Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Cena mesta

Osobnosti a ocenenia mesta

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Štatút ceny mesta

Cena mesta

Rok  1969          
- za  propagáciu mesta vo  výtvarnom úžitkovom umení v r. 1969
Akademický architekt Ján  Šimo  Svrček
- číslo uznesenia:  1969

Rok  1970           
- za propagáciu mesta vo  výtvarnom  maliarskom umení v r. 1970
Ján  Polom
- číslo uznesenia:  1970 
Rok 1972            
- za päťdesiatročnú úspešnú činnosť a dobrú propagáciu mesta  v r.  1972
Dychová hudba  pri UK ROH „Železničiar“
- číslo uznesenia:  1972

- za štyridsaťročnú  úspešnú  činnosť v ochotníckom divadelníctve a propagáciu  mesta v r. 1972
Divadelný súbor Hviezdoslav
- číslo uznesenia:  1972

Rok  1973           
- za storočnú úspešnú  činnosť  dobrovoľného požiarneho zboru v r. 1973
ZO Zväzu požiarnej ochrany SSR
- číslo uznesenia:  1973
 Rok 1975            
- za mimoriadne pracovné výkony, ktoré prispeli  k rozvoju mesta  v r. 1975
Pozemné stavby  n. p. stavebná  správa SNV
- číslo uznesenia:  1975

- za  najlepší  budovateľský výkon v stavebníctve v rámci stavebného  rozvoja SNV od r. 1950  po  súčasnosť
Ján  Žofka, stavbyvedúci PS SNV 
- číslo uznesenia:  1975

Rok  1976           
- za príkladnú  budovateľskú činnosť  v NV s prihliadnutím na celoživotné účinkovanie pri  budovaní  socializmu pri 60. výročí narodenia  v r.1976
Albert Mesarčík, tajomník MsNV SNV
- číslo uznesenia:  1976

- za  príkladnú budovateľskú činnosť a podiel pri budovaní socializmu  pri  50. výročí narodenia v r. 1976
Karol Vojs,  tajomník OV NF SSR a predseda MsV  KSS
- číslo uznesenia:  1976
- za  príkladnú budovateľskú činnosť v NV a vynikajúce účinkovanie  pri  budovaní socializmu pri 55. výročí narodenia
Matej Berník,  vedúci tajomník OV KSS
- číslo uznesenia:  1976
Rok  1977           
- za mimoriadne veľký podiel pri ekonomickej  a sociálnej  výstavbe mesta Spišská Nová Ves v r. 1977
ŽB,  n. p. Spišská Nová Ves
- číslo uznesenia:  1977
Rok  1979           
- za  zabezpečovanie výstavby v okresoch Poprad, Sp. Nová Ves a Rožňava.  Podnik sa veľkou mierou podieľa na výstavbe škôl rôznych  stupňov  v okrese.
- pri príležitosti 25 rokov trvania. V súčasnosti  je tento podnik v oblasti  miestneho stavebníctva jediný v našom  okrese. V našom meste realizoval  pozoruhodné stavby.
Pozemné stavby, n. p. Poprad
- číslo uznesenia:  73/1979
Okresný  stavebný podnik
- číslo uznesenia:  11/1979 
Rok  1982           
- pri príležitosti 30. výročia  založenia podniku.
Geologický prieskum Spišská Nová Ves
- číslo uznesenia:   35/1982 
Rok  1987           
Ing. Ján Bartalský
- pri príležitosti 60. narodenín
číslo uznesenia:  43/1987

Rok  1990           
Jozef Česla
- dlhoročný  aktívny člen TJ AC-LB, reprezentant ČSR, v roku 1990 účastník svetových hier veteránov
číslo uznesenia:  73/1990,  zo dňa 22. 5. 1990

Rok  1990           
Andrej  Reiprich
- za rozvoj slovenskej  entomológie (zbierka motýľov v počte 10 000 ks)
číslo uznesenia:  149/1990,  zo dňa 8.  11. 1990

Ján  Schúr
- udelenie plakety „Za výstavbu a rozvoj mesta“
číslo uznesenia:  137/1990,  zo dňa 27.  9. 1990

Rok  1991           
Jozef Sobinovský
- vedúci modelárskych krúžkov rôznej odbornosti,  športovec, majster ČSFR  v kategórii modelov lietadiel FIB
číslo uznesenia:  176/1991,  zo dňa 5. 12. 1991

