Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Štáb pomoci Ukrajincom v Spišskej Novej Vsi / співробітників на допомогу українцям

Pomoc Ukrajine

Medzinárodný štáb pomoci  Ukrajincom, občianske združenie Naša cesta,  Mesto Spišská Nová Ves, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SNV zriadili Štáb pomoci Ukrajincom v Spišskej Novej Vsi (Štefánikovo námestie 10, SNV) na poskytnutie okamžitej pomoci občanom Ukrajiny.

Cieľom tohto Štábu pomoci Ukrajincom je koordinovať a pomáhať Ukrajincom nadviazať aktívnu komunikáciu s verejnými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami, zdravotníckymi inštitúciami, dobrovoľníckymi a komunitnými organizáciami a podnikateľským sektorom.

Štáb pomoci Ukrajincom v Spišskej Novej Vsi:

 • je kanceláriou prvého kontaktu s ukrajinským občanom,
 • koordinuje a pomáha Ukrajincom nadviazať aktívnu komunikáciu s verejnými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami, zdravotníckymi inštitúciami, dobrovoľníckymi a komunitnými organizáciami a podnikateľským sektorom,

 • poskytuje  poradenstvo zamerané na:
 • pomoc v  hmotnej núdzi, poradenstvo pri vybavovaní dávky v hmotnej núdzi, pomoc s vyplnením žiadosti, vysvetlením podmienok a nároku na dávku,

 • pomoc pri hľadaní   voľných pracovných miest,
 • pomoc sociálnoprávnej   ochrany detí  a kurately vo veciach maloletých detí,
 • poskytuje sprievod k lekárovi, na úrady a cudzineckú políciu,
 • pomáha s vybavovaním tolerovaného pobytu utečencom na Slovensku,
 • pomáha s vyplnením žiadostí a so zápisom dieťaťa do materskej školy, základnej školy a strednej školy,

 • spolupracuje so záujmovými organizáciami, športovými klubmi, s centrom voľného času pri zaradení detí na rôzne voľnočasové aktivity, 

 • spolupracuje s masovokomunikačnymi prostriedkami, s odborníkmi a dobrovoľníkmi v celej SR,

 • sprostredkúva tlmočenie a poradenstvo v ukrajinskom jazyku,
 • pomáha s vybavovaním lekárskeho ošetrenia, bezplatného zubára,      bezplatného notára, v úradnom styku,

 • v rámci zahraničných aktivít slúži na propagáciu a zviditeľnenie Slovenskej republiky,

 • pomáha so zabezpečovaním ubytovania,
 • zabezpečenie  materiálnej pomoci, základných životných potrieb,
 • zabezpečuje poradenstvo poskytovateľom ubytovania,
 • sprostredkovanie kontaktov.

ADRESA: Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves 05201

Kontakt: Mgr. Oľga Semančáková, predseda Štábu pomoci Ukrajincom

Mail: semancakova.olga@gmail.com

Tel.: 0918 694 136

Otváracie hodiny: pondelok – piatok 9.00 – 17.00 hod.

MAPA

УКРАЇНСЬКИЙ ДОПОМОГАЧИЙ ШТАБ
Міжнародний штаб допомоги українцям, громадське об’єднання «Наш дорога», місто Спішська Нова Весь, Управління праці, соціальних питань та сім’ї СНВ створили Штаб допомоги українцям у Спішській Нові Весі (Штефаніково 10, вул. СНВ) для надання невідкладної допомоги громадянам України.
Метою цього Українського штабу допомоги є координація та допомога українцям у налагодженні активної комунікації з громадськими установами, неурядовими організаціями, закладами охорони здоров’я, волонтерськими та громадськими організаціями, а також бізнес-сектором.
Український штаб допомоги у Спішській Нові Весі:
• є офісом першого контакту з громадянином України,
• координує та допомагає українцям налагодити активну комунікацію з громадськими установами, неурядовими організаціями, закладами охорони здоров’я, волонтерськими та громадськими організаціями та бізнес-сектором,
• надає поради щодо:
- допомога у разі матеріальної потреби, консультація щодо поводження з пільгою, яка потребує матеріальної допомоги, допомога у заповненні заяви, пояснення умов та права на допомогу,
- допомога у пошуку вакансій,
- допомога соціального захисту дітей та опікунів у справах неповнолітніх дітей,
• забезпечує супровід лікаря, органів влади та поліції у справах іноземців,
• допомагає в організації толерованого перебування біженців у Словаччині,
• допомагає в оформленні заяв та зарахуванні дитини до дитячого садка, початкової та середньої школи,
• співпрацює з організаціями за інтересами, спортивними клубами, з центром дозвілля щодо залучення дітей до різноманітних видів дозвілля,
• співпрацює із ЗМІ, з експертами та волонтерами по всій Словацькій Республіці,
• забезпечує переклад та консультації українською мовою,
• допомагає в організації лікування, безкоштовного стоматолога, безкоштовного нотаріуса, в офіційному спілкуванні,
• в рамках закордонної діяльності служить для популяризації та видимості Словацької Республіки,
• допомагає у наданні житла,
• надання матеріальної допомоги, предметів першої необхідності,
• надає консультації постачальникам житла,
• налагодження контактів.

