Úhrada nákladov za sprístupnenie informácii

  • informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi (náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša mesto Spišská Nová Ves),

  • podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácii mestom Spišská Nová Ves sú upravené v  Sadzobníku nákladov za sprístupňovanie informácií m esta Spišská Nová Ves,

  • mesto môže zaplatenie úhrady odpustiť,
  • úhrady sú príjmami mesta.