Všeobecné ustanovenia

Komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve
v Spišskej Novej Vsi


1. Sú oprávnené vykonávať len činnosti za účelom plnenia úloh, ktoré im boli uložené rozhodnutím Mestského zastupiteľstva (ust.§ 15 ods. 3 zák. SNR 369/1990).

2. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať dočasné komisie na splnenie konkrétnych úloh. Zloženie
a úlohy dočasných komisií vymedzí mestské zastupiteľstvo.

3. Nie sú výkonnými orgánmi mestského zastupiteľstva a nie sú nositeľmi rozhodovacej právomoci.

4. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Predsedom komisie je poslanec MsZ. Podpredseda komisie zastupuje v plnom rozsahu predsedu počas doby, keď tento zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu. Predsedov a podpredsedov komisií MsZ schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi mestského zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.

1. V rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené vypracovávajú: stanoviská k prerokovaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva;

2. V rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené: vypracovávajú návrhy na riešenie dôležitých otázok v súlade s platnými dokumentmi
a koncepciami mesta  predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledkoch riešenia.

3. V rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené: kontrolujú plnenie prijatých uznesení mestského zastupiteľstva a spôsob ich realizácie; dozerajú na celkovú činnosť mestského úradu
v rámci svojej pôsobnosti; kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov mesta; dozerajú na hospodárenie
s majetkom mesta a s majetkom štátu ponechaným mestu na dočasné hospodárenie, na investičnú
a podnikateľskú činnosť mesta.