Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Postup mesta Spišská Nová Ves pri vybavení žiadosti žiadateľa

Slobodný prístup k informáciam

Postúpenie žiadosti

 • ak mesto Spišská Nová Ves  nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do  piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť rozhodnutím odmietne.

Spôsob sprístupnenia informácií je najmä

 • ústne,
 • nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,

 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
 • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
 • telefonicky,
 • faxom,
 • poštou,
 • elektronickou poštou.
 • ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Lehoty na vybavenie žiadosti

 • žiadosť o sprístupnenie informácií mesto Spišská Nová Ves vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr  do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a  do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme,

 • zo závažných dôvodov môže mesto predĺžiť lehotu najviac však  o osem pracovných dní a  o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme,
 • predĺženie lehoty mesto oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím osem / pätnásť dňovej lehoty.
  ​​​​​​​V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

 • ak mesto Spišská Nová Ves poskytne žiadateľovi informácie , urobí  rozhodnutie zápisom v spise (proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok),

 • ak mesto Spišská Nová Ves žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom  písomné rozhodnutie (rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená),

 • ak mesto Spišská Nová Ves v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu –  tzv. fikcia negatívneho rozhodnutia (za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti).

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.