Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Určenie dopravného značenia

Dopravné záležitosti

Určenie použitia (trvalého, dočasného) dopravného značenia a dopravných zariadení

Mesto Spišská Nová Ves ako príslušný cestný správny orgán v zmysle § 3, ods. 2, Zákona č.  135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, s poukázaním na zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva určenie dopravného značenia na základe žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje a potrebné prílohy (podľa priložených vzorov na jednotlivé druhy určení dopravného značenia).

Postup vybavenia:

Na základe podanej žiadosti o vydanie určenia dopravného značenia a dopravných zariadení, ktorá musí byť odsúhlasená s OR PZ SR, ODI Spišská Nová Ves, sa do 30 dní vydá určenie dopravného značenia a dopravných zariadení v zmysle zákona   135/1961 Zb., § 3 ods. 2 v súčinnosti s vykonávacou vyhláškou č. 9/2009.

Sadzba poplatku:

  • Za vydanie rozhodnutia o určení dopravného značenia a dopravných zariadení  sa nevyrubuje správny poplatok.

Prílohy k žiadosti:

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.