Rok  1992           
Andrej Reiprich
- zaslúžil  sa o rozvoj slovenskej entomológie. Vlastivedné múzeum vlastní od neho cennú zbierku  motýľov.
číslo uznesenia:  161/1992,  zo dňa 12. 11. 1992

Ing. Ladislav Roštár  
- za dlhoročnú tvorivú  prácu  v oblasti ochotníckeho divadla
číslo uznesenia:  161/1992,  zo dňa 12. 11. 1992

Rok  1993           
Základná  organizácia Dobrovoľnej požiarnej  ochrany SNV
- organizácia oslávila 120. výročie od založenia Zemskej hasičskej jednotky v meste. V mesiaci júl t.r. zorganizovali súťaže požiarnych družstiev s medzinárodnou účasťou.
číslo uznesenia:  195/1993,  zo dňa 14. 10. 1993

Ján  Gabzdil
- za dlhoročnú a kvalitnú  prácu na úseku ochrany prírody a popularizáciu  histórie mesta  SNV a regiónu Spiša
číslo uznesenia:  195/1993,  zo dňa 14. 10. 1993

K arol  Dzurik 
- pracovník  ZOO parku v SNV. Jeho pričinením má mesto tento park, ktorý  prináša radosť deťom i dospelým nášho mesta, ale i návštevníkom z iných  miest.
číslo uznesenia:  195/1993,  zo dňa 14. 10. 1993

Rok  1994           
Štefan Vass
- dlhoročný  hráč, basketbalový tréner a funkcionár AC LB Sp. Nová Ves,  dožil sa 60. rokov. Pod jeho vedením vyrástlo množstvo  kvalitných  hráčov
číslo uznesenia:  136/1994,  zo dňa 27. 10. 1994  - cena udelená:  25. 11. 1994

Rok  1995           
Mgr. Štefan Rusnák
- za dlhoročné podieľanie sa na športových aktivitách mesta Spišská  Nová  Ves a za výchovu mládeže k športu pri životnom jubileu 70 r.
číslo uznesenia:  120/1995, zo dňa 10. 10. 1995 - cena udelená:  25. 11. 1995

Karol  Šmehlík  
- za celoživotnú angažovanosť v kultúrnom živote mesta a zvlášť za účinkovanie na  obradoch a  slávnostiach
číslo uznesenia:  120/1995, zo dňa 10. 10. 1995 - cena udelená :  25. 11. 1995

Rok  1996           
Kolektív Horskej služby Slovenský raj
- 40.  výročie pôsobenia na území Slovenský raj a dlhoročná preventívna  výchovná a zásahová činnosť.
číslo uznesenia:  262/1996  zo dňa 21. 11. 1996 - cena udelená:  12. 12. 1996

Rok  1997           
Spišský učiteľský spevácky zbor v SNV
75. výročie jeho  vzniku
číslo uznesenia:  398/1997,  zo dňa 27. 11. 1997 - cena udelená :  27. 11. 1997

Rok  1998           
Jozef  Butela
- za prínos na rozvoji kultúrneho života v meste a prezentácia mesta  prostredníctvom súboru Čačina v zahraničí
číslo uznesenia:  497/1998,  zo dňa 3. 9. 1998

Kolektív ZUŠ na Fabiniho ul.
- za  prácu a aktivity, ktoré mnoho rokov prinášajú mestu trvalé  hodnoty
číslo uznesenia:  497/1998, zo dňa 3. 9. 1998

Rok 1999            
Štefan  Labanc
- 25  rokov aktívne pôsobil v Spišskom divadle ako riaditeľ, šéf  súboru, protagonista  a herec, zapájal sa do  rôznych kultúrno-spoločenských akcií  pre reprezentáciu  mesta
číslo uznesenia:  100/1999,  zo dňa 25. 11. 1999

Rok  2000           
František Javorský (1934 - 2000) in  memoriam
- dlhoročný  obyvateľ mesta, ktorý sa výraznou mierou pričinil ako archeológ  a historik predovšetkým o poznanie minulosti mesta a ďalej  svojou  verejno-spoločenskou angažovanosťou, najmä po r. 1989  o jeho rozvoj a jeho  zviditeľnenie v rámci Slovenska i strednej  Európy
číslo uznesenia:  223/2000, zo dňa  16. 11. 2000
Kolektív basketbalistov a funkcionárov basketbalového klubu AC  Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves
- za dlhoročnú prácu a aktivity spojené so spišskonovoveským basketbalom,  s  rozvojom basketbalovej mládeže, propagáciou mesta prostredníctvom  organizovaní  medzinárodných súťaží v meste (kvalifikácia  ME kadetov 1997, kvalifikácia na ME  mužov 1999) a zvýšením  popularity tohto športu na  Spiši.
číslo uznesenia:  223/2000, zo dňa  16. 11. 2000

