Zástupcovia primátora

1. Zástupca primátora

PaedDr. Dávid Demečko, PhD.

PaedDr. Dávid Demečko, PhD.
Tel. č. 053/4176 626
E-mail: david.demecko@mestosnv.sk

Adresa:
​​​​​​​Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves

Radnica - prízemie vpravo

2. Zástupca primátora

Ing. Jozef Gonda

Ing. Jozef Gonda
Tel. č. 053/4176 628
E-mail: jozef.gonda@mestosnv.sk

Adresa:
​​​​​​​Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves

Radnica - I. posch. vpravo

Zástupca primátora:

Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.

Zástupca primátora môže byť len poslanec.

Ak má obec viac ako 20 000 obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie.


Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.

Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.

Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia (§ 13 a ods. 1 písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení), plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia primátora, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora mesta.

Zástupca primátora plní úlohy zástupcu primátora mesta aj v zmysle § 12 zákona
​​​​​​​o obecnom zriadení.

Primátor mesta v zmysle ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  určil poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania  na výkon funkcie 1. zástupcu primátora mesta, s účinnosťou od 16. 11. 2022 plat vo výške 50 % mesačného platu primátora mesta.

Primátor mesta v zmysle ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  určil poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania  na výkon funkcie 2. zástupcu primátora mesta, s účinnosťou od 16. 11. 2022 plat vo výške 50 % mesačného platu primátora mesta.