Výrub drevín na území mesta Spišská Nová Ves

V zmysle Zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, je zabezpečovaný výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny.

V zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, aplikácia § 17 o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín.


Výrub drevín na súkromných pozemkoch

O výrube drevín na súkromných pozemkoch rozhoduje Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi, oddelenie životného prostredia,

Pre výrub je potrebné doručiť žiadosť s nasledovnými náležitosťami:

  1. meno a priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa;
  2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne;
  3. súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom);
  4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu;
  5. odôvodnenie žiadosti.

Správny poplatok


Žiadosť o výrub na súkromných pozemkoch - vzor


Vybavuje: Ing. Iveta Krajňáková, MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, II. poschodie, č. dv. 314, tel. č.: 053 4552 327, iveta.krajnakova@mestosnv.sk


Výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves

Vydávanie súhlasov na výrub drevín na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves je na základe § 47 a zároveň ukladanie náhradnej výsadby podľa § 48 zákona o OPaK v pôsobnosti Okresného úradu životného prostredia Spišská Nová Ves.

Povoľovaniu výrubu podliehajú všetky stromy vrátane suchých stromov.

Mestský úrad Spišská Nová Ves vykonáva spracovanie jednotlivých žiadostí (prvotné posúdenie stavu dreviny, vypracovanie odporúčania a potrebnej dokumentácie) a ich následné postúpenie na Okresný úrad, odbor životného prostredia.

Pre výrub je potrebné doručiť žiadosť s nasledovnými náležitosťami:

  1. meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, kontaktné údaje (telefón, email)
  2. adresu, parcelné číslo na ktorom drevina rastie, prípadne fotodokumentáciu umožňujúcu presnú identifikáciu dreviny v teréne;
  3. špecifikáciu, resp. opis dreviny, ktorá sa má vyrúbať,
  4. odôvodnenie žiadosti výrubu
  5. v prípade, že drevina rastie v blízkosti bytových domov je potrebné k žiadosti priložiť podpisy nadpolovičnej väčšiny obyvateľov daného bytového domu, prípadne zápisnicu zo schôdze vlastníkov bytov, na ktorej bola predložená a odsúhlasená daná žiadosť.

Výrub schválený Okresným úradom životného prostredia je následne realizovaný zo strany MsÚ na zákl. § 22 ods. 11 vyhlášky č. 170/2021 Z. z. výlučne v období vegetačného pokoja, t. j. od 1. 10. do 28. 2.


Žiadosť o výrub na pozemkoch vo vlastníctve mesta - vzor 


Vybavuje: Pavol Neuvirth, MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, I. poschodie, č. dv. 212, tel. č.: 053 4152 231, pavol.neuvirth@mestosnv.sk