Všeobecné ustanovenia

    Komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve
    v Spišskej Novej Vsi


    1. Sú oprávnené vykonávať len činnosti za účelom plnenia úloh, ktoré im boli uložené rozhodnutím Mestského zastupiteľstva (ust.§ 15 ods. 3 zák. SNR 369/1990).

    2. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať dočasné komisie na splnenie konkrétnych úloh. Zloženie
    a úlohy dočasných komisií vymedzí mestské zastupiteľstvo.

    3. Nie sú výkonnými orgánmi mestského zastupiteľstva a nie sú nositeľmi rozhodovacej právomoci.

    4. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Predsedom komisie je poslanec MsZ. Podpredseda komisie zastupuje v plnom rozsahu predsedu počas doby, keď tento zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu. Predsedov a podpredsedov komisií MsZ schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

    Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi mestského zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.

    1. V rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené vypracovávajú: stanoviská k prerokovaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva;

    2. V rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené: vypracovávajú návrhy na riešenie dôležitých otázok v súlade s platnými dokumentmi
    a koncepciami mesta  predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledkoch riešenia.

    3. V rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené: kontrolujú plnenie prijatých uznesení mestského zastupiteľstva a spôsob ich realizácie; dozerajú na celkovú činnosť mestského úradu
    v rámci svojej pôsobnosti; kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov mesta; dozerajú na hospodárenie
    s majetkom mesta a s majetkom štátu ponechaným mestu na dočasné hospodárenie, na investičnú
    ​​​​​​​a podnikateľskú činnosť mesta.