Zdravotná starostlivosť

Охорона / здоров'я
Ministerstvo zdravotníctva SR / Міністерство охорони здоров'я СР
https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine
Všeobecná zdravotná poisťovňa – Aktuálne informácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine / Загальна медична страхова компанія - Актуальна інформація щодо ситуації в Україні
https://www.vszp.sk/ukrajina/

Lekári pre dospelých /
Лікарі для дорослих
Zoznam všeobecných lekárov pre dospelých v okrese Spišská Nová Ves nájdete tu: / Ви можете знайти список лікарів загальної практики для дорослих у районі Спішська Нова Весь тут:
https://www.navstevalekara.sk/lekari/vseobecny-lekar-pre-dospelych-s11001/kosicky-kraj-k307/spisska-nova-ves-o577.html
Informovaný súhlas k zdravotníckym výkonom pre ukrajinských pacientov (v ukrajinskom jazyku) / Інформована згода на медичні процедури для українських пацієнтів (українською мовою)
https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/ukrajina/vzor-informovany-suhlas-576-2004-ua.pdf

Detskí lekári

Do materskej škôlky alebo základnej školy bude môcť byť prijaté len dieťa, za ktorého sprievodcovia požiadali o štatút dočasného útočiska / azyl a osoby s udeleným dočasným útočiskom / azylom.
Do škôlky alebo školy budú môcť byť prijaté len deti po dôkladnom vyšetrení u lekára, ktorý dieťaťu vystaví Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti navštevovať kolektívne zariadenie. Sprievodca dieťaťa predloží lekárovi pred vyšetrením prihlášku do školského zariadenia.
Detskí lekári v obvode Základnej školy, Komenského 2 (pre obyvateľov Ukrajiny ubytovaných na súkromí a obyvateľov ubytovaných v hoteli PREVEZA):
MUDr. Slávka Šefčíková, Šafárikovo námestie 3, Spišská Nová Ves, +421 53 4440 501
MUDr. Oľga Beharková, Šafárikovo námestie 3, Spišská Nová Ves +421 53 4440 436
MUDr. Tatiana Salajová, Starosaská 1, +421 53 4410 889, 0902 322 055
MUDr. Renáta Macejková, Chrapčiakova 1, +421 53 4166 108
Detskí lekári v obvode Základnej školy Hutnícka 16, Spišská Nová Ves (pre obyvateľov Ukrajiny ubytovaných na súkromí a v zariadení CO na Prednej Hute):
MUDr. Anna Ambrošová, Detská poliklinika - SNP 2 (dočasne), Spišská Nová Ves,
+421 53 4434 160, 0911 516 260
MUDr. Ľubomír Vanečko, Detská poliklinika - SNP 2 (dočasne), Spišská Nová Ves
+421 53 4434 129
Педіатри
• Лише дитина, для якої екскурсоводи подали заяву про надання тимчасового притулку / статусу притулку, та особи, які мають тимчасовий притулок / притулок, зможуть бути прийняті до дитячого садка або початкової школи.
• До садка чи школи можна приймати лише дітей після ретельного огляду лікаря, який видає дитині довідку про медичну придатність для відвідування колективного закладу. Гід дитини перед оглядом подає заяву до шкільного закладу до лікаря.
Лікарі педіатри району Початкова школа, Коменського 2 (для мешканців України, які проживають приватно та мешканців, які проживають у готелі PREVEZA):
MUDr. Славка Шефчікова, Шафарикове місце 3, Списська Нова Весь, +421 53 4440 501
MUDr. Ольга Бегаркова, Шафарикове намісництво 3, Списська Нова Весь +421 53 4440 436
MUDr. Тетяна Салажова, Старосаська 1, +421 53 4410 889, 0902 322 055
MUDr. Рената Мацейкова, Chrapciakova 1, +421 53 4166 108
Лікарі педіатри в районі Základní School Hutnícka 16, Spišská Nova Ves (для мешканців України, які проживають у приватних умовах та в закладі CO в Передній Гуті):
MUDr. Анна Амброшова, Дитяча поліклініка - SNP 2 (тимчасова), Спішська Нова Вес,
+421 53 4434 160, 0911 516 260
MUDr. Ľubomir Vanečko, Дитяча поліклініка - SNP 2 (тимчасова), Spišská Nová Ves
+421 53 4434 129

Nemocnica Spišská Nová Ves /
Лікарня Спішська Нова Вес
Mapa  / карта 

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19 /
Вакцинація проти covid -19
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je na Slovensku dostupné pre všetkých občanov Ukrajiny, ktorí sa aktuálne zdržiavajú na území Slovenskej republiky. Bezplatne sa môžu dať zaočkovať všetci bez rozdielu ich statusu. Rozdiel je iba v tom, aké identifikačné číslo zadajú pri registrácii a v type dokladu, ktorým sa preukážu pred očkovaním. 
Zaregistrovať sa môžu cez portál korona.gov.sk. Ako identifikátor uvedú číslo dokladu preukazujúceho ich status na Slovensku (prípadne ukrajinského identifikačného dokladu). Občania Ukrajiny môžu využiť aj očkovanie bez registrácie ( https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie).
V prípade aplikácie druhej alebo posilňujúcej dávky je potrebné preukázať sa v očkovacom centre hodnoverným spôsobom, ktorý dokladuje podanie predošlej dávky. Očkuje sa vakcínami dostupnými na Slovensku. U osôb do 17 rokov (vrátane) je to vakcína Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Osoby staršie ako 18 rokov sa očkujú vakcínami Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Nuvaxovid (Novavax), a Janssen (Johnson & Johnson).

