Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Slobodný prístup k informáciam

Právo na prístup k informáciám

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby
​​​​​​​k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Povinná osoba

Podľa zákona  č.   211/2000   Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) je mesto Spišská Nová Ves povinnou osobou.

Žiadateľ

Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada ​​​​​​​o sprístupnenie informácie.

Žiadosť podaná žiadateľom

Žiadosť možno podať:

 • písomne do podateľne MsÚ alebo ústne na adresu mesta Spišská Nová Ves

​​​​​​​Adresa podania žiadosti

Mesto Spišská Nová Ves
Mestský úrad (právny referát)
Šfefánikovo námestie č. 1
052 70 Spišská Nová Ves

(ak nie je žiadosť podaná na vzorovom formulári do žiadosti uviesť: „Žiadosť o poskytnutie informácie˝)

 • faxom - číslo faxu –  053/44 636 54
 • elektronickou poštou - e-mailová adresa: info@mestosnv.sk

 • žiadosť možno podať aj iným technicky vykonateľným spôsobom

Náležitosti žiadosti

Zo žiadosti musí byť zrejmé

 • že je určená mestu Spišská Nová Ves,
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 • adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Odstránenie nedostatkov žiadosti

 • ak žiadosť nemá predpísané náležitosti - mesto Spišská Nová Ves bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako  sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil, poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť,

 • ak napriek výzve mesta Spišská Nová Ves žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, mesto žiadosť  odloží.

Formulár žiadosti o sprístupnenie informácií - dokument PDF

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.