Postúpenie žiadosti

 • ak mesto Spišská Nová Ves  nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do  piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť rozhodnutím odmietne.

Spôsob sprístupnenia informácií je najmä

 • ústne,
 • nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,

 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
 • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
 • telefonicky,
 • faxom,
 • poštou,
 • elektronickou poštou.
 • ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Lehoty na vybavenie žiadosti

 • žiadosť o sprístupnenie informácií mesto Spišská Nová Ves vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr  do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a  do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme,

 • zo závažných dôvodov môže mesto predĺžiť lehotu najviac však  o osem pracovných dní a  o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme,
 • predĺženie lehoty mesto oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím osem / pätnásť dňovej lehoty.
  ​​​​​​​V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

 • ak mesto Spišská Nová Ves poskytne žiadateľovi informácie , urobí  rozhodnutie zápisom v spise (proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok),

 • ak mesto Spišská Nová Ves žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom  písomné rozhodnutie (rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená),

 • ak mesto Spišská Nová Ves v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu –  tzv. fikcia negatívneho rozhodnutia (za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti).