Primátor mesta

Ing. Pavol Bečarik

Ing. Pavol Bečarik

Kancelária primátora:

Tel. 053/417 66 10, 417 66 11
Fax: 053/44 269 80
E-mail:  pavol.becarik@mestosnv.sk

Adresa:
Mesto Spišská Nová Ves
Kancelária primátora
Radničné námestie 7
​​​​​​​052 70 Spišská Nová Ves

Postavenie primátora

je v súlade s platným organizačným poriadkom v súlade so zákonom o obecnej samospráve č.  369/90 Zb.

Primátor

je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách,

je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch mesta a v pracovno-právnych vzťahoch,

v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom,

určuje organizáciu mestského úradu (organizačný poriadok, organizačnú schému), určuje a odvoláva svojho zástupcu (zástupcov),

schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, vypracovaný podľa osobitného predpisu ako aj ďalšie predpisy,

zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,

vykonáva mestskú správu,

zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,

rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,

uschováva mestskú pečať,

používa mestské insígnie.