Očkovanie občanov Ukrajiny proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku:
Osoby s bydliskom na území Ukrajiny zdržiavajúca sa v SR 
• Postačuje, že sa na Slovensku aktuálne iba zdržiava.
• Identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo ukrajinského identifikačného dokladu.
• Preukazujú sa pred očkovaním: ukrajinský identifikačný doklad.
• Očkovanie je bezplatné (úhradu realizuje VšZP / refunduje Slovenská republika).
Žiadatelia o poskytnutie dočasného útočiska v SR
• Identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo preukazu žiadateľa o poskytnutie dočasného útočiska.
• Preukazujú sa pred očkovaním: preukaz žiadateľa o poskytnutie dočasného útočiska.
• Očkovanie je bezplatné (úhradu realizuje VšZP / refunduje Slovenská republika).
Nárok na očkovanie proti COVID-19 majú všetci občania Ukrajiny, zdržiavajúci sa na území SR: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-ockovanie-ukrajinci
Вакцинація проти covid -19
Вакцинація проти COVID-19 у Словаччині доступна для всіх громадян України, які зараз проживають у Словаччині. Безкоштовно вакцинуватися може кожен, незалежно від статусу. Різниця лише в тому, який ідентифікаційний номер вони вводять при реєстрації та в тому, який документ підтвердять перед вакцинацією.
Вони можуть зареєструватися через портал korona.gov.sk. В якості ідентифікатора вони вказують номер документа, що підтверджує їхній статус у Словаччині (або український документ, що посвідчує особу). Громадяни України також можуть скористатися щепленнями без реєстрації ( https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie).
У разі введення другої або бустерної дози центр вакцинації повинен надати достовірні докази попередньої дози. Його вакцинують вакцинами, які доступні в Словаччині. У людей до 17 років (включно) це вакцина Комірнати (Pfizer/BioNTech). Люди віком від 18 років вакцинуються вакцинами Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer / BioNTech), Nuvaxovid (Novavax), Janssen (Johnson & Johnson).

Вакцинація громадян України проти COVID-19 у Словаччині:
Особи, які проживають на території України, які проживають у Словацькій Республіці
• Досить того, що він зараз перебуває лише в Словаччині.
• Ідентифікатор у анкеті: номер українського документа, що посвідчує особу.
• Перевірено до вакцинації: український документ, що посвідчує особу.
• Вакцинація безкоштовна (оплата здійснюється VšZP / повертається Словацькою Республікою).
Заявники на тимчасовий притулок у Словацькій Республіці
• Ідентифікатор у формі заяви: номер картки тимчасового притулку заявника.
• Підтвердження вакцинації: тимчасова карта притулку заявника.
• Вакцинація безкоштовна (оплата здійснюється VšZP / повертається Словацькою Республікою).
Усі громадяни України, які проживають на території Словацької Республіки, мають право на вакцинацію проти COVID-19: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-ockovanie-ukrajinci

Dôležité odkazy: /
Важливі посилання:
5 zásad pri COVID-19 – príručka pre pacienta a jeho blízkych v ukrajinskom jazyku / 5 принципів COVID-19 - посібник для пацієнта та його близьких українською мовою
https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/ukrajina/5_zasad_COVID_UKR.pdf
Sprievodca pre samotestovanie ochorenia COVID-19 (aj v ukrajinskom jazyku) / Посібник із самотестування на COVID-19 (також українською)
https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/ukrajina/sprievodca-samotestovanie-covid19-sk-ua.pdf
Antigénové testy pre ubytovateľov
Antigénové samotesty pre vojnových utečencov (Kde si ich môžem vyzdvihnuť?)
https://www.health.gov.sk/Clanok?ukrajina-covid-testovanie
Kontakty na bezplatnú neodkladnú zubnú zdravotnú starostlivosť / Контакти для безкоштовної невідкладної стоматологічної допомоги
https://www.skzl.sk/
Národná linka na podporu duševného zdravia (bezplatne, aj v ukrajinskom jazyku) / Національна лінія підтримки психічного здоров'я (безкоштовно, також українською)
https://www.health.gov.sk/?Linka-PDZ
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko /  verzia v ukrajinskom jazyku   / Інформація для українців, які приїжджають до Словаччини
https://ua.gov.sk/sk.html