Školy a škôlky pre detí z Ukrajiny

Základné školy / Початкові школи
Obyvatelia Ukrajiny, ktorí sú ubytovaní v súkromných zariadeniach alebo u súkromných osôb na území mesta Spišská Nová Ves, sa majú možnosť rozhodnúť, do ktorej z týchto dvoch základných škôl svoje deti zaradia. Vyšetrenie absolvujú u toho detského lekára, pod ktorého spadá ich dočasné bydlisko. To sa týka aj obyvateľov Ukrajiny ubytovaných v iných obciach, v ktorých nie je základná škola alebo je základná škola iba pre deti do 4. ročníka. Informáciu o tom by im mali poskytnúť na príslušnom obecnom úrade.

KONTAKT NA ZÁKLADNÉ ŠKOLY V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves, www.superzs.sk
(pre obyvateľov Ukrajiny ubytovaných na súkromí a obyvateľov ubytovaných v hoteli PREVEZA)
Riaditeľ školy:  RNDr. Peter Kresťanko, krestanko@superzs.sk
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Katarína Melegová   melegova@superzs.sk
Prednostne kontaktovať - Alena Bobková bobkova.a@superzs.sk, +421 53 4299 191, +421 903650143
Detskí lekári v obvode školy:           
            MUDr. Slávka Šefčíková, Šafárikovo námestie 3, Spišská Nová Ves, +421 53 4440 501
            MUDr. Oľga Beharková, Šafárikovo námestie 3, Spišská Nová Ves +421 53 4440 436
            MUDr. Tatiana Salajová, Starosaská 1, +421 53 4410 889, 0902322055
            MUDr. Renáta Macejková, Chrapčiakova 1, +421 53 4166 108
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves, www.zshutnickasnv.sk
(pre obyvateľov Ukrajiny ubytovaných na súkromí a v zariadení CO na Prednej Hute)
Riaditeľ školy:  PaedDr. Magdaléna Jendrálová, riaditel@zshutnsnv.edu.sk, +421 53 3249 612
Sekretariát riaditeľky, skola@zshutnsnv.edu.sk, +421 53 3249 611
Detskí lekári v obvode školy:           
            MUDr. Anna Ambrošová, Detská poliklinika - SNP 2 (dočasne), Spišská Nová Ves,
            +421 53 4434 160,     0911516260
            MUDr. Ľubomír Vanečko, Detská poliklinika - SNP 2 (dočasne), Spišská Nová Ves
            +421 53 4434 129

Початкові школи
Жителі України, які проживають у приватних закладах або у приватних осіб у місті Спішська Нова Весь, мають можливість вирішити, до якої з цих двох початкових шкіл віднести своїх дітей. Вони проходитимуть огляд у педіатра, якому належить їхнє тимчасове проживання. Це стосується і жителів України, які проживають в інших містах, де немає початкової школи або є початкова школа лише для дітей до 4-го класу. Вони повинні надати їм цю інформацію у відповідному муніципальному управлінні.

КОНТАКТ ДО ПОЧАТКОВИХ ШКОЛ СПИШСЬКОГО НОВОГО ВЕСІ
Початкова школа, Komenského 2, Spišská Nová Ves, www.superzs.sk
(для жителів України, які проживають в приватних умовах та резидентів, які проживають в готелі PREVEZA)
Директор школи: RNDr. Петро Крестьянко, krestanko@superzs.sk
Заступник директора: Мгр. Катаріна Мелегова melegova@superzs.sk
Зв'яжіться з нами бажано - Alena Bobková bobkova.a@superzs.sk, +421 53 4299 191, +421 903650143
Педіатри шкільного округу:
MUDr. Славка Шефчікова, Шафарикове місце 3, Списська Нова Весь, +421 53 4440 501
MUDr. Ольга Бегаркова, Шафарикове намісництво 3, Списська Нова Весь +421 53 4440 436
MUDr. Тетяна Салажова, Старосаська 1, +421 53 4410 889, 0902322055
MUDr. Рената Мацейкова, Chrapciakova 1, +421 53 4166 108
Початкова школа, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves, www.zshutnickasnv.sk
(для мешканців України, які проживають в приватних умовах та в ЦО в Передній Гуті)
Директор школи: PaedDr. Магдалена Джендралова, riaditel@zshutnsnv.edu.sk, +421 53 3249 612
Кабінет директора, skola@zshutnsnv.edu.sk, +421 53 3249 611
Педіатри шкільного округу:
MUDr. Анна Амброшова, Дитяча поліклініка - SNP 2 (тимчасова), Спішська Нова Вес,
+421 53 4434 160, 0911516260
MUDr. Ľubomir Vanečko, Дитяча поліклініка - SNP 2 (тимчасова), Spišská Nová Ves
+421 53 4434 129

MATERSKÉ ŠKOLY / дитяча кімната
Od 22. 3. 2022 je zriadená trieda pre deti z Ukrajiny v materskej škole na ulici P. Jilemnického č. 2 v Spišskej Novej Vsi.
Súčasná kapacita tejto triedy je 20 detí.
V prípade záujmu je potrebné vypísať  Žiadosť o zaradenie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, dať ju potvrdiť u detského lekára a následne túto žiadosť spolu s Potvrdením o udelení tolerovaného pobytu odniesť do materskej školy, kde pani riaditeľka Mgr. Slávka Lešková poskytne všetky ďalšie informácie.
Dieťa, ktorého rodič nepožiadal na Úrade práce, sociálnych veci a rodiny o hmotnú núdzu, platí poplatky súvisiace s návštevou materskej školy v plnej výške. Poplatok za návštevu materskej školy je vo výške 18 € za mesiac a stravné vo výške 1,77 € za deň.
V prípade akýchkoľvek otázok je kontaktnou osobou JUDr. Radka Romaňáková, mail: radka.romanakova@gmail.com

дитяча кімната

З 22. 3. 2022 працює клас для дітей з України в дитячому садку на вулиці П. Jilemnického no. 2 у Спішській Нові Весі.
На сьогоднішній день цей клас складає 20 дітей.
У разі зацікавленості необхідно написати заяву про зарахування дитини до дошкільної освіти, отримати її підтвердження у педіатра, а потім віднести цю заяву разом із Підтвердженням про дозвіл на проживання до дитячого садка, де директор Мгр. Славка Лешкова надасть всю додаткову інформацію.
Дитина, батько якої не звернувся до Управління з питань праці, соціальних питань та сім’ї, оплачує внески, пов’язані з відвідуванням садка, повністю. Вартість відвідування дитячого садка становить 18 євро на місяць, а плата за харчування – 1,77 євро на день.
У разі будь-яких питань контактна особа – JUDr. Radka Romanňáková, пошта: radka.romanakova@gmail.com