Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Tlačivá

Podnikateľ

Vzory tlačív - oddelenie správy daní a poplatkov

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje
Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam, platné od 1. 1. 2015
Poučenie na vyplnenie daňového priznania

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam - platné od 1. 1. 2015
  Miestny poplatok za komunálny odpad
  Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre občanov
  Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre PO a podnikateľov
  Žiadosť o vrátenie preplatku
   Daň za ubytovanie
   Oznámenie o vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
   Vyúčtovanie dane za ubytovanie
   Daň za užívanie verejného priestranstva
   Žiadosť o povolenie k užívaniu verejného priestranstva

   Vzory tlačív prihlásenie/odhlásenie psa v evidencii

   Žiadosť o evidenciu psa , dokument PDF

   Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie   , dokument PDF

    Vzory tlačív stavebného úradu

    Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - dokument rtf 
    Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - dokument rtf
    Ohlásenie drobnej stavby - dokument rtf
    Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - dokument rtf
    Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred  jej dokončením - dokument rtf
    Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby - dokument rtf
    Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - dokument rtf
    Žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby - dokument rtf
    Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - dokument rtf
    Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby - dokument rtf
    Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby - dokument rtf
    Žiadosť o vydanie súhlasu obce - pobyt cudzincov - dokument rtf
    Oznámenie o začatí stavby - dokument rtf
    Žiadosť o overenie pasportu stavby s potvrdením existencie stavby a jej účelu - dokument rtf

    Vzory tlačív - doprava

    Žiadosť o určenie použitia trvalého dopravného značenia  (dokument pdf)

    Žiadosť o určenie použitia trvalého dopravného značenia  (dokument rtf)
    Žiadosť' o určenie použitia dočasného dopravného značenia   (dokument pdf)
    Žiadosť' o určenie použitia dočasného dopravného značenia (dokument rtf)
    Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

    Žiadosť o povolenie na realizáciu uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií
    Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie/prekopávky
    Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
    Žiadosť o povolenie k užívaniu verejného priestranstva (dokument rtf)
    Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ŤZP s prílohami (dokument rtf)

    Vzory tlačív - územné plánovanie

    Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
    Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k dodatočnému povoleniu stavby
    Žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
    Žiadosť o poskytnutie - zapožičanie územnoplánovacej dokumentácie, územnoplánovacieho podkladu, projektovej dokumentácie, mapového podkladu, nahliadnutie do spisu

    Vzory tlačív - životné prostredie

    Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd

    Žiadosť o súhlas k vydaniu stavebného povolenia na vodnú stavbu studňa podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona - upustenie od vydania územného rozhodnutia (§ 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona

    Žiadosť o vyjadrenie ku zriadeniu vodnej stavby - žumpy
    Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu - studňa

    ​​​​​​​Oznámenie o údajoch potrebných k výpočtu poplatku za znečistenie ovzdušia MZZO

    Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a užívanie stavby MZZO (nepodliehajúci povoľovaciemu konaniu)

    Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a užívanie stavby MZZO (podliehajúci povoľovaciemu konaniu)

    Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

    Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny na verejnej zeleni

    Vzory tlačív - sociálna oblasť

    Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
    Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
    Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
    Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
    Vyhlásenie   o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu služby
    Žiadosť o umiestnenie v Dome Humanity
    Žiadosť o poskytnutie stravy z Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

    Žiadosť  o poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

    Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

    Čestné prehlásenie - zábezpeka

    Vzory tlačív - bývanie

    Žiadosť - zmena trvalého pobytu - prechodného pobytu
    Čestné prehlásenie žiadateľa a nájomcu pri zmene trvalého pobytu (tlačivo)
    Žiadosť o podnájom bytu
    Žiadosť o spoločný nájom bytu (tlačivo)
    Dotazník k Žiadosti o spoločný nájom bytu (tlačivo)
    Žiadosť o prechod nájmu bytu
    Čestné prehlásenie žiadateľa o prechod nájmu bytu (tlačivo)
    Čestné prehlásenie doterajšieho nájomcu bytu, (tlačivo  )
    Žiadosť o výmenu bytov
    Žiadosť o nájom bytu
    Čestné vyhlásenie o zložení zábezpeky

    Vzor tlačív - dotácie

    Formulár žiadosti o dotáciu - dokument rtf
    Formulár vyúčtovania dotácie - dokument pdf
    Vyúčtovanie dotácie - dokument xlsx
    Vyúčtovanie dotácie - dokument pdf

    Vzor tlačív- verejné podujatie a verejné zhromaždenie

    Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - dokument rtf
    Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - dokument pdf
    Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia
    Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia - dokument txt
    Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia - dokument pdf

    Vzor tlačív - umiestnenie technicko-zábavného zariadenia

    Žiadosť o umiestnenie technicko-zábavného zariadenia
    Potvrdenie o zabezpečení vývozu a zneškodnení odpadu - cirkusy

    Vzor tlačív - súpisné číslo

    Vzor žiadosti o pridelenie súpisného a orientačného čísla , dokument RTF

    Vzor tlačív - osvedčovanie podpisov na listinách a osvedčovanie listín

    Čestné vyhlásenie
    Splnomocnenie
    Generálna plná moc

    Vzory tlačív - slobodný prístup k informáciám

    Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Vzory tlačív - sťažností a petície

     Vzor podania petície
     Vzor podania sťažnosti

     Vzor tlačiva - ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka

     Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka

     Vzor tlačiva - ohlásenie času predaja (prevádzkového času)

     Vzor žiadosti Ohlásenie času predaja (prevádzkového času)

     Vzor tlačiva - matrika

     PREHLÁSENIE - súhlas otca s menom dieťaťa 
     ZÁPIS o narodení
     Čestné vyhlásenie matky o stave
     Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania pre DIEŤA - OM.doc
     ŽIADOSŤ o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania pre MANŽELKU - OM.doc
     Žiadosť o zmenu mena
     Žiadosť o zmenu mena pre maloleté dieťa
     Súhlas so zmenou mena
     Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení
     Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení pre maloleté dieťa
     Súhlas so zmenou poradia mien v knihe narodení
     Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení
     Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení pre maloleté dieťa
     Súhlas s doplnením druhého a tretieho mena
     Žiadosť o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení
     Žiadosť o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení pre maloleté dieťa 
     Súhlas so zrušením zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení
     Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania v Knihe manželstiev.doc
     Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania v Knihe narodení.doc
     Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania pre maloleté dieťa.doc
     Súhlas s úpravou priezviska bez prípony slovenského prechyľovania.doc
     Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska
     ŽIADOSŤ o uzavretie manželstva - tlačivo
     ŽIADOSŤ o uzavretie manželstva - VZOR vyplnenia
     Zápis o uzavretí manželstva
     Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania pre MANŽELKU - OM