Mestské výbory

Mestský výbor č. 1 – Novoveská Huta

Predseda: Oliver Búza
Podpredseda: Ing. Ivan Schlosser
Členovia:
MUDr. Alena Pekarčíková
Mgr. Roman Brežný
Mgr. Aneta Beťková
Matúš Koch
Ing. Ľubomír Pastiran
Ing. Jozef Perháč
Ing. Ján Novák
Gestor a zapisovateľ: PhDr. Dana Ilkovičová
Ulice: Novoveská cesta, Hnilecká cesta, Kvetná, Lúčna, Horská, Poľná, Rybničná, Tichá, Záhradná, Dúhová, Jasná, Slnečná, Snežná, Bronzová, Medená, Rudná, Sadrovcová, Železná, Stražanská


***

Mestský výbor č. 2 – Sídlisko gen. Svobodu

Predseda: Mgr. Rastislav Javorský
Podpredseda: Ľuboš Šuca
Členovia:
JUDr. Ing. Igor Geletka
Miroslav Riš
Mgr. Miroslav Majerčák
Ing. Jozef Perháč
Ing. Peter Hamrák
Ing. Vladimír Jančík
Ing. Anna Šimková
Gestor a zapisovateľ: Ing. Peter Hamrák
Ulice: Topoľová, Brezová, Gaštanová, Lipová, Dubová, Agátová, Javorová, Vyšný Hámor, Kamenný obrázok, Jazdecká cesta***


Mestský výbor č. 3 – Ferčekovce

Predseda: Ing. Ľubomír Pastiran
Podpredseda: Bc. Eva Karaffová
Členovia:
Ing. Marián Užák
Valter Retter
MUDr. Alena Pekarčíková
PaedDr. Branislav Tkáč, MBA
Ing. Ladislav Vastuško
Mgr. Patrik Dluhoš
Mgr. Judita Iľašová
Gestor a zapisovateľ: Ing. Štefan Pohly
Ulice: Karpatská, Šarišská, Zemplínska, Magurská, Spišská, Pieninská, Muráňska, Gemerská,
Liptovská, Turčianska, Oravská, Čergovská, Kysucká, Rajecká, Považská, Pohronská,
Detvianska, Trenčianska, Nitrianska, Podunajská, Predná Huta, Dunajská, Laborecká,
Inovecká, Trnavská, Tatranská


***

Mestský výbor č. 4 – sídlisko Mier


Predseda: Mgr. Andrej Cpin
Podpredseda: Ing. Jozef Gonda
Členovia:
MUDr. Iveta Fulková
Ing. Andrea Bosáková
Mgr. Ľubica Bednárová
Marek Marchyn
Mgr. Judita Iľašová
Ľuboš Šuca
Mgr. Rastislav Javorský
Gestor a zapisovateľ: Ing. Peter Susa
Ulice: J. Wolkera, P. Jilemnického, Trieda 1. mája, Bezručova, Z. Nejedlého, Krčméryho, Štúrovo nábrežie, Komenského, J. Matušku, Šafárikovo námestie, Medza, lokalita nákupné centrum Kaufland, Duklianska 19, 19 A


***

Mestský výbor č. 5 – sídlisko Západ

Predseda: Adnan Akram
Podpredseda: Miroslav Hnát
Členovia:
Mgr. Andrej Cpin
Slavomír Vyšňovský
Mgr. Monika Tkáčová
Juraj Jurčišin
Ing. Ladislav Lučivjanský
Martin Bartoš
Mgr. Peter Bednár
Gestor a zapisovateľ: Mgr. Oľga Olejníková
Ulice: Hutnícka, Duklianska 50, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, Kováčska, Hrnčiarska, Zámočnícka, Stolárska, Strojnícka, Kamenárska, Kolárska, Tkáčska


***

Mestský výbor č. 6 – Staré mesto (juh)

