Informácie pre poskytovateľov ubytovania

Mesto Spišská Nová Ves má pripravené vlastné ubytovacie kapacity pre utečencov. Zároveň za účelom vytvorenia databázy dobrovoľných poskytovateľov ubytovania (v súkromí, atď.), prípadne poskytnutia inej dobrovoľníckej činnosti (tlmočenie, doprava, psychologická pomoc, animátorstvo, atď.)  vytvorilo mesto  registračný formulár, ktorý je možné vyplniť a ponúknuť pomoc.   Formulár nájdete TU >>>

Žiadame občanov mesta, ktorí individuálne poskytli, resp. poskytnú utečencom dočasné útočisko formou ubytovania, aby o tomto kroku informovali Policajný zbor SR, Okresné riaditeľstvo PZ v Sp. Novej Vsi v súlade s usmernením Ministerstva vnútra SR. Ďalšie informácie nájdete na stránke    ua.gov.sk .

“Chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prejavujú spolupatričnosť s ľuďmi v núdzi,“ uviedol primátor SNV  Pavol Bečarik.

Informácie o možnostiach, prípadne potrebách humanitárnej pomoci a krokoch mesta Spišská Nová Ves budeme priebežne aktualizovať.

Odporúčanie pre ubytovacie zariadenia v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19

Upozornenie na povinnosť poskytovateľov ubytovania utečencom ​​​​​​​z Ukrajiny nahlasovania ich počtu v meste Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves v súvislosti s poskytovaním dočasného útočiska (ubytovania) obyvateľom Ukrajiny, žiada občanov o súčinnosť pri plnení úloh stanovených Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi, odborom krízového riadenia.

Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi, odbor krízového riadenia,  v súvislosti so situáciou na Ukrajine a s poskytovaním dočasného útočiska (ubytovania) štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom  ukladá poskytovateľom ubytovania (fyzickým aj právnickým osobám) povinnosť  zasielať aktuálnu informáciu o počte ubytovaných utečencov prostredníctvom  elektronického formulára. >>    https://forms.gle/9sfhtxM8dQCrNYG16

Tieto informácie je potrebné  zaslať prostredníctvom uvedeného formulára  aj pri každej zmene počtu ubytovaných, t. j., v deň prijatia alebo odchodu občana.

Touto cestou by sme chceli informovať občanov mesta, že vláda SR pripravuje podmienky pre občanov Ukrajiny - zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia, ako aj opatrenia prístupu detí k výchove a vzdelávaniu.

Hlásenie pobytu cudzinca po vstupe na územie Slovenskej republiky – povinnosť hlásiť pobyt má ubytovacie zariadenie (hotel, ubytovňa , penzión ...), viac informácií nájdete na stránke:  https://www.minv.sk/?hlasenie-pobytu-1

Príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny

Aktuálna  novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy  z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje  nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty,  ktoré NEPOSKYTUJÚ ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia ( vlastníci  bytov a rodinných domov)  .

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou  v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje  nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022. 

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je  uzavretie zmluvy  o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom.
Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. 
​​​​​​​Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom predloží mestu zmluvu, a zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca  do 5 pracovných dní predloží  výkaz  o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Mesto je v zmysle zákona č. 480/2002 Z. z. oprávnené vykonať kontrolu splnenia podmienok na poskytnutie príspevku!

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať  mesto na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako mesto tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

POSTUP

1.  Kto môže dostať príspevok?

Oprávnená osoba  - osoba,  ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie a poskytne odídencovi bezodplatné ubytovanie  (fyzická osoba alebo právnická osoba – okrem ubytovacieho zariadenia)

2. Povinnosti oprávnených osôb:

- uzatvoriť s odídencom  zmluvu o poskytnutí ubytovania , ktorej vzor je zverejnený
na webovom sídle ministerstva  vnútra
Pozn.: Zmluva sa uzatvára za každého odídenca samostatne (za maloletého podpisuje zmluvu zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník)

- povinnou prílohou k zmluve je: 
a)   čestné vyhlásenie oprávnenej osoby 
b)  kópia dokladu o tolerovanom pobyte  na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“

- predložiť zmluvu o poskytnutí ubytovania mestu Spišská Nová Ves
​​​​​​​- do 5 pracovných dní 
po skončení kalendárneho mesiaca  predložiť mestu výkaz, ktorý obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi skutočne poskytované ubytovanie a ďalšie údaje uvedené vo vzore výkazu, ktorý je zverejnený na webovom sídle ministerstva vnútra;
ak sa uplatňuje príspevok aj za dni predchádzajúce dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, a tieto dni pripadli na mesiac február 2022, oprávnená osoba zahrnie údaje za dni ubytovania v mesiaci február 2022 do výkazu za mesiac marec 2022.
Viď  www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-zverejnilo-vzory-dokladov-v-suvislosti-s-prispevkom-za-ubytovanie-odidencov

3. Výška príspevku:

Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania odídenca. Príspevok možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania prechádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022.

Výška príspevku za ubytovanie odídenca:

a)  7 eur/noc, ak ide o fyzickú osobu, ktorá  dovŕšila vek  15 rokov,
b)   3,50 eur/noc, ak ide o fyzickú osobu, ktorá  nedovŕšila vek  15 rokov.

Limity: 

Ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti, ktorá má:

a)  jednu obytnú miestnosť a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade
s nariadením vlády by presiahla  500 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti
sa poskytuje v sume 500 eur za kalendárny mesiac,

b)  dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade
s nariadením vlády by presiahla  750 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti
sa poskytuje v sume 750 eur za kalendárny mesiac,

c)  tri obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade
s nariadením vlády by presiahla  1 000 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti
sa poskytuje v sume 1 000 eur za kalendárny mesiac,

d)  štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade
s nariadením vlády by presiahla  1 250 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej suma za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti
sa poskytuje v sume 1 250 eur za kalendárny mesiac.

Všetky informácie sú dostupné na webovom sídle ministerstva vnútra:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-zverejnilo-vzory-dokladov-v-suvislosti-s-prispevkom-za-ubytovanie-odidencov

Nariadenie vlády o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/99/20220331

Záležitosti súvisiace s poskytovaním príspevku vybavuje na  Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi p.  Martina Kračková, č. dv. 112 (prízemie), tel. č. 053/41 52 152, e-mail:  martina.krackova@mestosnv.sk