Rok 2001            
Prof. Arnold  Dezider Tóth
- pôsobil ako  stredoškolský  profesor, pričom vyvíjal bohatú mimoškolskú činnosť pričom so študentmi SPŠB-G zameral a upravil návrhy mesta, riešil technické, geometrické a geologické otázky pri výstavbe hotela Metropol, ako poslanec MsZ aktívne prispel k riešeniu spoločenského a hospodárskeho života mesta, spracoval projekt a dokumentáciu CHKO Slovenský raj.
Prof. Arnold Dezider  Tóth sa  v tomto  roku dožil 90 rokov.
číslo uznesenia:  315/2001, zo dňa 22. 11. 2001
Rok 2002

Mgr.  Ján Horník
- za  jeho prínos pri propagácii mesta doma i v zahraničí. Mgr. Ján  Horník  je v tunajších kruhoch známy ako lingvista, pedagóg  a čiastočne aj ako historik.  Bol poslancom federálneho zhromaždenia  ČSFR, predsedom mandátového a imunitného  výboru SN, člen  zahraničného výboru SN FZ ČSFR. Je autorom rôznych pedagogických  čítaní, odborných článkov v oblasti štylistiky a literatúry. Dodnes aktívne  pôsobí ako pedagóg na Bohosloveckej fakulte  Univerzity Komenského v Spišskej Kapitule. Mgr. Ján Horník  sa v budúcom roku dožíva významného životného jubilea 75 rokov.
číslo uznesenia: 453/2002, zo dňa 25. 11. 2002
Folklórny  súbor ČAČINA
- pri príležitosti 30.výročia jeho pôsobenia. Súbor veľmi úspešne reprezentoval  naše mesto i Slovensko na mnohých festivaloch a súťažných prehliadkach doma i v zahraničí  (Nemecko, Francúzsko, Grécko,  Taliansko, Holandsko, Poľsko,  Maďarsko, Česká republika, …). V priebehu uplynulých 30 rokov sa v súbore  vystriedalo  vyše 400 mladých tanečníkov, hudobníkov a spevákov, ktorí  našli  v súbore zmysluplné využívanie svojho času.
číslo uznesenia: 453/2002, zo dňa 25. 11. 2002


Rok 2003

PhDr. Jozef KURUC
- pri príležitosti významného životného jubilea 70 rokov. PhDr. Jozef Kuruc pracoval ako riaditeľ Okresného archívu v SNV. Spolupracoval s mestom pri písaní kroniky mesta, vydávaní kníh a brožúr a pôsobil aj ako poradca v rôznych komisiách. PhDr. Jozef Kuruc je autorom  grafickej predlohy návrhu súčasného  erbu mesta Spišská Nová  Ves.
číslo uznesenia: 146/2003, zo dňa 4. 12. 2003

Kolektív pracovníkov Domu CHARITAS
- ktorý svojou prácou a starostlivosťou pomáha postihnutým a ťažko postihnutým  deťom, osamelým mamičkám a starým ľuďom v Spišskej Novej  Vsi
číslo uznesenia: 146/2003, zo dňa 4. 12. 2003
Rok 2004

Mária ROŠTÁROVÁ
- za podiel na rozvoji mesta na úseku kultúry a športu.


Rok 2005

SPIŠSKÉ DIVADLO
- za rozvoj a reprezentáciu mesta 48 ročným rozvíjaním divadelných tradícií a za vyváženú repertoárovú skladbu pre detského i dospelého diváka.   

