Údaje verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Objednávateľ

Mesto Spišská Nová Ves

Adresa

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Bankové spojenie

Prima Banka a.s.

Číslo účtu

3400422003/5600

IBAN

SK16 5600 0000 0034 0042 2003

SWIFT (BIC)

KOMASK2X

IČO

00329614

DIČ

2020717875

Druh obstarávateľa

§ 7 ods. 1 písm. b)

PROFILY MESTA PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIA


Centrum voľného času ADAM

Mesto Spišská Nová Ves

Mestské kultúrne centrum

Domov dôchodcov Spišská Nová Ves

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.

Správa telovýchovných zariadení

Základná umelecká škola, Fabiniho 1

Základná škola, Lipová 13

Základná škola, Hutnícka 16

Základná škola, Nad Medzou 1

Základná škola, Levočská ulica 11

Základná škola, Z. Nejedlého 2

Základná škola, Ing. O. Kožucha 11

Základná škola, Komenského 2

Správa školských zariadení

Oblastná organizácia Slovenský raj & Spiš