Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Tlačivá

Občan

Vzory tlačív - oddelenie správy daní a poplatkov

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje
Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam, platné od 1. 1. 2015
Poučenie na vyplnenie daňového priznania
Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam - platné od 1. 1. 2015
  Miestny poplatok za komunálny odpad
  Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre občanov
  Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre PO a podnikateľov
  Žiadosť o vrátenie preplatku
   Daň za ubytovanie
   Oznámenie o vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
   Vyúčtovanie dane za ubytovanie
   Daň za užívanie verejného priestranstva
   Žiadosť o povolenie k užívaniu verejného priestranstva

   Vzory tlačív prihlásenie/odhlásenie psa v evidencii

   Žiadosť o evidenciu psa , dokument PDF

   Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie  , dokument PDF

    Vzory tlačív stavebného úradu

    Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - dokument rtf 
    Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - dokument rtf
    Ohlásenie drobnej stavby - dokument rtf
    Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - dokument rtf
    Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred  jej dokončením - dokument rtf
    Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby - dokument rtf
    Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - dokument rtf
    Žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby - dokument rtf
    Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - dokument rtf
    Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby - dokument rtf
    Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby - dokument rtf
    Žiadosť o vydanie súhlasu obce - pobyt cudzincov - dokument rtf
    Oznámenie o začatí stavby - dokument rtf
    Žiadosť o overenie pasportu stavby s potvrdením existencie stavby a jej účelu - dokument rtf

    Vzory tlačív - doprava

    Žiadosť o určenie použitia trvalého dopravného značenia (dokument pdf) 
    Žiadosť' o určenie použitia dočasného dopravného značenia  (dokument pdf)
    Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu Žiadosť o povolenie na realizáciu uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií
    Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie/prekopávky
    Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
    Žiadosť o povolenie k užívaniu verejného priestranstva (dokument rtf)
    Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ŤZP s prílohami (dokument rtf)
    Žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta (dokument pdf) 

    Vzory tlačív - územné plánovanie

    Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
    Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k dodatočnému povoleniu stavby
    Žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
    Žiadosť o poskytnutie - zapožičanie územnoplánovacej dokumentácie, územnoplánovacieho podkladu, projektovej dokumentácie, mapového podkladu, nahliadnutie do spisu

    Vzory tlačív - životné prostredie

    Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd

    Žiadosť o súhlas k vydaniu stavebného povolenia na vodnú stavbu studňa podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona - upustenie od vydania územného rozhodnutia (§ 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona

    Žiadosť o vyjadrenie ku zriadeniu vodnej stavby - žumpy
    Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu - studňa

    ​​​​​​​Oznámenie o údajoch potrebných k výpočtu poplatku za znečistenie ovzdušia MZZO

    Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a užívanie stavby MZZO (nepodliehajúci povoľovaciemu konaniu)

    Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a užívanie stavby MZZO (podliehajúci povoľovaciemu konaniu)

    Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

    Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny na verejnej zeleni

    Vzory tlačív - sociálna oblasť

    Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
    Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
    Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
    Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
    Vyhlásenie  o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu služby
    Žiadosť o umiestnenie v Dome Humanity
    Žiadosť o poskytnutie stravy z Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

    Žiadosť  o poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

    Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

    Čestné prehlásenie - zábezpeka

    Vzory tlačív - bývanie

    Žiadosť - zmena trvalého pobytu - prechodného pobytu
    Čestné prehlásenie žiadateľa a nájomcu pri zmene trvalého pobytu (tlačivo)
    Žiadosť o podnájom bytu
    Žiadosť o spoločný nájom bytu (tlačivo)
    Dotazník k Žiadosti o spoločný nájom bytu (tlačivo)
    Žiadosť o prechod nájmu bytu
    Čestné prehlásenie žiadateľa o prechod nájmu bytu (tlačivo)
    Čestné prehlásenie doterajšieho nájomcu bytu, (tlačivo )
    Žiadosť o výmenu bytov
    Žiadosť o nájom bytu
    Čestné vyhlásenie o zložení zábezpeky

    Vzor tlačív - dotácie

    Formulár žiadosti o dotáciu - dokument rtf
    Formulár vyúčtovania dotácie - dokument pdf
    Vyúčtovanie dotácie - dokument xlsx
    Vyúčtovanie dotácie - dokument pdf

    Vzor tlačív- verejné podujatie a verejné zhromaždenie

    Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - dokument rtf
    Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - dokument pdf
    Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia
    Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia - dokument txt
    Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia - dokument pdf

    Vzor tlačív - umiestnenie technicko-zábavného zariadenia

    Žiadosť o umiestnenie technicko-zábavného zariadenia
    Potvrdenie o zabezpečení vývozu a zneškodnení odpadu - cirkusy

    Vzor tlačív - súpisné číslo

    Vzor žiadosti o pridelenie súpisného a orientačného čísla , dokument RTF

    Vzor tlačív - osvedčovanie podpisov na listinách a osvedčovanie listín

    Čestné vyhlásenie
    Splnomocnenie
    Generálna plná moc

    Vzory tlačív - slobodný prístup k informáciám

    Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Vzory tlačív - sťažností a petície

     Vzor podania petície
     Vzor podania sťažnosti

     Vzor tlačiva - ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka

     Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka

     Vzor tlačiva - ohlásenie času predaja (prevádzkového času)

     Vzor žiadosti Ohlásenie času predaja (prevádzkového času)

     Vzor tlačiva - matrika

     PREHLÁSENIE - súhlas otca s menom dieťaťa 
     ZÁPIS o narodení
     Čestné vyhlásenie matky o stave
     Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania pre DIEŤA - OM.doc
     ŽIADOSŤ o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania pre MANŽELKU - OM.doc
     Žiadosť o zmenu mena
     Žiadosť o zmenu mena pre maloleté dieťa
     Súhlas so zmenou mena
     Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení
     Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení pre maloleté dieťa
     Súhlas so zmenou poradia mien v knihe narodení
     Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení
     Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení pre maloleté dieťa
     Súhlas s doplnením druhého a tretieho mena
     Žiadosť o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení
     Žiadosť o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení pre maloleté dieťa 
     Súhlas so zrušením zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení
     Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania v Knihe manželstiev.doc
     Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania v Knihe narodení.doc
     Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania pre maloleté dieťa.doc
     Súhlas s úpravou priezviska bez prípony slovenského prechyľovania.doc
     Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska
     ŽIADOSŤ o uzavretie manželstva - tlačivo
     ŽIADOSŤ o uzavretie manželstva - VZOR vyplnenia
     Zápis o uzavretí manželstva
     Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania pre MANŽELKU - OM

                      Vzor tlačiva - osadenie lavičky

                                 Vážime si vaše súkromie

                                 Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.