Rok 2006

Nrtm. Vladimír KRAJŃÁK
- záchranár Okresného riaditeľstva Hasičského záchranného zboru v SNV. Ako hasič záchranár pri výkone svojej služby dňa 17. 8. 2005, sa s nasadením vlastného života zaslúžil o záchranu dvoch ľudských životov na rieke Hnilec .Svojím činom preukázal mimoriadnu odvahu a statočnosť.
V meste Gelnica sa v priestore pod haťou dostal do vodného víru nafukovací čln s dvoma maloletými osobami. Bez cudzej pomoci sa nemohli dostať z nebezpečného miesta. V člne sa nachádzal12-ročný chlapec a cez okraj držal vo vode pod pažami staršieho 16-ročnéhochlapca, ktorý bol zjavne vyčerpaný a v šoku. Hrozilo, že chlapec staršieho neudrží z dôvodu vyčerpanosti, alebo že sa čln prevráti a obaja sa utopia. Ďalším rizikom bolo, že zvýšená hladina rieky Hnilec doplaví väčšie bremeno, ktoré by dopadlo priamo na ohrozené osoby. Nrtm V. Krajňák preplával v záchrannej veste a s lanom proti silnému prúdu 8 až10 m. Zachytil čln a pomocou lana ho hasiči pritiahli k brehu. Počas presunu 12-ročnýchlapec v dôsledku únavy staršieho neudržal nad vodou. Nrtm. Krajňák ho včas zachytil a dopravil na breh. Svojím činom preukázal mimoriadnu odvahu a statočnosť, za čo mu právom patrí uznanie.

Dpt. Juraj VYŠNÝ
-pracovník firmy Baťa, hlavný účtovník a vedúci investičnej výstavby v n. p. Nový domov SNV. Osobne sa zaslúžil o zavádzanie nových technológií, ako dlhoročný riaditeľ Komunálnych služieb v SNV sa pričinil o najlepšie hodnotenie organizácie v rezorte miestneho hospodárstva. Ako zakladajúci člen TJ Tatran SNV významne prispel k rozvoju telesnej výchovy, športu a turistiky. Patrí k zakladajúcim členom HS - Slovenský raj, v ktorej sa mimoriadne zaslúžil o rast a rozvoj tejto organizácie aj na republikovej úrovni. 


Občianske združenie POMOC VŠETKÝM
zaoberá sa otázkami prevencie závislosti, ochrany ľudských práv a slobôd, spolupracuje s menšinami a mimovládnymi organizáciami. Združenie oslávilo v roku 2006 svoje 10. výročie vzniku. 

Rok 2007

Embraco Slovakia, s. r. o.
za výrazný podiel na rozvoji mesta Spišská Nová Ves znížením nezamestnanosti;
- pri príležitosti 10. výročia etablovania sa spoločnosti v meste.
Cenu prebral p. Carlos Alberto Xavier, generálny riaditeľ spoločnosti.

Mgr. Michal Mucha
za výrazné zlepšenie podmienok pre vyučovanie v rámci pôsobenia na pozícii riaditeľa stredných škôl v meste Spišská Nová Ves.
Rok 2008

Mgr. Valentín Peták
- za prínos v oblasti školstva a kultúry.

Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
za dlhoročnú činnosť zameranú na rozvoj mesta a regiónu, ktorú permanentne ľudsky a nezištne vykonával a vykonáva vo funkciách ako štátny tajomník, minister, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky či vysokoškolský pedagóg;
- pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.
Rok 2009

Ing. Alexander Barčák
(dlhoročný riaditeľ Železorudných baní)
- za výrazný podiel na rozvoji mesta Spišská Nová Ves.

Valent Varga
(dlhoročný riaditeľ závodu Tatrasvit)
- za výrazný podiel na rozvoji mesta Spišská Nová Ves.
Rok 2010

Ing. Vojtech Král
- za výrazný podiel na rozvoji mesta Spišská Nová Ves.
Rok 2011

PaedDr. František Pukluš
- za výrazný podiel na rozvoji mesta Spišská Nová Ves

Ing. Pavol Marton
- za výrazný podiel na rozvoji mesta Spišská Nová Ves.
Rok 2012

Jozef Surgent
- pri príležitosti 70. výročia narodenia za jeho obetavú prácu v oblasti turistiky, propagácie mesta, Slovenského raja, značkovania turistických trás a tvorbe turistických máp Slovenského raja a regiónu Spiša
Rok 2013

Občianske združenie Banícky spolok Spiš
- za výrazný prínos v oblasti zachovania baníckych tradícií

Jozef Gurka, in memoriam
- za výrazný vklad vo výchove dorastu v oblasti umenia
(ocenenie prevzal jeho syn Ladislav Gurka)
Rok 2014

Ing. Vladimír Čech
- za výrazný prínos pri zabezpečovaní odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia
Rok 2015

MUDr. Oľga Pirochová za výrazný prínos v oblasti zdravotníctva,

PhDr. Miroslav Semeš, PhD.  za výrazný prínos pri rozvoji mesta Spišská Nová Ves, na fotografii vpravo

