Vzory tlačív pre občanov


Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje

Poučenie na vyplnenie daňového priznania – platné od 1. 9. 2023

Miestny poplatok za komunálny odpad

Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre občanov - dokument rtf
Žiadosť o vrátenie preplatku - dokument rtf

Daň za ubytovanie

Oznámenie o vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
Vyúčtovanie dane za ubytovanie

Daň za užívanie verejného priestranstva

Žiadosť o povolenie k užívaniu verejného priestranstva


***
Vzory tlačív prihlásenie/odhlásenie psa v evidencii

Žiadosť o evidenciu psa - dokument pdf

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie - dokument pdf


***
Vzory tlačív stavebného úradu

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - dokument rtf
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - dokument rtf
Ohlásenie drobnej stavby - dokument rtf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - dokument rtf
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred  jej dokončením - dokument rtf
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby - dokument rtf
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - dokument rtf
Žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby - dokument rtf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - dokument rtf
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby - dokument rtf
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby - dokument rtf
Žiadosť o vydanie súhlasu obce - pobyt cudzincov - dokument rtf
Oznámenie o začatí stavby - dokument rtf
Žiadosť o overenie pasportu stavby s potvrdením existencie stavby a jej účelu - dokument rtf


***
Vzory tlačív - doprava

Žiadosť o určenie použitia trvalého dopravného značenia (dokument pdf)
Žiadosť o určenie použitia dočasného dopravného značenia (dokument pdf)
Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu Žiadosť o povolenie na realizáciu uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie/prekopávky
Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
Žiadosť o povolenie k užívaniu verejného priestranstva (dokument rtf)
Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ŤZP s prílohami (dokument rtf)
Žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta (dokument pdf)
Žiadosť o vyhradené parkovanie - zmena evidenčného čísla vozidla - EČV (dokument pdf)


***
Vzory tlačív - územné plánovanie

Žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
Žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Spišská Nová Ves
Žiadosť o vydanie zävazného stanoviska
Žiadosť o vyjadrenie k dodatočnému povoleniu stavby***
Vzory tlačív - životné prostredie

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd

Žiadosť o súhlas k vydaniu stavebného povolenia na vodnú stavbu studňa podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona - upustenie od vydania územného rozhodnutia (§ 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona

Žiadosť o vyjadrenie ku zriadeniu vodnej stavby - žumpy 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu - studňa

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a užívanie stavby MZZO (podliehajúci povoľovaciemu konaniu)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny na verejnej zeleni


***
Vzory tlačív - sociálna oblasť

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v domove dôchodcov
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu 
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Vyhlásenie   o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu služby 
Žiadosť o umiestnenie v Dome Humanity
Žiadosť o poskytnutie stravy z Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi
Žiadosť  o poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

***
Vzory tlačív - bývanie

Žiadosť - zmena trvalého pobytu - prechodného pobytu
Čestné prehlásenie žiadateľa a nájomcu pri zmene trvalého pobytu (tlačivo)
Žiadosť o podnájom bytu
Žiadosť o spoločný nájom bytu (tlačivo)
Dotazník k Žiadosti o spoločný nájom bytu (tlačivo)
Žiadosť o prechod nájmu bytu
Čestné prehlásenie žiadateľa o prechod nájmu bytu (tlačivo)
Čestné prehlásenie doterajšieho nájomcu bytu, (tlačivo )
Žiadosť o výmenu bytov 
Žiadosť o nájom bytu
Čestné vyhlásenie o zložení zábezpeky


***
Vzory tlačív - dotácie

Formulár žiadosti o dotáciu - dokument rtf
Formulár vyúčtovania dotácie - dokument pdf
Vyúčtovanie dotácie - dokument xlsx
Vyúčtovanie dotácie - dokument pdf


***
Vzory tlačív- verejné podujatie a verejné zhromaždenie

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - dokument rtf
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - dokument pdf
Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia
Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia - dokument txt
Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia - dokument pdf


***
Vzory tlačív - umiestnenie technicko-zábavného zariadenia

Žiadosť o umiestnenie technicko-zábavného zariadenia
Potvrdenie o zabezpečení vývozu a zneškodnení odpadu - cirkusy


***
Vzor tlačív - súpisné číslo

Vzor žiadosti o pridelenie súpisného a orientačného čísla , dokument RTF


***
Vzor tlačív - osvedčovanie podpisov na listinách a osvedčovanie listín

Čestné vyhlásenie
Splnomocnenie
Generálna plná moc


***
Vzory tlačív - slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


***
Vzory tlačív - sťažnosti a petície

Vzor podania petície
Vzor podania sťažnosti


***
Vzor tlačiva - ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka

Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka


***
Vzor tlačiva - ohlásenie času predaja (prevádzkového času)

Vzor žiadosti Ohlásenie času predaja (prevádzkového času)  


***
Vzory tlačív - matrika

PREHLÁSENIE - súhlas otca s menom dieťaťa 
ZÁPIS o narodení
Čestné vyhlásenie matky o stave
Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania pre DIEŤA - OM.doc
ŽIADOSŤ o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania pre MANŽELKU - OM.doc
Žiadosť o zmenu mena
Žiadosť o zmenu mena pre maloleté dieťa
Súhlas so zmenou mena
Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení
Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení pre maloleté dieťa
Súhlas so zmenou poradia mien v knihe narodení
Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení
Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení pre maloleté dieťa
Súhlas s doplnením druhého a tretieho mena
Žiadosť o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení
Žiadosť o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení pre maloleté dieťa 
Súhlas so zrušením zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení
Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania v Knihe manželstiev.doc
Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania v Knihe narodení.doc
Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania pre maloleté dieťa.doc
Súhlas s úpravou priezviska bez prípony slovenského prechyľovania.doc
Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska
ŽIADOSŤ o uzavretie manželstva - tlačivo
ŽIADOSŤ o uzavretie manželstva - VZOR vyplnenia
Zápis o uzavretí manželstva
Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania pre MANŽELKU - OM


***
Vzor tlačiva - osadenie lavičky