jazyk),

- skladačka "Spišská Nová Ves" - 3 000 ks.