Gymnázium na Školskej ul. 7 v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti 150. výročia prvej maturitnej skúšky, na fotografii vľavo Mgr. Jozef Kačenga - súčasný riaditeľ gymnázia. 
Rok 2016

RSDr. Juraj Beňa
-za výrazný prínos pri rozvoji mesta Spišská Nová Ves a regiónu SpišMgr. Ján Milčák
- za mimoriadne aktívnu pedagogickú činnosť a rozvoj telovýchovy a športu
2017

Ing. Karol Mitrík
- za výrazný podiel na rozvoji Spišskej Novej Vsi 

Mgr. Irena Kovalčíková
- za mimoriadne aktívnu pedagogickú činnosť a  rozvoj telovýchovy a športu
2018

ZOO Spišská Nová Ves
Najmladšia zoologická záhrada na Slovensku sa stala jednou z turistických dominánt mesta. Na čele obetavých nadšencov, ktorí ju od roku 1989 zveľaďujú, stál  jej prvý riaditeľ Karol Dzurik st., ktorého neskôr vystriedal Karol Dzurik ml. a po ňom nastúpila Ing. Jana Dzuriková. ZOO sa stala v roku 2000 príspevkovou organizáciou mesta. Je členom Únie českých a slovenských ZOO a Euroázijskej regionálnej asociácie zoologických záhrad a akvárií.Napriek neveľkým rozmerom patrí k najvyhľadávanejším atrakciám Spiša. V roku 2018 ju navštívilo 117 655 návštevníkov.

Rímskokatol ícka farnosť Ddedinky, filiálka Stratená, zastúpená farárom ThDr. Radomírom Bodzionym , PhD.
Nadácia VÚB sa prostredníctvom programu Poklady Slovenska zameriava na obnovu kultúrneho dedičstva Slovenska. Prostredníctvom tohto programu každoročne pomáha obnovovať pamiatky, ktoré sú v narušenom alebo dezolátnom stave. V roku 2017 pri príležitosti 500. výročia inštalácie oltára Majstra Pavla z Levoče program venovala reštaurovaniu jednému z jeho menejznámych diel. Do hlasovania vybrala odborná komisia 9 pamiatok. Celkovo sa do hlasovania zapojilo vyše 34-tisíc ľudí. Do poslednej chvíle o prvenstvo bojovaliobčania za obnovu diela zo Spišskej Novej Vsi a Lipian. Nakoniec sa vďaka 15 476 hlasom dočkalo obnovy súsošie Kalvárie v Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Nájdená socha Márie Magdalény, ktorá podľa všetkých dostupných zistení patrila ku spišskonovoveskej kalvárii, sa za nejasných okolností od diela oddelila a nachádzala sa v obci Stratená. Vďaka ústretovej ochote farníkov z tejto obce sa znova spojilo dielo medzinárodného významu. Prvýkrát v moderných dejinách je tak súsošie v spišskonovoveskom kostole kompletné.
2019

MUDr. Alexander Jedlovský, in memoriam
- za výrazné zásluhy pri rozvoji mesta v oblasti internej medicíny a v nadstavbových odboroch vnútorného lekárstva (ocenenie prevzala jeho dcéra Aneta Jedlovská)

Manželia Mgr. Eva Šterbáková, DiS. art. a Anton Šterbák
- za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí a za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v umeleckej činnosti

MUDr. Ján Mokriš
- za výrazný prínos pri rozvoji mesta Spišská Nová Ves

Mgr. Michal Búza
- za svoje pôsobenie v oblasti kultúry a propagác

Rok 2020

Covid oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Sp. Novej Vsi
- za neúnavné poskytovanie zdravotnej starotlivosti pri liečbe pacientov z radov obyvateľov mesta počas pandémie koronavírusu
​​​​​​​​​​​​​​

Ján Valjan, in memoriam

- za odborný celoživotný prínos v oblasti farmácie a verejné angažovanie v samospráve

​​​​​​​​​​​​​​

Ondrej Majerník

- za mimoriadny prínos v odbornej a pedagogickej oblasti a angažovanosť za dosiahnutie zlepšenia kvality života v meste

​​​​​​​​​​​​​​

manželia Katarína a František Plutoví

- za dlhoročnú starostlivosť o dominantu mesta Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

​​​​​​​

Rudolf Tirpák, in memoriam

- za výrazný prínos v oblasti kultúry a rozvoji umeleckého školstva v meste

​​​​​​​

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.