Obytná zóna Malé pole - časť sever

Obytná zóna Malé pole - časť sever

Obr. 1  Urbanistická štúdia obytnej zóny Malé pole – časť sever, 3D vizualizácia

Zastavovacia štúdia je víziou toho ako by bolo možné zastavať územie s názvom Malé pole, Spišská Nová Ves (oproti m.č. Ferčekovce). Táto zastavovacia štúdia bude podkladom pre spracovanie Urbanistickej štúdie, ktorá bude spracovaná a  prerokovaná v zmysle Stavebného zákona a bude ju možné pripomienkovať. Preto všetky mapy a obrázky majú len ilustračný charakter a nie sú zobrazením budúceho reálne využitia územia.

Zastavovaciu štúdiu je možné pripomienkovať. Jednotlivé pripomienky posielajte emailom či písomne na referát územného plánovania do 15. 1. 2023.
V korešpondecii je nutné uviesť meno, priezvisko, adresu, tel. kontakt, (email), podpis.

Kontakt:
Ing. arch. Katarína Leskovjanská
Tel. č.: 053 41 52 335
katarina.leskovjanska@mestosnv.sk
Ing. Anna da Cruz
Tel. č.: 053 41 52 322
anna.dacruz@mestosnv.sk

Referát územného plánovania
Štefánikovo námestie č. 1
052 70 Spišská Nová Ves