Konanie Trhu ľudových remesiel v posledných augustových dňoch sa v našom meste stalo tradíciou. Podujatie je každoročne organizované v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, v roku 2008 sa prvýkrát uskutočnilo pod názvom  DNI MESTA

Remeselníkov tvoriacich úžitkové predmety dopĺňajú tí, ktorí sa venujú tvorbe predmetov slúžiacich na výzdobu interiéru. Najpočetnejšie zastúpenie majú remeselníci pracujúci s drevom. Nechýbajú tkáčky, šúpoliarky, medovnikári, garbiari, čipkári, košikári, keramikári či vareškári. Múzeum Spiša každoročne počas konania týchto trhov ponúka výstavu venujúcu jednému z remesiel.

Názov akcie:                                     DNI MESTA * 28. TRH ĽUDOVÝCH REMESEL

Termín konania:                            25. - 26. august 2023 (piatok - sobota)

Usporiadateľ:                                  Mesto Spišská Nová Ves

Adresa:                                                 Mestský úrad
​​​​​​​                                                                    Kancelária primátora
                                                                    Radničné nám. 7
                                                                    052 07  Spišská Nová Ves

Kontakt:                                               Tel.:  053/4176 627
                                                      E-mail: marcela.baluchova@mestosnv.sk


Trhové miesta

Spišská Nová Ves
 - cestná komunikácia a verejné priestranstvá (ďalej len "trhové miesto") na uliciach:  Letná ulica * Radničné námestie - pri Redute


Účastníci

Fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné osvedčenie o živnostenskom oprávnení, fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov, ktoré splnia podmienky podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
​​​​​​​č. 178/1998 Z. z.").


Podmienky

Dni mesta / Trh ľudových remesiel je organizovaný formou prihlášok so záväznou návratkou na základe Vami vopred doručenej žiadosti.


Záväzné prihlášky na Trh ľudových remesiel bude usporiadateľ zasielať záujemcom o účasť v písomnej forme  na základe Vami vopred  doručenej žiadosti (s požadovanými údajmi - viď nižšie), ktorú je potrebné zaslať  poštou alebo elektronicky  na vyššie uvedenú adresu alebo e-mail v termíne  do 28. júla 2023

​​​​​​​ V žiadosti - fyzická osoba uvedie  * meno a priezvisko *  adresu bydliska
- právnická osoba uvedie  * názov * sídlo spoločnosti,
​​​​​​​ďalej v žiadosti fyzická aj právnická osoba uvedú: 
* telefonický kontakt
* druh remesla (predávaného tovaru vlastnej výroby)
* sortiment predávaného tovaru  alebo  poskytovaných služieb
* fotodokumentácia výrobkov a predajného (dreveného) stánku 
* rozmery (dreveného) stánku / predajného zariadenia.Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu účastníkov trhu s prihliadnutím na kapacitné možnosti .
Poznámka: 
Uprednostnení sú remeselníci, ktorí predvádzajú svoje remeslo na mieste a sú odetí v tradičnom odeve (ľudový kroj...)

Z dôvodu všeobecných, technických, hygienických a prevádzkových podmienok trhových miest, nebudú vydávané povolenia na umiestnenie atrakcií so živými zvieratami, resp. vykonávanie činnosti so živými zvieratami.