Názov akcie:

68. SPIŠSKÝ TRH 2023

Termín konania:

13. - 16. júl 2023 (štvrtok - nedeľa)

Usporiadateľ:

Mesto Spišská Nová Ves

Adresa:

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 07  Spišská Nová Ves

Kontakty:

Tel.: 053/4152 127 (spotrebný tovar * občerstvenia * služby)
E-mail: brigita.sopkova@mestosnv.sk
Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves

Tel.: 053/4176 627 (zábavné zariadenia * atrakcie)
E-mail: marcela.baluchova@mestosnv.sk 
​​​​​​​Radnica, Radničné nám. 7, Spišská Nová Ves

Trhové miesta:

Spišská Nová Ves - cesty, komunikácie a verejné priestranstvá (ďalej len "trhové miesto") na uliciach:
Letná a Zimná ulica * Radničné námestie * Štefánikovo námestie * Elektrárenská ulica * Školská ulica * Ul. Ing. O. Kožucha

Účastníci:

Fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné osvedčenie o živnostenskom oprávnení, fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov, ktoré splnia podmienky podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 178/1998 Z. z.") a organizačného poriadku.


Podmienky:

Spišský trh je organizovaný formou prihlášok.
Záväzné prihlášky na Spišský trh bude usporiadateľ zasielať záujemcom o účasť v písomnej forme  na základe Vami podanej žiadosti (s požadovanými údajmi - viď nižšie), ktorú je potrebné zaslať poštou alebo elektronicky v termíne do 5. mája 2023

​​​​​​​ V žiadosti - fyzická osoba uvedie  * meno a priezvisko *  adresu bydliska / právnická osoba uvedie  * názov * sídlo spoločnosti, ​​​​​​​ďalej v žiadosti fyzická aj právnická osoba uvedú * sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb * rozmery zariadenia * a * telefonický kontakt.

Trhové miesta, ktoré zostanú voľné po vybavení prihlášok, budú v prípade ďalšieho záujmu o účasť žiadateľom k dispozícii jeden deň pred konaním trhu.

Usporiadateľ s prihliadnutím na kapacitné možnosti si vyhradzujú právo výberu účastníkov trhu.

Z dôvodu všeobecných, technických, hygienických a prevádzkových podmienok trhových miest, nebudú vydávané povolenia na umiestnenie atrakcií so živými zvieratami, resp. vykonávanie činnosti so živými zvieratami.

​​​​​​​Podmienky účastníkov, termíny, miestne dane a poplatky sú upravené v organizačnom poriadku, ktorý sa žiadateľom o účasť na trhu doručuje spolu s tlačivom prihlášky na základe doručenej žiadosti. 

Spišský trh - ulica
Spišský trh - stánky
Spišský trh - kolotoč
Spišský trh - veža
Spišský trh - letecký pohľad
Spišský trh - husslista