АДРЕСА: Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves 05201
Контактна особа: Mgr. Ольга Семанчакова, голова Українського штабу допомоги
Пошта: semancakova.olga@gmail.com
тел. 0918 694 136
Графік роботи: понеділок - п'ятниця 9.00 - 17.00

Medzinárodný štáb pomoci  Ukrajincom je medzinárodné zoskupenie fyzických a právnických osôb, štátnych a diplomatických inštitúcií. Cieľom MŠPU je rýchlo reagovať a pomáhať Ukrajincom v týchto oblastiach:

 • informačnej – pravidelné sprostredkovanie informácii o  priebehu vojny na Ukrajine a štatistických údajov pre poskytnutie humanitárnej pomoci na územie Ukrajiny,

 • mediálnej – zabezpečenie informovania medzinárodných médií,
 • komunikačnej - pravidelné on-line porady členov MŠPU z 85 štátov a prizvaných vládnych inštitúcií Ukrajiny, medzi nimi sú Ministerstvá Ukrajiny, ozbrojené sily Ukrajiny, Obchodná komora,

 • organizačnej – hľadanie dočasného útočiska a bývania, vrátane zabezpečenia a logistiky osobnej prepravy,  

 • humanitárnej - organizácia humanitárnej pomoci civilistom, lekárom, armáde na Ukrajinu, a utečencom z Ukrajiny na celom svete.

 • poradenskej – vybavovanie povolení a pod.

Міжнародний штаб допомоги українцям
Міжнародний штаб допомоги українцям – це міжнародне об’єднання фізичних і юридичних осіб, державних і дипломатичних установ. Метою Міністерства освіти, молоді та спорту є швидке реагування та допомога українцям у таких сферах:
• інформаційне - регулярне надання інформації про перебіг війни в Україні та статистичних даних щодо надання гуманітарної допомоги на території України,
• ЗМІ - надання інформації міжнародним ЗМІ,
• спілкування – регулярні онлайн-зустрічі представників Міністерства освіти, молоді та спорту з 85 держав та запрошених державних установ України, у тому числі міністерств України, Збройних сил України, Торгово-промислової палати,
• організаційні - пошук тимчасового притулку та житла, включаючи охорону та матеріально-технічне забезпечення пасажирського транспорту,
• гуманітарна – організація гуманітарної допомоги цивільному населенню, лікарям, армії в Україні та біженцям з України по всьому світу.
• консалтинг – оформлення дозволів тощо.

Občianske združenie Naša cesta

Združenie je dobrovoľnou, nepolitickou, mimovládnou, záujmovou organizáciou s právnou subjektivitou.

Cieľom a poslaním činnosti Združenia Naša cesta je aktivácia jednotlivcov a celých rodín k vytváraniu materiálnych a spoločenských  podmienok pre realizáciu humanitných a verejno-prospešných projektov, ktoré sledujú nasledovné ciele:

- vytvorenie strediska výchovy a stretávania sa mládeže a dospelých, 
- činnosť vo vzdelávacej, pracovnej a sociálnej oblasti,
- tvorba výchovných a vzdelávacích programov,
- tvorba variabilných programov humanitárnej výchovy, 
- propagácia charitatívnej činnosti a vzájomnej pomoci medzi občanmi, podnikateľmi, inštitúciami a organizáciami, 
- slúži na propagáciu a zviditeľnenie Slovenskej republiky v rámci zahraničných aktivít v oblasti informačnej a mediálnej, 
- integrácia a začleňovanie do spoločnosti.

Громадське об’єднання «Наша подорож».
Асоціація є добровільною, неполітичною, неурядовою організацією за інтересами з правосуб'єктністю.
Метою та місією Асоціації «Наш шлях» є активізація окремих людей та цілих сімей до створення матеріально-соціальних умов для реалізації гуманітарних та суспільно-корисних проектів, які переслідують такі цілі:
- створення центру освіти та зустрічі молоді та дорослих,
- освітня, трудова та громадська діяльність,
- створення освітніх програм,
- створення варіативних гуманітарних освітніх програм,
- сприяння благодійній діяльності та взаємодопомогі між громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
- служить для популяризації та видимості Словацької Республіки в рамках іноземної діяльності у сфері інформації та ЗМІ,
- інтеграція та інтеграція в суспільство.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.