Podmienky zániku

Poskytovanie dočasného útočiska zaniká okrem  uplynutia času a   smrti odídenca aj v prípade, že odídenec:

- požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany
-   získal na Slovensku prechodný alebo trvalý pobyt
- sa   písomne  vzdal poskytovania dočasného útočiska
- získal azyl alebo doplnkovú ochranu   v inom členskom štáte Európskej únie
- získal pobyt bez časového obmedzenia alebo dočasné útočisko   v inom štáte

Poskytovanie dočasného útočiska zaniká aj jeho  zrušením.

Dôvodmi na zrušenie poskytovania dočasného útočiska sú:

- dôvodné podozrenie, že sa odídenec dopustil trestného činu proti mieru, vojnového trestného činu alebo trestného činu proti ľudskosti, závažného nepolitického trestného činu alebo činu v rozpore s cieľmi a zásadami OSN

- dočasné útočisko bolo poskytnuté len na základe nepravdivých alebo falšovaných údajov o jeho totožnosti

- odídenec je odôvodnene považovaný za nebezpečného pre bezpečnosť SR alebo

- odídenec bol odsúdený za obzvlášť závažný zločin a predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť.

VZDANIE SA DOČASNÉHO ÚTOČISKA

V prípade, že sa odídenec (t. j. osoba s udeleným dočasným útočiskom a tolerovaným pobytom na území SR) rozhodne vzdať dočasného útočiska na území SR,  je potrebné doručiť na Migračný úrad Ministerstva vnútra SR vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie o vzdaní sa dočasného útočiska:

Možné sú 2 postupy:

1/  písomné vyhlásenie o vzdaní sa dočasného útočiska doručí odídenec e-mailom na  po.mu@minv.sk, ku ktorému  priloží scan vydaného preukazu odídenca a kópiu cestovného alebo iného identifikačného dokladu.  

2/  vyhlásenie o vzdaní sa dočasného útočiska vykoná odídenec písomne priamo pred zamestnancami Migračného úradu Ministerstva vnútra SR vo veľkokapacitnom centre v Bratislave, Nitre, Humennom alebo Michalovciach  (v čase od 7.00 - 19.00 h), ktorí od odídenca prevezmú aj ďalšie potrebné písomnosti (kópie vydaného preukazu odídenca a cestovného alebo iného identifikačného dokladu).  

V oboch prípadoch sa rozhodnutie ani iný doklad alebo potvrdenie o zániku dočasného útočiska nevydáva, nakoľko zánik sa v súlade s platnou legislatívou len vyznačí v informačnom systéme.