Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Tlačivá

Podnikateľ

     Vzory tlačív - oddelenie správy daní a poplatkov

     Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje
     Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam, platné od 1. 1. 2015
     Poučenie na vyplnenie daňového priznania

     Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam - platné od 1. 1. 2015
      Miestny poplatok za komunálny odpad
      Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre občanov
      Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre PO a podnikateľov
      Žiadosť o vrátenie preplatku
       Daň za ubytovanie
       Oznámenie o vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
       Vyúčtovanie dane za ubytovanie
       Daň za užívanie verejného priestranstva
       Žiadosť o povolenie k užívaniu verejného priestranstva

       Vzory tlačív prihlásenie/odhlásenie psa v evidencii

       Žiadosť o evidenciu psa , dokument PDF

       Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie  , dokument PDF

        Vzory tlačív stavebného úradu

        Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - dokument rtf 
        Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - dokument rtf
        Ohlásenie drobnej stavby - dokument rtf
        Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - dokument rtf
        Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred  jej dokončením - dokument rtf
        Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby - dokument rtf
        Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - dokument rtf
        Žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby - dokument rtf
        Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - dokument rtf
        Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby - dokument rtf
        Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby - dokument rtf
        Žiadosť o vydanie súhlasu obce - pobyt cudzincov - dokument rtf
        Oznámenie o začatí stavby - dokument rtf
        Žiadosť o overenie pasportu stavby s potvrdením existencie stavby a jej účelu - dokument rtf

        Vzory tlačív - doprava

        Žiadosť o určenie použitia trvalého dopravného značenia (dokument pdf) 
        Žiadosť o určenie použitia trvalého dopravného značenia (dokument rtf)
        Žiadosť' o určenie použitia dočasného dopravného značenia (dokument pdf)
        Žiadosť' o určenie použitia dočasného dopravného značenia (dokument rtf)
        Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu Žiadosť o povolenie na realizáciu uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií
        Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie/prekopávky
        Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
        Žiadosť o povolenie k užívaniu verejného priestranstva (dokument rtf)
        Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ŤZP s prílohami (dokument rtf)
        Žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta (dokument pdf) 

        Vzory tlačív - územné plánovanie

        Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
        Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k dodatočnému povoleniu stavby
        Žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
        Žiadosť o poskytnutie - zapožičanie územnoplánovacej dokumentácie, územnoplánovacieho podkladu, projektovej dokumentácie, mapového podkladu, nahliadnutie do spisu

        Vzory tlačív - životné prostredie

        Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd

        Žiadosť o súhlas k vydaniu stavebného povolenia na vodnú stavbu studňa podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona - upustenie od vydania územného rozhodnutia (§ 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona

        Žiadosť o vyjadrenie ku zriadeniu vodnej stavby - žumpy
        Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu - studňa

        ​​​​​​​Oznámenie o údajoch potrebných k výpočtu poplatku za znečistenie ovzdušia MZZO

        Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a užívanie stavby MZZO (nepodliehajúci povoľovaciemu konaniu)

        Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a užívanie stavby MZZO (podliehajúci povoľovaciemu konaniu)

        Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

        Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny na verejnej zeleni

        Vzory tlačív - sociálna oblasť

        Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
        Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
        Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
        Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
        Vyhlásenie  o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu služby
        Žiadosť o umiestnenie v Dome Humanity
        Žiadosť o poskytnutie stravy z Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

        Žiadosť  o poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

        Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

        Čestné prehlásenie - zábezpeka

        Vzory tlačív - bývanie

        Žiadosť - zmena trvalého pobytu - prechodného pobytu
        Čestné prehlásenie žiadateľa a nájomcu pri zmene trvalého pobytu (tlačivo)
        Žiadosť o podnájom bytu
        Žiadosť o spoločný nájom bytu (tlačivo)
        Dotazník k Žiadosti o spoločný nájom bytu (tlačivo)
        Žiadosť o prechod nájmu bytu
        Čestné prehlásenie žiadateľa o prechod nájmu bytu (tlačivo)
        Čestné prehlásenie doterajšieho nájomcu bytu, (tlačivo )
        Žiadosť o výmenu bytov
        Žiadosť o nájom bytu
        Čestné vyhlásenie o zložení zábezpeky

        Vzor tlačív - dotácie

        Formulár žiadosti o dotáciu - dokument rtf
        Formulár vyúčtovania dotácie - dokument pdf
        Vyúčtovanie dotácie - dokument xlsx
        Vyúčtovanie dotácie - dokument pdf

        Vzor tlačív- verejné podujatie a verejné zhromaždenie

        Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - dokument rtf
        Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - dokument pdf
        Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia
        Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia - dokument txt
        Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia - dokument pdf

        Vzor tlačív - umiestnenie technicko-zábavného zariadenia

        Žiadosť o umiestnenie technicko-zábavného zariadenia
        Potvrdenie o zabezpečení vývozu a zneškodnení odpadu - cirkusy

        Vzor tlačív - súpisné číslo

        Vzor žiadosti o pridelenie súpisného a orientačného čísla , dokument RTF

        Vzor tlačív - osvedčovanie podpisov na listinách a osvedčovanie listín

        Čestné vyhlásenie
        Splnomocnenie
        Generálna plná moc

        Vzory tlačív - slobodný prístup k informáciám

        Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

         Vzory tlačív - sťažností a petície

         Vzor podania petície
         Vzor podania sťažnosti

         Vzor tlačiva - ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka

         Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka

         Vzor tlačiva - ohlásenie času predaja (prevádzkového času)

         Vzor žiadosti Ohlásenie času predaja (prevádzkového času)

         Vzor tlačiva - matrika

         PREHLÁSENIE - súhlas otca s menom dieťaťa 
         ZÁPIS o narodení
         Čestné vyhlásenie matky o stave
         Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania pre DIEŤA - OM.doc
         ŽIADOSŤ o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania pre MANŽELKU - OM.doc
         Žiadosť o zmenu mena
         Žiadosť o zmenu mena pre maloleté dieťa
         Súhlas so zmenou mena
         Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení
         Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení pre maloleté dieťa
         Súhlas so zmenou poradia mien v knihe narodení
         Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení
         Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení pre maloleté dieťa
         Súhlas s doplnením druhého a tretieho mena
         Žiadosť o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení
         Žiadosť o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení pre maloleté dieťa 
         Súhlas so zrušením zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení
         Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania v Knihe manželstiev.doc
         Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania v Knihe narodení.doc
         Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania pre maloleté dieťa.doc
         Súhlas s úpravou priezviska bez prípony slovenského prechyľovania.doc
         Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska
         ŽIADOSŤ o uzavretie manželstva - tlačivo
         ŽIADOSŤ o uzavretie manželstva - VZOR vyplnenia
         Zápis o uzavretí manželstva
         Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania pre MANŽELKU - OM

         Vzor tlačiva - Zriadenie letnej terasy

         Vážime si vaše súkromie

         Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.