Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Materské školy

Školstvo a mládež

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024

3.4.2023

  Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 sa môžu podávať od 2. mája 2023 do 11. mája 2023 (vrátane)  doručením vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľke materskej školy osobne, poštou, prípadne na e-mailovú adresu materskej školy, do ktorej chce zákonný zástupca dieťa zapísať (viď kontakty  http://ssz.snv.sk/?load=11543249521369409).

​​​​​​​ Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že na žiadosti doručené pred 2. májom 2023 sa prihliadať nebude!

K žiadosti o prijatie dieťaťa je potrebné priložiť  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast už potvrdené u lekára.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na predprimárne vzdelávanie sa  prednostne prijíma (v súlade s § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. Školský zákon):

 1. dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné tzn. dieťa, ktoré do 31. 8. 2023 dovŕši 5 rokov a začína plniť POVINNÉ predprimárne vzdelávanie,
 2. dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe rozhodnutia riaditeľky školy vydaného v školskom roku 2022/2023 do 31. 8. 2023.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školy do 30. júna 2023 a písomné rozhodnutie doručí zákonnému zástupcovi dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa je možné podať do nasledujúcich materských škôl:

 • Materská škola Stolárska 2,
 • Materská škola P. Jilemnického 2 - poskytuje diétne stravovanie pre deti trpiace celiakiou,

 • Materská škola Z. Nejedlého 5 – poskytuje aj vzdelávanie v anglickom jazyku,
 • Materská škola Komenského 25,
 • Materská škola S. Tomášika 5 – materská škola so zameraním na šport,
 • Materská škola Lipová 21,
 • Materská škola E. M. Šoltésovej 27,
 • Materská škola J. Hanulu 6,
 • Materská škola Slovenská 14,
 • Materská škola Gorazdova 28,
 • Materská škola Tehelná 20,
 • Materská škola I. Krasku 3,
 • Materská škola Rybničná 31.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  (formát RTF)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  (formát RTF)


Správa školských zariadení
JUDr. Radka Romaňáková


Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves

Materská škola, J. Hanulu č. 6, Spišská Nová Ves
Počet tried: 5
Riaditeľka: Mgr. Beáta Pavlanská
tel.: 053/446 44 24
e-mail: ms.hanulova@mestosnv.sk


Materská škola, Slovenská č. 14, Spišská Nová Ves
Počet tried:
Riaditeľka: Bc. Gabriela Bryndzová
tel.: 053/446 40 06
e-mail: msslovenska@mestosnv.sk


Materská škola, Gorazdova č. 28, Spišská Nová Ves
Počet tried: 3
Riaditeľka: Viera Kačengová
tel.: 053/446 16 81
e-mail:  msgorazdova@mestosnv.sk


Materská škola, E. M. Šoltésovej č. 27, Spišská Nová Ves
Počet tried: 3
Riaditeľka: Mgr. Anna Samončíková
tel.: 053/446 28 67
e-mail: mssoltesova@gmail.com


Materská škola, Lipová č. 21, Spišská Nová Ves
Počet tried: 6
Riaditeľka: Mgr. Alena Brezovajová
tel.: 053/446 52 58
e-mail:  mslipovasnv@gmail.com


Materská škola Komenského č. 25, Spišská Nová Ves
Počet tried: 5
Riaditeľka: Mgr. Daniela Jannová
tel.: 053/446 57 49
e-mail: ms.komenskeho@mestosnv.sk


Materská škola, Z. Nejedlého č. 5, Spišská Nová Ves
Počet tried: 5
Riaditeľka: Jana Vadelová
tel.: 053/446 20 60
e-mail: msnejedleho@mestosnv.sk


Materská škola, P. Jilemnického č. 2, Spišská Nová Ves
Počet tried: 4
Riaditeľka: Mgr. Slávka Lešková
tel.: 053/446 36 55
e-mail: ms.jilemnickeho@mestosnv.sk


Materská škola, Tehelná ul. 20, Spišská Nová Ves
Počet tried: 3
Riaditeľka: Mgr. Jana Zajacová
tel.: 053/446 18 98
e-mail: mstehelna20@gmail.com


Materská škola, Rybničná č. 31, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta
Počet tried: 2
Riaditeľka: Mgr. Aneta Beťková​​​​​​​
tel.: 053/441 31 28
e-mail:  msrybnicna@mestosnv.sk


Materská škola, Stolárska č. 2, Spišská Nová Ves
Počet tried: 10
Riaditeľka: Zlata Horváthová
tel.: 053/446 22 30
e-mail: ms.stolarska@mestosnv.sk


Materská škola, S. Tomášika č. 5, Spišská Nová Ves
Počet tried: 2
Riaditeľka: Bc. Eva Karaffová
tel.: 053/446 45 01
e-mail:  mstomasikova@gmail.com


Materská škola, I. Krasku č. 3, Spišská Nová Ves
Počet tried: 1
Riaditeľka: Klaudia Hurajt
tel.: 053/442 21 55
e-mail:  msikrasku@gmail.com


Podrobnejšie informácie  o materských školách môžete získať na stránke  ssz.snv.sk


Materské školy, ktorých zriaďovateľom nie je mesto Spišská Nová Ves

Alžbetka - súkromná materská škola,  Školská 4, Spišská Nová Ves
Riaditeľka: Mgr. Andrea Buchtová
č. t.: 053/42 989 73, 0917 415 256
e-mail:  smsalzbetka@gmail.com
web:  www.alzbetka-no.sk


Brantia - súkromná materská škola, Ferka Urbánka 20, Spišská Nová Ves
Riaditeľka: Mgr. Dominika Wiener
č. t.: 0948 649 745, 0918 221 428
e-mail:  brantia@brantia.sk
web:  www.brantia.sk


Cirkevná materská škola, Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves
Riaditeľka: PaedDr. Daniela Bartošová
č. t.: 0908 477 687
e-mail:  cms.rybicky@gmail.com
web:  cmsmarkusnv.edupage.org


Evanjelická materská škola, Štefánikovo nám. 21, Spišská Nová Ves
Riaditeľka: Mgr. Denisa Kočišová
č. t.: 0911 308 611
e-mail:  msevasnv@gmail.com
web:   https://emssnv.edupage.org

Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho,  Gaštanová 11, Sp. Nová Ves

Materská škola a Špeciálna materská škola
Riaditeľka: Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková
E-mail školy:  maria.petrikova@caritas.sk
web:  szstolsnv.edupage.org/


Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.