Predseda: PaedDr. Dávid Demečko, PhD.
Podpredseda: Mgr. Peter Formela
Členovia:
JUDr. Ing. Igor Geletka
Ing. Peter Pekarčík
Ing. Anna Marhefková
Mgr. Jozef Kačenga
Ing. Pavol Čekovský
Ing. Juraj Soták
Ing. Martin Žipaj
Gestor a zapisovateľ: Bc. Viera Nováková
Ulice: Za Hornádom, Kalinčiaka, A. Mickiewicza, Stojan, Malá, J. Bottu, Kukučínova, Obrancov mieru, Borovského, Tajovského, M. Gorkého, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská, Lesná, Potočná, Tehelná, Borodáčova, F. Urbánka, Palárikova, R. Jašíka, F. Hečku, S. Tomášika, I. Stodolu, Letecká, S. Chalupku, J. Wolkera (rodinné domy), T. Vansovej, Slobody, J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, Šestnástka, Za Šestnástkou, Hurbanova, J. Kostru, Záborského, Smreková, Limbová, Jedľová, Borovicová, Červená, Jarková, Košiarna


***

Mestský výbor č. 7 – Staré mesto (východ)

Predseda: Ing. Oskár Gonda * oskar@oskargonda.sk
Podpredseda: Mgr. Peter Bednár
Členovia:
Mgr. Andrej Cpin
Marek Baláž
Mgr. Erik Smik
Bc. Ing. Janka Brziaková
Mgr. Jozef Cvengroš
Mgr. Peter Potenga
Ing. Radomír Habas
Gestor a zapisovateľ: Ing. arch. Katarína Leskovjanská * katarina.leskovjanska@mestosnv.sk
Ulice: Mlynská, Brusník, Drevárska, Zimná, Fraňa Kráľa, J. Hanulu, Čsl. armády, Rázusova, Ing. O. Kožucha, Škultétyho, I. Krasku, Rybárska, Zábojského, Zvonárska, Konrádova, Banícka, Sadová, Podskala, Hájik, Pod Tepličkou, Tepličská cesta, Radničné námestie


***

Mestský výbor č. 8 – Staré mesto (sever)

Predseda: Ing. Jozef Gonda
Podpredseda: Peter Hadidom
Členovia:
MUDr. Alena Pekarčíková
Lukáš Goduš
Mgr. Monika Tkáčová
Ing. Lukáš Lesňák
RNDr. Ladislav Ruttkay
Ing. Branislav Rusiňák
Marek Baláž
Gestor a zapisovateľ: Ing. Jana Valkošáková
Ulice: Námestie SNP, Vajanského, Chrapčiakova, Hviezdoslavova, J. Fabiniho, B. Němcovej, Ing. Straku, Odborárov, Duklianska 1 - 57, Ing. Rojkoviča, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Krížova, Orlia, Jesenského, Tolstého, J. C. Hronského, Mišíkova, Puškinova, Železničná, Mudroňova, Kollárova, Slovenská, Svätoplukova, Rastislavova, Koceľova, Letná, Štefánikovo námestie, Markušovská cesta, Levočská, Gorazdova, Školská, Moravská, Starosaská, Česká, Odorínska cesta, Cintorínska, Slnečné nábrežie, Nad Medzou, Stará cesta, Nábrežie Hornádu


***

Mestský výbor č. 9 – Telep, Modrý vrch

Facebook MsV č. 9 >>

Predseda: Mgr. Peter Potenga
Podpredseda: Mgr. Tomáš Cehlár
Členovia:
Ľubomír Slaninka
Júlia Maniaková
Bc. Slavomír Harmata
Ing. Rastislav Leskovjanský
MUDr. Iveta Fulková
Ivan Geletka
Ing. Andrej Šimko
Gestor a zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko
Ulice: Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, Kmeťova, Radlinského, Filinského cesta, Harichovský chodník, Jána Janského, Ľaliová, Púpavová, Astrová, Narcisová, Nezábudková