Odvolanie proti rozhodnutiu mesta o odmietnutí požadovanej informácie

  • proti rozhodnutiu mesta Spišská Nová Ves o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie,

  • lehota na podanie odvolania -  15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti,

  • odvolanie sa podáva mestu Spišská Nová Ves,
  • o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Spišská Nová Ves rozhoduje  primátor mesta,
  • rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona, ktorým je Občiansky súdny poriadok.