Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Zánik dočasného útočiska

Pomoc Ukrajine

Poskytovanie dočasného útočiska zaniká okrem  uplynutia času a   smrti odídenca aj v prípade, že odídenec:

- požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany
-   získal na Slovensku prechodný alebo trvalý pobyt
- sa   písomne  vzdal poskytovania dočasného útočiska
- získal azyl alebo doplnkovú ochranu   v inom členskom štáte Európskej únie
- získal pobyt bez časového obmedzenia alebo dočasné útočisko   v inom štáte

Poskytovanie dočasného útočiska zaniká aj jeho  zrušením.

Dôvodmi na zrušenie poskytovania dočasného útočiska sú:

- dôvodné podozrenie, že sa odídenec dopustil trestného činu proti mieru, vojnového trestného činu alebo trestného činu proti ľudskosti, závažného nepolitického trestného činu alebo činu v rozpore s cieľmi a zásadami OSN

- dočasné útočisko bolo poskytnuté len na základe nepravdivých alebo falšovaných údajov o jeho totožnosti

- odídenec je odôvodnene považovaný za nebezpečného pre bezpečnosť SR alebo

- odídenec bol odsúdený za obzvlášť závažný zločin a predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť.

VZDANIE SA DOČASNÉHO ÚTOČISKA

V prípade, že sa odídenec (t. j. osoba s udeleným dočasným útočiskom a tolerovaným pobytom na území SR) rozhodne vzdať dočasného útočiska na území SR,  je potrebné doručiť na Migračný úrad Ministerstva vnútra SR vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie o vzdaní sa dočasného útočiska:

Možné sú 2 postupy:

1/  písomné vyhlásenie o vzdaní sa dočasného útočiska doručí odídenec e-mailom na  po.mu@minv.sk, ku ktorému  priloží scan vydaného preukazu odídenca a kópiu cestovného alebo iného identifikačného dokladu.  

2/  vyhlásenie o vzdaní sa dočasného útočiska vykoná odídenec písomne priamo pred zamestnancami Migračného úradu Ministerstva vnútra SR vo veľkokapacitnom centre v Bratislave, Nitre, Humennom alebo Michalovciach  (v čase od 7.00 - 19.00 h), ktorí od odídenca prevezmú aj ďalšie potrebné písomnosti (kópie vydaného preukazu odídenca a cestovného alebo iného identifikačného dokladu).  

V oboch prípadoch sa rozhodnutie ani iný doklad alebo potvrdenie o zániku dočasného útočiska nevydáva, nakoľko zánik sa v súlade s platnou legislatívou len vyznačí v informačnom systéme.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.