Názov akcie:

Termín konania:

Usporiadateľ:

Kontakty:

​​​​​​​

Trhové miesta:
​​​​​​​

32. VIANOČNÝ TRH

9. - 11. december 2022

Mesto Spišská Nová Ves

Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1, 052 70  Spišská Nová Ves
T.: 053/415 21 27
E-mail: brigita.sopkova@mestosnv.sk

Spišská Nová Ves - Letná ul. * pešia zóna
(ďalej len "trhové miesto")

Účastníci

Fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné osvedčenie o živnostenskom oprávnení, fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov, ktoré splnia podmienky podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“) a organizačného poriadku.

Podmienky   

Vianočný trh je organizovaný formou prihlášok. Prihlášky na Vianočný trh bude usporiadateľ zasielať v písomnej forme na základe doručenej žiadosti v termíne do 25. októbra 2022. V žiadosti fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, adresu bydliska, právnická osoba názov a sídlo spoločnosti, ďalej uvedú sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, rozmery zariadenia, telefonicky kontakt. 

Usporiadateľ s prihliadnutím na kapacitné možnosti si vyhradzujú právo výberu účastníkov trhu. 

Na priestranstve, ktoré nie je trhovým miestom sa predaj a poskytovanie služieb počas Vianočného trhu nepovoľuje.
​​​​​​​
Podmienky účastníkov, termíny, miestne dane a poplatky sú upravené v organizačnom poriadku, ktorý sa žiadateľom o účasť na trhu a výberu účastníkov doručuje spolu s tlačivom prihlášky na základe doručenej žiadosti.