Obmedzenie sprístupnenia informácií

Mesto Spišská Nová Ves obmedzí sprístupnenie informácií alebo informácie nesprístupní, ak:

  • požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť alebo je predmetom bankového tajomstva alebo daňového tajomstva, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup,

  • sa jedná o informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy (uvedené informácie mesto sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby),

  • sa jedná o informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme (uvedené informácie mesto sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby),

  • sa jedná o informácie označené ako obchodné tajomstvo,
  • informácia jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu mesta písomne oznámila, že so sprístupnením informácie nesúhlasí (okrem prípadu, že ide o informácie, ktoré sa získali za verejné prostriedky alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie),

  • ich sprístupnením možno porušiť ochranu duševného vlastníctva,
  • sa informácia týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov, alebo orgánu činného v trestnom konaní,

  • by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,

  • sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci okrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy.

Mesto Spišská Nová Ves obmedzí sprístupnenie informácií alebo informácie nesprístupní taktiež v prípade ak:

  • žiadateľ žiada informácie, ktoré v čase podania žiadosti neboli vytvorené, a ktorých sprístupnenie by vyžadovalo ich vytvorenie a tiež mesto Spišská Nová Ves nie je povinné sprístupňovať informácie, ktoré sú k dispozícii, ale ktoré je potrebné spracovať takým spôsobom, že sa z nich po spracovaní stanú kvalitatívne odlišné alebo nové informácie.