Divadelný súbor Hviezdoslav

Divadelný súbor Hviezdoslav 1
Divadelný súbor Hviezdoslav 2
Divadelný súbor Hviezdoslav 3
Divadelný súbor Hviezdoslav 4

   75-roční Hviezdoslavovci oslavovali

   Kedy, ak nie teraz, kto, ak nie my - pod týmto názvom sa 7. decembra slávnostnou akadémiou v Spišskom divadle začali oslavy 75. výročia nepretržitého trvania divadelného súboru Hviezdoslav pri MKC v SNV.

   V pestrom hudobno-slovnom pásme sa predstavili verejnosti nielen stáli členovia súboru, ale i mladší “dorast” a hudobní hostia. Kvality, vďaka ktorým sa súbor dožil tohto krásneho jubilea, dokázali Hviezdoslavoci divákom Sládkovičovou Marínou, Kukučínovým Úvodom k vakáciám, úryvkom z Babičky od B. Nemcovej, ale aj vtipným vyznaním z Jesenského Papuče, či emotívnym monológom sluhu Barnabáša zo Zvonovho Tanca nad plačom. Hľadisko si podmanil aj prednes súdu z Hájnikovej ženy P. O. Hviezdoslava a excelentný herecký “koncert” v Labutej piesni od A. P. Čechova. Umelecký zážitok tiež silne umocnila hudobná zložka pásma, v ktorej zazneli spevácke talenty za doprovodu klavíra. Program slávnostnej akadémie moderovala A. Beťková (Liptáková).

   Na druhý deň pokračovali oslavy verejnou slávnostnou schôdzou súboru, ktorá sa svojou formou diametrálne odlišovala od tých minulých. V Spišskom divadle vo vstupnom vestibule totiž všetkých vítali postele s bachratými perinami - nie preto, aby si diváci mohli zdriemnuť, ale aby sa navodila tá správna divadelná atmosféra. Svojské čítanie správy o činnosti DS Hviezdoslav za uplynulých 5 rokov bolo popretkávané krátkymi ukážkami z hier Moliérovho Lakomca, Hronského Jozefa Maka, Levočskej bielej panej a Milčákovej Klietky.

   Členom súboru sa blahoprajne prihovorili mnohí vzácni hostia, medzi ktorými si zástupca primátora PhDr. Miroslav Semeš úsmevnými historkami zaspomínal aj na svoje pôsobenie v súbore Hviezdoslav.

   Po neformálnom prijatí na radnici a slávnostnom obede si boli Hviezdoslavovci, aj napriek dažďu, uctiť pamiatku svojich zosnulých členov na cintoríne.

   Vyvrcholením osláv bola slávnostná premiéra hry Osvalda Zahradníka Sólo pre bicie (hodiny), ktorú DS Hviezdoslav uviedol v celosvetovej premiére presne pred 35 rokmi. Tí, ktorí na nej neboli, majú možnosť vidieť svojím posolstvom stale veľmi aktuálnu hru v druhej premiére 12. 1. 2008 o 19.00 hod. v Spišskom divadle.

   Udelené ocenenia

   Sedemdesiatpäť rokov je krásny vek v živote človeka. Keď sa však dožije takého úctyhodného veku ochotnícky divadelný súbor v dnešnej komerčnej dobe, je to priam neuveriteľné. Divadelnémú súboru toto jubileum budú pripomínať aj udelené ocenenia:

   • Ďakovný list Krajského osvetového strediska v Košiciach za bohatý prínos a rozvoj amatérskej scény na Slovensku,
   • Pamätný list Mesta Spišská Nová Ves,
   • Cena Matice slovenskej v Martine,
   • Pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za dlhoročné úspešné udržanie divadelných tradícií a výrazný podiel na estetickej výchove obyvateľov regiónu,
   • Ďakovný list Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi Petrovi Konigovi za dlhoročnú spoluprácu a aktivity, ktorými obohacuje matičnú činnosť.

   DS Hviezdoslav ďakuje

   sponzorom: MKC Sp. Nová Ves, Dom Matice slovenskej, Spišské divadlo, Pohrebná služba Rastislav Findura, MPC CESSI, a. s., ADAPT Anna Kubovčíková a Slovenské elektrárne, a. s. - ENEL, a členom súboru, ktorí sa v ostatných 5 rokoch najviac pričinili o úspešnú činnosť súboru.
   Mimoriadne poďakovanie patrí vedeniu nášho starobylého mesta za ich veľkorysú finančnú pomoc pri zabezpečení osláv, bez ktorej by tieto oslavy asi neboli možné. Treba veriť, že nielen terajšie vedenie mesta, ale aj tie budúce budú rovnako naklonené ochotníckemu divadelnému umeniu, aby tento - jeden z najstarších ochotníckych divadelných súborov na Slovensku - prežil ďalších 75 rokov.   Katarína Česlová, DS Hviezdoslav