Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi - MKC

Príspevkové a rozpočtové organizácie mesta

Adresa:
Mestské kultúrne centrum - MKC 
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves

http://www.mkc.snv.sk/

Vymedzenie a predmet činnosti:
Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves - príspevková organizácia mesta  zabezpečuje:

- kultúrno-spoločenské podujatia rôzneho druhu
- prevádzku Kina Mier 
- prevádzkuje objekty Reduta, Dom kultúry Mier, amfiteáter Madaras

Zastrešuje činnosť neprofesionálnych súborov:
HVIEZDOSLAV – ochotnícky divadelný súbor
ČAČINA - folklórny súbor
IHRIK - detský folklórny súbor

Štatutárny orgán: riaditeľ

Forma hospodárenia: príspevková organizácia s právnou subjektivitou

Kontakty:                                           
Poverená riadením: Magdaléna Králová, tel.    053/4299 251
e-mail:    kralova@mkc.snv.sk

Sekretariát: Zdenka Dobšinská, tel.    053/44 256 52

Ekonomické oddelenie: Marcela Kufčáková, tel.   053/44 256 52

Predaj vstupeniek na programy MKC:
MKC Reduta, Radničné námestie 4 , tel.  053/446 32 49, 053/429 92 51
MKC KD Mier, Šafárikovo námestie, tel.  053/442 87 66
Predpredaj  na vybrané akcie:  Turistické informačné centrum (TIC) , Letná 49, 
tel. +421 53 429 82 93, +421 53 442 82 92, tic@mestosnv.sk