Právo na prístup k informáciám

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby
​​​​​​​k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Povinná osoba

Podľa zákona  č.   211/2000   Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) je mesto Spišská Nová Ves povinnou osobou.

Žiadateľ

Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada ​​​​​​​o sprístupnenie informácie.

Žiadosť podaná žiadateľom

Žiadosť možno podať:

 • písomne do podateľne MsÚ alebo ústne na adresu mesta Spišská Nová Ves

​​​​​​​Adresa podania žiadosti

Mesto Spišská Nová Ves
Mestský úrad (právny referát)
Šfefánikovo námestie č. 1
052 70 Spišská Nová Ves

(ak nie je žiadosť podaná na vzorovom formulári do žiadosti uviesť: „Žiadosť o poskytnutie informácie˝)

 • faxom - číslo faxu –  053/44 636 54
 • elektronickou poštou - e-mailová adresa: info@mestosnv.sk

 • žiadosť možno podať aj iným technicky vykonateľným spôsobom

Náležitosti žiadosti

Zo žiadosti musí byť zrejmé

 • že je určená mestu Spišská Nová Ves,
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 • adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Odstránenie nedostatkov žiadosti

 • ak žiadosť nemá predpísané náležitosti - mesto Spišská Nová Ves bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako  sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil, poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť,

 • ak napriek výzve mesta Spišská Nová Ves žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, mesto žiadosť  odloží.

Formulár žiadosti o sprístupnenie informácií - dokument PDF