Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Základné školy, materské školy / Початкові школи, дитяча кімната

Pomoc Ukrajine

Základné školy / Початкові школи
Obyvatelia Ukrajiny, ktorí sú ubytovaní v súkromných zariadeniach alebo u súkromných osôb na území mesta Spišská Nová Ves, sa majú možnosť rozhodnúť, do ktorej z týchto dvoch základných škôl svoje deti zaradia. Vyšetrenie absolvujú u toho detského lekára, pod ktorého spadá ich dočasné bydlisko. To sa týka aj obyvateľov Ukrajiny ubytovaných v iných obciach, v ktorých nie je základná škola alebo je základná škola iba pre deti do 4. ročníka. Informáciu o tom by im mali poskytnúť na príslušnom obecnom úrade.

KONTAKT NA ZÁKLADNÉ ŠKOLY V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves, www.superzs.sk
(pre obyvateľov Ukrajiny ubytovaných na súkromí a obyvateľov ubytovaných v hoteli PREVEZA)
Riaditeľ školy:  RNDr. Peter Kresťanko, krestanko@superzs.sk
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Katarína Melegová   melegova@superzs.sk
Prednostne kontaktovať - Alena Bobková bobkova.a@superzs.sk, +421 53 4299 191, +421 903650143
Detskí lekári v obvode školy:           
            MUDr. Slávka Šefčíková, Šafárikovo námestie 3, Spišská Nová Ves, +421 53 4440 501
            MUDr. Oľga Beharková, Šafárikovo námestie 3, Spišská Nová Ves +421 53 4440 436
            MUDr. Tatiana Salajová, Starosaská 1, +421 53 4410 889, 0902322055
            MUDr. Renáta Macejková, Chrapčiakova 1, +421 53 4166 108
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves, www.zshutnickasnv.sk
(pre obyvateľov Ukrajiny ubytovaných na súkromí a v zariadení CO na Prednej Hute)
Riaditeľ školy:  PaedDr. Magdaléna Jendrálová, riaditel@zshutnsnv.edu.sk, +421 53 3249 612
Sekretariát riaditeľky, skola@zshutnsnv.edu.sk, +421 53 3249 611
Detskí lekári v obvode školy:           
            MUDr. Anna Ambrošová, Detská poliklinika - SNP 2 (dočasne), Spišská Nová Ves,
            +421 53 4434 160,     0911516260
            MUDr. Ľubomír Vanečko, Detská poliklinika - SNP 2 (dočasne), Spišská Nová Ves
            +421 53 4434 129

Початкові школи
Жителі України, які проживають у приватних закладах або у приватних осіб у місті Спішська Нова Весь, мають можливість вирішити, до якої з цих двох початкових шкіл віднести своїх дітей. Вони проходитимуть огляд у педіатра, якому належить їхнє тимчасове проживання. Це стосується і жителів України, які проживають в інших містах, де немає початкової школи або є початкова школа лише для дітей до 4-го класу. Вони повинні надати їм цю інформацію у відповідному муніципальному управлінні.

КОНТАКТ ДО ПОЧАТКОВИХ ШКОЛ СПИШСЬКОГО НОВОГО ВЕСІ
Початкова школа, Komenského 2, Spišská Nová Ves, www.superzs.sk
(для жителів України, які проживають в приватних умовах та резидентів, які проживають в готелі PREVEZA)
Директор школи: RNDr. Петро Крестьянко, krestanko@superzs.sk
Заступник директора: Мгр. Катаріна Мелегова melegova@superzs.sk
Зв'яжіться з нами бажано - Alena Bobková bobkova.a@superzs.sk, +421 53 4299 191, +421 903650143
Педіатри шкільного округу:
MUDr. Славка Шефчікова, Шафарикове місце 3, Списська Нова Весь, +421 53 4440 501
MUDr. Ольга Бегаркова, Шафарикове намісництво 3, Списська Нова Весь +421 53 4440 436
MUDr. Тетяна Салажова, Старосаська 1, +421 53 4410 889, 0902322055
MUDr. Рената Мацейкова, Chrapciakova 1, +421 53 4166 108
Початкова школа, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves, www.zshutnickasnv.sk
(для мешканців України, які проживають в приватних умовах та в ЦО в Передній Гуті)
Директор школи: PaedDr. Магдалена Джендралова, riaditel@zshutnsnv.edu.sk, +421 53 3249 612
Кабінет директора, skola@zshutnsnv.edu.sk, +421 53 3249 611
Педіатри шкільного округу:
MUDr. Анна Амброшова, Дитяча поліклініка - SNP 2 (тимчасова), Спішська Нова Вес,
+421 53 4434 160, 0911516260
MUDr. Ľubomir Vanečko, Дитяча поліклініка - SNP 2 (тимчасова), Spišská Nová Ves
+421 53 4434 129

MATERSKÉ ŠKOLY / дитяча кімната
Od 22. 3. 2022 je zriadená trieda pre deti z Ukrajiny v materskej škole na ulici P. Jilemnického č. 2 v Spišskej Novej Vsi.
Súčasná kapacita tejto triedy je 20 detí.
V prípade záujmu je potrebné vypísať  Žiadosť o zaradenie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, dať ju potvrdiť u detského lekára a následne túto žiadosť spolu s Potvrdením o udelení tolerovaného pobytu odniesť do materskej školy, kde pani riaditeľka Mgr. Slávka Lešková poskytne všetky ďalšie informácie.
Dieťa, ktorého rodič nepožiadal na Úrade práce, sociálnych veci a rodiny o hmotnú núdzu, platí poplatky súvisiace s návštevou materskej školy v plnej výške. Poplatok za návštevu materskej školy je vo výške 18 € za mesiac a stravné vo výške 1,77 € za deň.
V prípade akýchkoľvek otázok je kontaktnou osobou JUDr. Radka Romaňáková, mail: radka.romanakova@gmail.com

дитяча кімната

З 22. 3. 2022 працює клас для дітей з України в дитячому садку на вулиці П. Jilemnického no. 2 у Спішській Нові Весі.
На сьогоднішній день цей клас складає 20 дітей.
У разі зацікавленості необхідно написати заяву про зарахування дитини до дошкільної освіти, отримати її підтвердження у педіатра, а потім віднести цю заяву разом із Підтвердженням про дозвіл на проживання до дитячого садка, де директор Мгр. Славка Лешкова надасть всю додаткову інформацію.
Дитина, батько якої не звернувся до Управління з питань праці, соціальних питань та сім’ї, оплачує внески, пов’язані з відвідуванням садка, повністю. Вартість відвідування дитячого садка становить 18 євро на місяць, а плата за харчування – 1,77 євро на день.
У разі будь-яких питань контактна особа – JUDr. Radka Romanňáková, пошта: radka.romanakova@gmail.com

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.