Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Primátor mesta

Samospráva
Ing. Pavol Bečarik
Kancelária primátora:
Tel. 053/417 66 10, 417 66 11
Fax: 053/44 269 80
E-mail:  pavol.becarik@mestosnv.sk

Adresa:
Mesto Spišská Nová Ves
Kancelária primátora
Radničné námestie 7
​​​​​​​052 70 Spišská Nová Ves

Postavenie primátora

je v súlade s platným organizačným poriadkom v súlade so zákonom o obecnej samospráve č.  369/90 Zb.

Primátor

je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách,

je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch mesta a v pracovno-právnych vzťahoch,

v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom,

určuje organizáciu mestského úradu (organizačný poriadok, organizačnú schému), určuje a odvoláva svojho zástupcu (zástupcov),

schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, vypracovaný podľa osobitného predpisu ako aj ďalšie predpisy,

zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,

vykonáva mestskú správu,

zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,

rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,

uschováva mestskú pečať,

používa mestské insígnie.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.