MATERIÁLNA ZBIERKA pre utečencov z Ukrajiny pokračuje

Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo zbierku potravín a hygienických potrieb pre utečencov z Ukrajiny, ktorá prebieha v priestoroch skladu potravín mestského úradu.

Občania môžu do zbierky prispieť od 14.3.2022 do neobmedzene na:

  • Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1 - oproti Metropolu (v prízemí na podateľni)  počas pracovných dní.
    Individuálne prevzatie v inom čase je možné dohodnúť na tel. čísle: 053/4152 111.

Aktuálne sú potrebné:

- trvanlivé potraviny k okamžitej konzumácii, cereálne, instantné polievky, ovocie a zelenina,
mäsové a rybacie konzervy , paštéty, trvanlivé pečivo, cestoviny, pšeno, balená voda 0,5l, káva, cukor, soľ, olej
- detské keksy a sušienky, mlieko, ovocné kapsičky, detská výživa, detské príkrmy, krupica, ovocné nápoje a džúsy, sirup,    
-   jednorazové nepremokavé podložky do postieľky,
-   hygienické potreby, tekuté a tuhé mydlá, pracie prášky a prostriedky, aviváž, prostriedky na umývanie riadku, papierové obrúsky, servítky, toaletný papier, kuchynské utierky, hygienické potreby pre ženy, zubné pasty, zubné kefky, šampóny, dezinfekčné prostriedky, môžete darovať kozmetiku,
-   jednorazové poháre a misky, jednorazové príbory,  
-   spacie vaky, posteľná bielizeň, plachty, deky, prikrývky a uteráky ,
skladacie postele, posteľné matrace, vankúše, 
detská obuv, dámska obuv, pre deti farbičky, maľovanky,

Momentálne šatstva máme dostatok.
- v prípade, ak môžete darovať práčku, chladničku, vopred dohodnite na tel. č.: 053/415 21 12.

Vzhľadom na dostatočné materiálové zásoby  šatstvo NIE JE momentálne potrebné nosiť.

FINANČNÁ ZBIERKA

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 

Mesto Spišská Nová Ves na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

d o b r o v o ľ n ú   z b i e r k u 

Usporiadateľ zbierky:
Mesto Spišská Nová Ves, IČO: 00329614, so sídlom: Radničné nám. č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Účel dobrovoľnej zbierky:
humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny

Miesto konania zbierky: Spišská Nová Ves

Čas konania zbierky:
od 4. 3. 2022 do ukončenia následkov spôsobených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Spôsob konania zbierky:

  1. vkladom alebo prevodom  na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s.,  IBAN: SK34 5600 0000 0034 0042 7111
  2. vkladom  do zapečatených označených pokladničiek uložených v podateľni Mestského úradu – Štefánikovo nám. č. 1, Spišská Nová Ves, č. dv. 106, prízemie alebo na sekretariáte primátora mesta v budove Radnice – Radničné nám. č. 7, Spišská Nová Ves. Peňažné príspevky budú komisionálne vyberané raz mesačne za účasti hlavného kontrolóra mesta, vedúcej finančného oddelenia a pokladníčky MsÚ a bezodkladne vložené na účet uvedený v bode 1.

Osoba zodpovedná za konanie dobrovoľnej zbierky:
Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves

Vyúčtovanie zbierky, jej použitie a kontrola:
O priebehu, výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať občanov primátor mesta, a to zverejnením týchto údajov na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta  www.spisskanovaves.eu vždy po ukončení každého kalendárneho polroka.

Kontrolu použitia finančných prostriedkov získaných zbierkou vykoná hlavný kontrolór mesta.

Náklady spojené s materiálnym zabezpečením zbierky budú hradené z rozpočtu mesta.

Zbierka na pomoc obyvateľom Ukrajiny


Predbežná správa k 31. 12. 2023 z dobrovoľnej finančnej zbierky určenej na humanitárnu pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny (pdf)

Predbežná správa k 30. 6. 2023 z dobrovoľnej finančnej zbierky určenej na humanitárnu pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny  (pdf)

 Predbežná správa k 31. 12. 2022 z dobrovoľnej finančnej zbierky určenej na humanitárnu pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny  (pdf)

 Predbežná správa k 30. 6. 2022 z dobrovoľnej finančnej zbierky určenej na humanitárnu pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny  (pdf)