Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Prehľad projektov mesta

Projekty
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020 poskytlo MŠVVaŠ SR  v objeme 100 000 €