Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Dokumenty na pripomienkovanie

Úradná tabuľa

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Pripomienkovanie návrhu Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach Pripomienkovanie návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2021 Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Východ - výber najvhodnejšej alternatívy